ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_1.jpgDnia 08.09.2017  odbyła się wycieczka techniczna na budowę obwodnicy miasta Suwałki, w której uczestniczyli członkowie Koła Młodych Inżynierów MOIIB. W trakcie przejazdu autokarem wzdłuż całej nowo budowanej trasie, kierownik robót drogowych Marek Pekar opowiadał o zaawansowaniu robót, o wszystkich elementach drogowych, o specyfice wykonywanych prac.

Budowa obejmuje odcinek dwujezdniowej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S61 oraz jednojezdniowej łącznicy węzła „Suwałki Północ” łączącej obwodnice z drogą krajową nr 8.

Zadanie podzielone jest na- odcinek A –drogi ekspresowej S61 o długości ok 12 km i  odcinek B –drogi ekspresowej S61 o długości ok 600 m wraz z budową łącznicy węzła „Suwałki Północ” o długości ok. 670 m

Inwestycja swoim zakresem obejmuje także:

- budowy: drogi gminnej łączącej dwie drogi wojewódzkie  bez warstw asfaltowych, wiaduktów drogowych oraz przejść dla zwierząt; dodatkowych jezdni obsługujących tereny przyległe i rond.

W ramach robót przewidziana jest realizacja oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w rejonie węzłów i skrzyżowań, ekranów akustycznych oraz przeciw olśnieniowych, a także  budowę i rozbiórkę istniejącej infrastruktury kolejowej i nasadzenia zielenią.

            Droga krajowa nr 8 przebiegająca przez miasto Suwałki jest bardzo ważnym szlakiem przeprowadzania ciężkiego ruchu tranzytowego między przejściem granicznym w Budzisku do centrum kraju i dalej, w kierunku Europy Zachodniej. W okolicy miasta Suwałki krzyżuje się kilka szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych. Natężenie ruchu osiąga poziom wyczerpujący przepustowość miasta. Ciągle rozwijający się transport tranzytowy powoduje przyspieszenie zużycia konstrukcji drogi. Zachodzi więc konieczność wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane. Budowa obwodnicy Suwałk to istotna poprawa komfortu życia mieszkańców.

            W ciągu obwodnicy występują następujące wezły:

1.„Suwałki Zachód” zlokalizowany na km 4+661,67 – skrzyżowanie drogi ekspresowej z istniejącą drogą wojewódzką nr 653 relacji Sejny – Olecko. Połączenie to zostanie rozwiązane w formie skrzyżowań jednopoziomowych jako rondo.

  1. „Suwałki Południe” - skrzyżowanie drogi ekspresowej z istniejącą drogą wojewódzką nr 665
  2. „Suwałki Północ” - połączenie projektowanej drogi ekspresowej S61 z istniejącą drogą krajową nr 8. Projektowana droga ekspresowa S61 oraz droga krajowa nr 8 łączą się na skrzyżowaniu typu rondo.

            Odwodnienie drogi rozwiązane jest za pomocą ukształtowania niwelety drogi, poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, umożliwiających spływ wody do rowów drogowych. Przy nasypach do 3,0 m przewiduje się bezpośredni spływ wody do rowów, Powyżej 3,0 m woda z jezdni najpierw kierowana jest do ścieków przykrawędziowych i ściekami trapezowymi kierowana do rowów. Dla dróg wyższych klas wody deszczowe odprowadzane przez wpusty uliczne do ścieków trapezowych i następnie do ścieku skarpowego gdzie woda dalej trafia do rowu. Dalej wody opadowe odprowadzane są rowami do zbiorników retencyjno – infiltracyjnych lub rzeki Czarna Hańcza.

            Dodatkowo, w miejscach gdzie nie ma możliwości odprowadzania wód opadowych bezpośrednio do rowów zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe do rowu prawego przy S61 a następnie do rzeki Czarna Hańcza przed którą zamontowano urządzenia do podczyszczania wód opadowych w celu ochrony rzeki przed zanieczyszczeniami.

            Inwestorem obwodnicy jest GDDKiA, generalnym wykonawcą jest firma Budimex. Bardzo dziękujemy  Kierownikowi Kontraktu Zbigniewowi Hamerlikowi oraz kierownikowi robót drogowych Markowi Pekarowi za możliwość odwiedzenia budowy i zapoznania się ze szczegółami realizacji obwodnicy..