ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją zamówienia

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, w oparciu postanowienia Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (załącznik do uchwały nr 17/PR/2014 Prezydium Rady MOIIB z dn. 4 grudnia 2014 r.; dalej: Regulamin) zwraca się w trybie postępowania ofertowego (§ 2 ust. 1 pkt. 4) w zw. z §5 ust. 4 Regulaminu) z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na:
„Zakup działki lub działek budowlanych położonych w granicach administracyjnych  m. st. Warszawy, uzbrojonych, stanowiących niezabudowaną nieruchomość gruntową z dostępem do drogi publicznej, o łącznej powierzchni min. 5500m2, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego umożliwiającym wybudowanie budynku biurowego o min. pow. użytkowej 2400 m2  wraz z minimum 70 miejscami parkingowymi”.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
1 Sierpnia 36 B,
02 – 134 Warszawa
NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Użyte w zapytaniu ofertowym terminy mają następujące znaczenie:

1) „Zamawiający” – Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego oraz Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (załącznik do uchwały nr 17/PR/2014 Prezydium Rady MOIIB z dn. 4 grudnia 2014 r.),

3) „Regulamin” - Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (załącznik do uchwały
nr 17/PR/2014 Prezydium Rady MOIIB z dn. 4 grudnia 2014 r.,

4) „Oferent”  - podmiot przedstawiający ofertę sprzedaży działki.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I POUFNOŚĆ

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu z negocjacjami
i zachowaniem konkurencji przez Komisję ds. zamówień
na podstawie przepisów Regulaminu dla wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwoty 450.000 zł.

Oferent i Zamawiający zobowiązują się do zachowania pełnej poufności w zakresie niniejszego postępowania ofertowego. Oferent zobowiązuje się zachować pełną poufność i nie wykorzystywać w jakimkolwiek zakresie oraz nie rozpowszechniać oraz nie kopiować w celach innych, niż związane z niniejszym postępowaniem ofertowym, treści Zapytania Ofertowego oraz innych dokumentów i informacji uzyskanych w toku postępowania.

 

 1. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną i uzbrojoną (woda, prąd, kanalizacja, gaz lub przyłącze do m.s.c, dostęp do infrastruktury teletechnicznej) działkę lub działki o min. łącznej pow. 5500m2, z dostępem do drogi publicznej, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego umożliwiającym wybudowanie budynku biurowego o min. pow. użytkowej 2400 m2 wraz z minimum 70 miejscami parkingowymi, z przeznaczeniem na siedzibę Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przedmiotowa działka lub działki muszą znajdować się w granicach administracyjnych m. st. Warszawy.

 

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OERENT W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
 • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny oferenta do działki,
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów nie starszy niż 3 miesiące,
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę/ki nie starszy niż 3 miesiące,
 • Aktualny, nie starszy niż 30 dni wypis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji oferenta na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją oferenta, w tym z możliwością zaciągania w imieniu oferenta zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 • Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być  złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • W przypadku braku możliwości dostarczenia aktualnych oryginałów wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 2 - 5 w terminie wskazanym w pkt. 9 ppkt. 2, w związku z ograniczeniami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 49) Oferent może przedstawić dokumenty starsze niż wymagane, jednocześnie  składając oświadczenie, że w przypadku wybrania jego Oferty dostarczy aktualne dokumenty w terminie 14 dni od dnia wybrania Oferty.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
  Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.
 • Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna lub e-mail.
 • Jeżeli zamawiający lub oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Łukasz Koroluk w dniach roboczych w poniedziałek od 10-18, od wtorku do czwartku w godzinach 8.00-16.00, w piątek od godz. 8.00-14.00, tel. (22) 8683535, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.
 • Cena nieruchomości powinna być podana w złotych polskich z wyodrębnioną wartością należnego podatku,
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy – winno być dołączone do oferty w oryginale lub kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Treść dokumentu pełnomocnictwa musi określać zakres czynności do jakich mocodawca udzielił upoważnienia.  
 • Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
 • Oferty należy wysłać do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa,
 • Termin składania ofert: do dnia 30.09. 2020 roku, do godz. 14:00
 • UWAGA! Decyduje data i godzina wpływu oferty do MOIIB, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie, zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania wyboru którejkolwiek z ofert, unieważnienia postępowania ofertowego lub odstąpienia od niego w każdej chwili, bez podawania przyczyn swojej decyzji.