ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Redaktora

Zdzisława Kazimierczuka

współtwórcy Izbowych biuletynów informacyjnych,

autora koncepcji albumów jubileuszowych 10 i 15 lecia działalności Mazowieckiej Izby,

wybitnego dziennikarza, popularyzatora nauki, autora wielu cennych publikacji

związanych z historia przemysłu i rozwojem turystyki,

kreatywnego działacza spółdzielczości mieszkaniowej

Serdeczne wyrazy współczucia dla Rodziny Zmarłego składa

Rada Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa, Redakcja „Inżyniera Mazowsza