ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Zakończenie XX Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB

W dniu dzisiejszym tj. 23 kwietnia 2021 roku o godzinie 11:00 zakończył się XX Zjazd Sprawozdawczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się przy wykorzystaniu systemu informatycznego PIIB.

W Zjeździe wzięło udział 121 osób, co stanowi ponad 93% delegatów.

Wszystkie Uchwały zostały przyjęte wymaganą większością głosów. Raporty z głosowań będą prezentowane na kontach Delegatów w portalu.piib.org.pl oraz zostaną przesłane na indywidualne emaile przez Sekretarza Zjazdu.

W trakcie Zjazdu zostało złożonych 13 wniosków które zgodnie z §2 ust.11 Regulaminu Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB zostaną skierowane przez Sekretarza Rady do rozpatrzenia przez Okręgową Radę.

 

Dziękujemy delegatom za udział w XX Zjeździe Sprawozdawczym MOIIB.

 

 

Mariusz Okuń

Sekretarz XX Zjazdu

 

Roman Lulis

Przewodniczący XX Zjazdu