ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

KONKURSY o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

- za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa
oraz

-     wyróżniające się prace naukowe i publikacje w dziedzinach   architektury  i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

 

  1. Rozpoczęła się 59 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Pracy i technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa.

 

Podobnie, jak w poprzednich edycjach, celem Konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie oraz promowanie najwybitniejszych rozwiązań twórczych, charakteryzujących się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi, mającymi znaczący wpływ na podnoszenie jakości polskiego budownictwa.

            W ramach postępowania konkursowego może być przyznana jedna nagroda w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia w formie dyplomów.

Przedmiotem Konkursu są:

-    projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych lub ich zespołów, w szczególności z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;

-    projekty  zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych, w szczególności z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;

-  projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych,

które zostały zrealizowane i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce stworzyli lub współtworzyli projekty stanowiące osiągniecia twórcze.

Termin składania  wniosków o przyznanie nagrody Ministra Rozwoju Pracy i Technologii -  30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/ogloszenie-o-rozpoczeciu-59-edycji-konkursu-o-nagrode-ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-za-wybitne-osiagniecia-tworcze-w-dziedzinie-architektury-i-budownictwa

 

  1. Rozpoczęła się 49 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Pracy i technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

 

W ramach postępowania konkursowego przyznawane są odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy,  nagrody w postaci statuetek..

Do Konkursu zgłaszane mogą być:

-    prace dyplomowe: inżynierskie i magisterskie oraz  rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku o przyznanie nagrody,

-    publikacje, w postaci wydawnictw zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

-     za prace dyplomowe - rektorzy, senaty lub inne organy uczelni wskazane w statucie uczelni uprawnione do nadawania stopni naukowych,

-       za rozprawy doktorskie - rektorzy, senaty lub  organy uczelni  uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora,

-       za publikacje –oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów w okresie, którego dotyczy wniosek  

Nagrody są przyznawane  w kategoriach:

- prace inżynierskie, prace magisterskie i rozprawy doktorskie -  w formie statuetek,

- krajowe publikacje -  w formie dyplomów honorowych.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce stworzyli lub współtworzyli projekty stanowiące osiągniecia twórcze.

Termin składania  wniosków o przyznanie nagrody Ministra Rozwoju Pracy i Technologii -  30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Pracy I Technologii:  https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/ogloszenie-o-rozpoczeciu-49-edycji-konkursu-o-nagrode-ministra-rozwoju-pracy-i-technologii-za-prace-dyplomowe-rozprawy-doktorskie-oraz-publikacje-w-dziedzinach-architektury-i-budownictwa-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-oraz-mieszkalnictwa