ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Tytuł: „Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne”.

Wykładowca: mec. Jakub Kornecki

Data: 18.06.2021 r. w godz. 10:00 – 14:00.