ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Koleżanki i Koledzy, informujemy, że Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na posiedzeniu w dn. 18 października 2021 r. podjęła decyzję o zawieszeniu w pełnieniu funkcji Sekretarza OR MOIIB Pana Mariusz Okunia.

Uchwała w powyższej sprawie dostępna jest na stronie internetowej MOIIB: www.maz.piib.org.pl w zakładce: O izbie/Uchwały MOIIB/2021/Uchwały merytoryczne.