ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

W  dniu 24.11.2022r. w godz. 10.00-15.00 odbędzie się Konferencja nt. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” Konferencja odbędzie się on-line na platformie ZOOM (możliwość zgłaszania pytań i uwag do prelegentów) i stronie FB projektu https://www.facebook.com/profile.php?id=100057404891112.

 Jest to konferencja podsumowująca projekt LifeRadomKlima za który Gmina m. Radom otrzymała nagrodę Radomski Laur Techniki w kategorii Innowacje, który to został zgłoszony przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Celem konferencji jest podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z wdrażanych w Radomiu w latach 2015-2022 rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury dla adaptacji miasta do zmiany klimatu z nadzieją, że zaprezentowane podejście i rozwiązania wdrożone innowacyjnie w Radomiu znajdą zastosowanie w innych miastach w Polsce i za granicą i będą szeroko rozpowszechniane przez różne podmioty prywatne jak i publiczne.

Zapisy i więcej informacji: https://www.life.radom.pl/pl/wydarzenia/test/szczegolywydarzenia/68/-/konferencja-konczaca-projekt-life14-cca-pl-000101