ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_0_0_images_zjazd2023_Zjazd2023-04-14_at_13.41.12.jpeg14 kwietnia 2023 r. odbył się w Warszawie XXII Zjazd Sprawozdawczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 100 spośród 133 delegatów reprezentujących ponad 17,5 tysiąca czynnych zawodowo mazowieckich inżynierów i techników budownictwa. Zadaniem Zjazdu było dokonanie podsumowania działalności Izby w roku 2022.

Obrady otworzył Przewodniczący OR MOIIB, Roman Lulis. Witając  zebranych podziękował za liczne uczestnictwo i życzył tradycyjnie owocnych obrad. Delegaci zaakceptowali propozycję kol. Lulisa i powierzyli prowadzenie obrad kol. Tomaszowi Piotrowskiemu. Skład Prezydium Zjazdu uzupełnili: kol. Ilona Łącka – V-ce Przewodnicząca i kol. Tomasz Zakrzewski – Sekretarz Zjazdu.

Po przeprowadzeniu wyborów Komisji zjazdowych, głos zabrał Przewodniczący Okręgowej Rady kol. Roman Lulis.

b_250_170_16777215_0_0_images_zjazd2023_ZJAZD2023-04-14_at_13.15.44_.jpegPodsumowując działalność w roku 2022, skomentował realizację podstawowych zadań mazowieckiego samorządu, który w kolejnym roku przeszedł próbę i sprawnie wykonywał zadania ustawowe i statutowe. Poszukujemy nowych rozwiązań organizacyjnych sprzyjających oczekiwaniom członków. Poszerzamy zakres zajęć doskonalenia zawodowego. Wprowadziliśmy po raz pierwszy w historii istnienia Izby, częściowo odpłatne, kursy nauki języka angielskiego. Obok zajęć czysto zawodowych organizujemy zajęcia związane z kształceniem postaw biznesowych, umiejętności negocjacji, savoir vivre’u. Popularnością cieszą się zajęcia poza zawodowe. Uczestniczymy w organizowanych przez inne Izby Okręgowe zawodach sportowych a z naszej inicjatywy organizujemy rozgrywki ligi siatkówki, rozgrywki brydża sportowego, ogólnopolskie zawody inżynierów budownictwa w strzelectwie sportowym czy międzynarodowe zawody pływackie „Masters”. Wszystkie te wydarzenia integracyjne łączymy z zajęciami doskonalenia zawodowego. Przyczyniają się one do  cementowania środowiska. Spektakularnym elementem w działalności Izby jest nieprzerwana współpraca z naszymi kolegami z Litwy i Łotwy a także ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.
 Kontynuujemy spotkania ze studentami ostatnich lat studiów wydziałów budowlanych, podczas których prezentujemy rolę samorządu, zaznajamiamy z wymaganiami z zakresu praktyki zawodowej stanowiącymi warunek przystąpienia do egzaminu. Rozwijamy współpracę z kołami naukowymi uczelni technicznych. Uczestniczymy w organizacji: Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na szczeblu wojewódzkim i krajowym, wspieramy konkursy prac dyplomowych na wydziałach budowlanych uczelni wyższych. Wspieramy działalność studenckich kół naukowych. Te działania są wyrazem naszej troski o przyszłe kadry w budownictwie. Jesteśmy aktywni w działalności „Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego”.

b_250_170_16777215_0_0_images_zjazd2023_ZJAZD20230414_165011.jpgSpecjalnym gościem XXII Zjazdu MOIIB był, Prezes PIIB Mariusz Dobrzeniecki. W swoim wystąpieniu podkreślił bardzo dobrą współpracę z Mazowiecką Okręgową Izbą, która ma miejsce dzięki szczególnej aktywności przewodniczącego Romana Lulisa. Okręgowej Radzie i jej Prezydium serdecznie podziękował, podkreślając, że wierzy we wsparcie poczynań krajowych władz w działalności na rzecz środowiska inżynierskiego. Dla podkreślenia wzajemnych relacji oraz podniesienia rangi uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych mazowieckim inżynierom, zaproponował organizowanie tej uroczystości w siedzibie PIIB. Propozycję delegaci przyjęli z wyraźnym aplauzem.

W dalszej części wystąpienia Prezes Dobrzeniecki podkreślił niepokój, jaki w naszym środowisku wzbudzają zmiany w Prawie Budowlanym. Nie wszystkie grupy zawodowe rozumieją, że prawo powinno być dla obywateli i próbują „b_250_170_16777215_0_0_images_zjazd2023_ZJAZD2023_7636.JPGprzepchnąć” swoje partykularne interesy. Brak jedności środowiska jest dla nas niebezpieczny.
Wzmacniamy dialog z Ministerstwem Technologii i Rozwoju. W PIIB unowocześniamy działalność wprowadzając w najszerszym stopniu cyfryzację zarządzania. Korzystając z doświadczeń Izby Mazowieckiej, zaproponowaliśmy system pomocy prawnej dla wszystkich inżynierów w ramach PIIB. Po raz pierwszy PIIB zorganizowała własne stoisko w ramach targów BUDMA 2023, których była także jednym z patronów.
Na zakończenie wystąpienia Prezes Dobrzeniecki podkreślił apolityczność samorządu mówiąc: „Dopóki ja będę Prezesem, nasza Izba pozostanie apolityczna. Zawsze apelowałem o jedność, ona jest naszą siłą”.

b_250_170_16777215_0_0_images_zjazd2023_ZJAZD20230414_155955.jpgPrzed przerwą zasłużeni działacze MOIIB otrzymali z rąk Prezesa Mariusza Dobrzenieckiego i Przewodniczącego Romana Lulisa, Złote i Srebrne Odznaki Honorowe PIIB. Serdecznie gratulujemy.

Po krótkiej przerwie Przewodniczący organów statutowych przedstawili delegatom sprawozdania z działalności w roku 2022, a podsumowanie działalności Okręgowej Rady przedstawił, z upoważnienia Przewodniczącego Romana Lulisa, Sekretarz OR Andrzej Wasilewski.

b_250_170_16777215_0_0_images_zjazd2023_ZJAZD20230414_165803.jpgW czasie obrad przyjęto 10 uchwał dotyczących działalności Okręgowej Rady w roku 2022, a wśród nich najważniejszą uchwałę o udzieleniu jej absolutorium. Do Komisji Uchwał i Wniosków XXII Zjazdu wpłynęły w czasie obrad 3 wnioski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Andrzej Wasilewski
Sekretarz OR MOIIB