ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/150820zjazd/033.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/150820zjazd/033.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/150820zjazd/554.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/150820zjazd/554.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/150820zjazd/035.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/150820zjazd/035.jpg'

033.jpgDnia 20 sierpnia odbył się II Nadzwyczajny Zjazd Krajowy naszego Samorządu. Celem Zjazdu było przedyskutowane i uchwalenie zmodernizowanej wersji statutu, najważniejszego dokumentu decydującego o rozstrzygnięciach wszelkich spraw występujących w Izbie Krajowej i w Izbach Okręgowych. Decyzja o zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego zapadła na XIV Zjeździe Sprawozdawczym w związku z brakiem akceptacji jednolitej wersji tekstu statutu zaproponowanej przez Komisje statutową. 554.jpgPowołany po Zjeździe, przez Radę Krajowa Zespół ds. Statutu złożony z przewodniczących rad Okręgowych, koordynowany przez naszego przewodniczącego Mieczysława Grodzkiego, wykorzystał okres miedzy zjazdowy owocnie, ponieważ na Zjeździe nadzwyczajnym przyjęto jednolity tekst Statutu w całości. W obecności 167 delegatów stanowiących 83,1 % ogółu delegatów, 94,4% z nich głosowało za przyjęciem przygotowanej propozycji. Uzgodnienie wszelkich wątpliwości przed Zjazdem jest niewątpliwym sukcesem naszej organizacji samorządowej, świadczącym o wewnętrznej umiejętności dochodzenia do konsensusu miedzy organizacyjnymi jednostkami, na czele z Krajowymi Organami naszego Samorządu Zawodowego.

035.jpgNowy Statut rozstrzyga ostatecznie zagadnienia nazewnictwa, procedur wyborczych, kadencyjności, funkcji we władzach, spraw majątkowych oraz porządkuje ostatecznie wiele spraw proceduralnych. Warto zwrócić uwagę, ze od 20 sierpnia br. jesteśmy Samorządem Zawodowym Inżynierów Budownictwa, a Polska Izba Inżynierów Budownictwa – jako Izba Krajowa, stanowi drugą instancję, we wszystkich sprawach wymagających rozstrzygnięcia . Nadzwyczajny Zjazd uchwalił również wszystkie regulaminy, uwzględniające zmiany statutowe.

Pełną relacje z przebiegu Zjazdu znajdziecie Koleżanki i Koledzy na stronie PIIB