ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_kolo_20160825_1.png25 sierpnia 2016 r., odbyła się wycieczka techniczna na budowę obwodnicy Marek S8 od Marek do Radzymina. Organizatorem była Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, a uczestnikami głównie członkowie koła młodych utworzonego w Izbie.

Do Biura Inżyniera Budowy Obwodnicy uczestnicy wycieczki autokarem przeje­chali przez odcinek obwodnicy Raszyna wę­złami Łopuszańska; Salomea, Opacz dalej na DSR2 (droga szybkiego ruchu nr 2) poprzez Aleje Jerozolimskie i Konotopę do DSR8. Czas jazdy uatrakcyjnił zastępca przewod­niczącego Rady Roman Lulis informacjami o obwodnicy Warszawy złożonej z dróg nr 2,7 i 8, podkreślając, że Obwodnica Ma­rek jest niewielkim odcinkiem Via Baltica. W Biurze Inżyniera w Markach Inżynier Kontraktu - Andrzej Curkowski, dokonał prezentacji projektu  i zapoznał uczestni­ków z przebiegiem budowy DSR8 od wę­zła „Marki” do węzła „Radzymin Płd.”. Inwestycja, podzielona na dwa zadania ma być zakończona w lipcu 2017 roku (zadanie I odcinek: węzeł „Marki” - węzeł „Kobył­ka”; zadanie II odcinek: węzeł Kobyłka - węzeł „Radzymin Płd.”) Nadzór inwestorski powierzono firmie Getinsa Ingenieria S.L. z Hiszpanii. Dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi: 566,5 mln PLN

To przedsięwzięcie stanowi fragment za­dania inwestycyjnego obejmującego budowę DRS8 Wrocław (Psie Pole) - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) - A1 (Piotrków Trybunalski) - Rawa Mazowiecka - Warszawa - Ostrów Mazowiecka - Zambrów - Choroszcz (S19). Odcinek zlokalizowany jest na terenie woje­wództwa mazowieckiego, w powiecie woło­mińskim, w Kobyłce oraz w gminie i mieście Radzymin. Uczestnicy otrzymali informacje o parametrach drogi i przewidzianych do wykonania urządzeń ochrony środowiska, obiektów inżynierskich, specyfice robót i stosowanych technologii. Droga jest klasy S z sześcioma pasami ru­chu o szerokości 3,5 m każdy z przystosowana do prędkości 100 km/h
W ramach inwestycji przewidziana jest budo­wa wiaduktów, mostów, estakad, przejść dla zwie­rząt dużych, średnich i małych, przepustów, a także urządzeń ochrony środowiska w tym ekra­nów akustycznych osłon przeciwolśnieniowych urządzeń oczyszczają­cych i zbiorników reten­cyjnych. Oczywiście do zrealizowania jest także oświetlenie drogowe wraz z zasilaniem, system odwodnienia, niezbędna przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, a także przebudowa dróg lokalnych i dojaz­dowych.

b_250_170_16777215_00_images_kolo_20160825_2.pngPo tej części prezentacji Andrzeja Curkowskiego dodatkowe informa­cje o przebiegu Via Baltica której częścią jest odwiedzana w ramach wycieczki budowa DSR8 przedstawił zastępca przewodniczącego Rady, Roman Lulis.

b_250_170_16777215_00_images_kolo_20160825_3.pngKolejnym najbardziej fachowym informatorem o zakresie prac doty­czących zadania I był kierownik robót drogowych Wojciech Zembrzuski. Zadanie obejmuje odcinek A od węzła „Marki” do planowanego węzła „Drewnica” i odcinek B od węzła „Drewnica” do węzła „Kobyłka” z budowanym po drodze węzłem „Zielonka”. Zgodnie z umowa koszt realizacji 332,6 mln PLN w czasie 32 miesięcy. Głównym wykonawcą jest firma SALINI POLSKA Sp. z o.o., podwykonawcami SALINI IM­PERGILO S.p.A. ; Todini Costruzioni Gene­rali S.p.A. Export-Pribex Sp. z o.o. Kierownik omówił szczegółowo ele­menty poszczególnych węzłów i powody dla których muszą być zrealizowane. Istniejąca droga wojewódzka nr 631 jest podstawowym powodem budowy węzła Zielonka, który przewiduje skrzyżowanie
z S8 pod droga ekspresowa. W zakresie budowy są wszystkie relacje kierunkowe i przebudowa DW631.

Kolejny element zadania I-ego to węzeł Kobyłka, który realizuje skrzyżowanie z dro­ga powiatowa 4308W, będzie funkcjonował, jako połączenie miasta Kobyłka z drogą eks­presową S8 Poza węzłami będą realizowane skrzyżowania z drogami gminnymi przebie­gającymi nad lub pod drogą ekspresową. O tym jak kosztowne i skomplikowane jest odwiedzane przedsięwzięcie, świadczy zakres prac związanych drogami dojazdo­wymi, obiektami inżynierskimi (mosty kład­ki przejścia dla zwierząt) ekrany akustyczne (3,5 km) zbiorniki retencyjne (5 szt), zago­spodarowanie zielenią. Następnym prelegentem był kierow­nik budowy zadania II. od węzła Kobyłka do węzła Radzymin Płd. obejmujący węzeł Wołomin Mariusz Gościniak. Wartość kon­traktu 406 mln PLN termin również 32 mie­siące. Główny wykonawca Astaldi S.p.A. podwykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. O stopniu skom­plikowania przedsięwzięcia niech świadczą takie dane jak liczne drogi dojazdowe, ekrany aku­styczne (6 km), 11 zbiorni­ków retencyjnych, mosty, kładki, przejścia, przejaz­dy, przejścia dla zwierząt 12 szt

b_250_170_16777215_00_images_kolo_20160825_4.pngSzczegółowe zagad­nienia n.t. węzłów, łącznic, przejazdów i dróg dojazdo­wych przedstawił Grzegorz Zimnica- inspektor robót mostowych Zadania I. Przed wyjazdem na budowę koordy­nator inspektorów nadzoru inwestorskiego Henryk Suchorzebrski zaprezentował trasę objazdu po budowie. Zwiedzanie budowy obwodnicy Marek rozpoczęliśmy od końca zadania II, gdzie o stanie zaawansowania prac opowiedział Tomasz Czyż kierownik robót mostowych zadania II. Po przejecha­niu drogami dojazdowymi całego odcinka zadania II, rozpoczął się objazd zadania I. Zaawansowanie robót prezentował Roman Lizer koordynator inspektorów nadzoru tej części budowy.

Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd. jest częścią Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospo­darowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr M.P. 2001 nr 26 poz. 432. Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu eu­ropejskim.b_250_170_16777215_00_images_kolo_20160825_5.pngByła to bardzo pouczająca wycieczka. Za informacje prezentowane przez fachow­ców najwyższej klasy, serdecznie dzięku­jemy, a kierownictwom budów za umożli­wienie zrealizowania tej niezwykle cennej „wizji lokalnej” wielkiego przedsięwzięcia drogowego.