ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_kolo_20170908_1.jpgCzłonkowie Koła Młodych Inżynierów MOIIB wybrali się na budowę obwodni­cy Suwał, aby zapoznać się z metodami pracy firm budujących ten fragment magi­strali drogowej łączącej wschodnią granicę kraju ze stolicą. Wycieczka techniczna rozpoczęła się od przejazdu autokarem po całej nowo budowanej trasie. W trak­cie objazdu kierownik robót drogowych, Marek Pekar opowiadał o zaawansowaniu robót, o elementach drogowych i o specyfice wykonywanych prac.

 Budowa obejmuje odcinek dwujezdniowej obwodnicy, w ciągu drogi ekspresowej S61 oraz jednojezdniowej łącznicy węzła „Suwałki Północ” łączącej obwodnicę z ist­niejącą drogą krajową nr 8.

Zadanie podzielone jest na dwa odcinki:

- odcinek A - odcinek drogi ekspresowej S61 od km 0 do km 12.

- odcinek B - odcinek drogi ekspresowej S61 od km 12 do km 12+830m wraz z bu­dową łącznicy węzła „Suwałki Północ” o długości ok. 670 m.

b_250_170_16777215_00_images_kolo_20170908_3.jpgInwestycja swoim zakresem obejmuje tak­że budowę: drogi gminnej łączącej drogę wo­jewódzką z drogą wojewódzką bez warstw asfaltowych, budowę wiaduktów drogowych oraz przejść dla zwierząt, budowę dodatko­wych jezdni obsługujących tereny przyległe. Planowana jest także budowa rond – katego­ria ruchu KR4, ronda – kategoria ruchu KR7, budowa oznakowania dróg i urządzeń bez­pieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji ściekowej i deszczowej a także oświetlenia w rejonie węzłów i skrzyżowań. Wykonawcy dokonają rozbiórki istniejącej infrastruktury kolejowej, zbudują ekrany akustyczne oraz przeciwolśnieniowe w ramach zapewnienia elementów ochrony środowiska oraz nasadzą zieleń.

Droga krajowa nr 8 przebiegająca przez Suwałki jest bardzo ważnym szlakiem prze­prowadzania ciężkiego ruchu tranzytowego między przejściem granicznym w Budzisku do centrum kraju i dalej, w kierunku Europy Zachodniej. W okolicy miasta krzyżuje się kilka szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych. W związku z tym w mieście występują znaczne utrudnienie ruchu drogo­wego. Natężenie ruchu osiąga poziom wy­czerpujący przepustowość miasta. Ciągle roz­wijający się transport tranzytowy powoduje przyspieszenie niszczenia konstrukcji drogi. Zachodzi więc konieczność wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane - objaśniał kierownik budowy Marek Pekar. Budowa obwodnicy miasta Suwałk na pewno poprawi komfort życia mieszkańców.

W ciągu obwodnicy występują węzły, które ułatwią skomunikowanie się z innymi drogami:

- Węzeł „Suwałki Zachód” - skrzyżowa­nie drogi ekspresowej z istniejącą drogą wojewódzką nr 653 relacji Sejny-Olecko. Połączenie to zostanie rozwiązane w for­mie skrzyżowań jednopoziomowych, jako rondo.

- Węzeł „Suwałki Południe” - skrzyżowa­nie drogi ekspresowej z istniejącą drogą wojewódzką nr 665

- Węzeł „Suwałki Północ” - połączenie projektowanej drogi ekspresowej S61 z ist­niejącą drogą krajową nr 8. S61 oraz dro­ga krajowa nr 8 łączą się na skrzyżowaniu typu rondo.

b_250_170_16777215_00_images_kolo_20170908_2.jpgUczestnicy wycieczki z zainteresowaniem oglądali system odwodnienia drogi. Problem rozwiązany jest za pomocą ukształtowania ni­welety drogi, poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, umoż­liwiających spływ wody do rowów drogo­wych. Przy nasypach do 3 m przewiduje się bezpośredni spływ wody do rowów. Powyżej 3 m woda z jezdni najpierw kierowana jest do ścieków przykrawędziowych, a ście­kami trapezowymi do rowów. Dla dróg wyższych klas, wody deszczowe odprowadzane są przez wpusty uliczne do ście­ków trapezowych
i następnie do ścieku skarpowego, gdzie woda dalej trafia do rowu. Dalej wody opadowe odpro­wadzane są rowami do zbiorni­ków retencyjno-infiltracyjnych lub do rzeki Czarna Hańcza. Dodatkowo, w miejscach gdzie nie ma moż­liwości odprowadzania wód opadowych bez­pośrednio do rowów, zaprojektowano budo­wę kanalizacji deszczowej. Odprowadza ona wody opadowe do rowu prawego przy S61 a następnie do Czarnej Hańczy, przed którą zamontowano urządzenia do podczyszczania wód opadowych, w celu ochrony rzeki.

Inwestorem obwodnicy jest GDDKiA, generalnym wykonawcą - firma Budimex. Dziękujemy Kierownikowi Kontraktu, Zbi­gniewowi Hamerlikowi oraz kierownikowi robót drogowych, Markowi Pekarowi za możliwość zwiedzenia i zapoznania się ze szczegółami budowy obwodnicy miasta Su­wałki.

tekst i foto: Radosław Cichocki