ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

BT Ciechanów

2019.03.12 - Prawo wodne - aktualny stan prawny
2018.04.11 - Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów
2018.03.09 - Poprawne przygotowanie inwestycji do realizacji od strony kosztowej – koszt życia obiektu, kosztorys inwestorski, planowane koszty robót budowlanych, wartość kosztorysowa inwestycji
2018.02.20 - Inspektor Nadzoru w procesie budowlanym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów
2018.02.14 - Podstawy kosztorysowania - zasady ogólne, przepisy prawne
2017.10.24 - Co słychać w kodeksie budowlano – urbanistycznym – zmiany, które maja nastąpić w 2018 r.
2017.10.12 - Ochrona p.poż. budynków i budowli – aktualny stan prawny
2017.05.17 – Ochrona obiektów zabytkowych
2017.06.19 – Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów
2017.06.01 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Znaczenie w procesie inwestycyjnym. Powiązania z dokumentami przetargowymi. Najczęściej popełniane błędy.
2017.04.25 – Najistotniejsze zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych
2017.04.12 - Zakończenie inwestycji w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego
2017.03.22 - Rozpoczęcie inwestycji w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego
2017.03.06 - Budownictwo energooszczędne wybrane zagadnienia
2017.02.06 - Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie – aktualne przepisy i wymagania
2017.01.18 – Dokumentacja budowy w etapie realizacji. Zakres, cel i sposób prowadzenia.
2016.12.12 - Prawo budowlane – aktualny stan
2016.11.30 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz technicznych rozwiązań niskoenergetycznych w efektywnym gospodarowaniu energią
2016.11.24 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – aktualny stan prawny
2016.10.21 - Inspektor nadzoru w procesie budowlanym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.
 
 
Powered by Phoca Download