ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Prawo wodne. Zgody wodno prawne. Opłaty za korzystanie z wód..

Prowadząca: mgr inż. Lucyna Osuch - Chacińska

Program:

 1. Podstawowe zasady Prawa wodnego;
  1. jakie zagadnienia reguluje ustawa;
  2. wyłączenia z zakresu działania przepisów ustawy;
  3. podział na dorzecza, regiony wodne, zlewnie oraz nadzory wodne;
  4. organy właściwe w gospodarowaniu wodami;
  5. podstawowe definicje ustawy;
  6. urządzenia wodne, w tym rowy melioracyjne i inne rowy;
  7. inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych;
  8. rozbudowa, przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych, w świetle przepisów Prawa wodnego;
  9. różnica między sztucznym zbiornikiem wodnym, stawem, wyrobiskiem; 
  10. podział wód;
 2. Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne, w tym na potrzeby gospodarcze;
 3. Usługi wodne, w tym trwałe odwadnianie obiektów i wykopów budowlanych;
 4. Podstawowe cele ochrony wód i cele środowiskowe;
 5. Strefy ochronne ujęć wód oraz obszary ochronne;
 6. Wykonywanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na wałach i przy wałach przeciwpowodziowych;
 7. Uzgodnienia opracowań planistycznych z organami Wód Polskich;
 8. Budownictwo wodne:
  1. urządzenia wodne jako obiekty budowlane,
  2. legalizacja urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego,
  3. melioracje wodne;
 9. Zgody wodnoprawne:
  1. rodzaje zgód wodnoprawnych,
  2. podstawowe zagadnienia związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, w tym dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia; możliwość zmiany lub cofnięcia pozwolenia; następstwo prawne, możliwość przekazania uprawnień; 
  3. nakładanie obowiązków po cofnięciu lub wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawego,
  4. zgłoszenia wodnoprawne,
  5. oceny wodnoprawne,
  6. przyrzeczenia wodnoprawne
  7. organy właściwe do wydawania zgód wodnoprawnych;
 10. Wody Polskie:
  1. własność wód; czym jest linia brzegu, zakres obowiązków utrzymania wód i urządzeń wodnych;
  2. organizacja Wód Polskich,
  3. podstawowe zasady związane z opłatami i należnościami za korzystanie z wód w tym obowiązek prowadzenia pomiarów; procedury reklamacyjne i odwoławcze, obowiązek składania oświadczeń;
 11. Pytania i dyskusja.

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-10-07 10:00
Data zakończenia 2019-10-07 16:00
Całkowita liczba miejsc 50
Zarejestrowanych 28
Liczba wolnych miejsc 22
Koniec przyjmowania zapisów 2019-10-07 09:00
Lokalizacja Płock
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie