ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Prawo wodne. Zgody wodno prawne. Opłaty za korzystanie z wód.

Prelegentka: mgr inż. Lucyna Osuch-Chacińska

Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w szczególności dotyczące zgód wodnoprawnych oraz opłat za korzystanie z wód z uwzględnieniem zmian wprowadzonymi ustawami z dnia: 27.10.2017 r.; 28.02.2018 r.; 6.03.2018 r.; 20.07.2018 r. oraz ustawą przyjętą przez Sejm RP 11.09.2019 r.

Podstawowe zasady Prawa wodnego;

  • jakie zagadnienia reguluje ustawa;
  • wyłączenia z zakresu działania przepisów ustawy;
  • podział na dorzecza, regiony wodne, zlewnie oraz nadzory wodne;
  • organy właściwe w gospodarowaniu wodami;
  • podstawowe definicje ustawy;
  • urządzenia wodne, w tym rowy melioracyjne i inne rowy;
  • inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych;
  • rozbudowa, przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych, w świetle przepisów Prawa wodnego;
  • różnica między sztucznym zbiornikiem wodnym, stawem, wyrobiskiem;
  • podział wód; Usługi wodne, w tym trwałe odwadnianie obiektów i wykopów budowlanych; Strefy ochronne ujęć wód oraz obszary ochronne;
  • Podstawowe cele ochrony wód i cele środowiskowe;
  • Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne, w tym na potrzeby gospodarcze;

Wykonywanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na wałach i przy wałach przeciwpowodziowych;

Uzgodnienia opracowań planistycznych z organami Wód Polskich;

Budownictwo wodne:

 • urządzenia wodne jako obiekty budowlane,
 • legalizacja urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego,
 • melioracje wodne;

Zgody wodno prawne:

 • rodzaje zgód wodnoprawnych,
 • podstawowe zagadnienia związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, w tym dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia; możliwość zmiany lub cofnięcia pozwolenia; następstwo prawne, możliwość przekazania uprawnień;
 • nakładanie obowiązków po cofnięciu lub wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawego,
 • zgłoszenia wodnoprawne,
 • oceny wodnoprawne,
 • przyrzeczenia wodnoprawne
 • organy właściwe do wydawania zgód wodnoprawnych;

Wody Polskie:

 • własność wód; czym jest linia brzegu, zakres obowiązków utrzymania wód i urządzeń wodnych;
 • organizacja Wód Polskich,
 • podstawowe zasady związane z opłatami i należnościami za korzystanie z wód w tym obowiązek prowadzenia pomiarów; procedury reklamacyjne i odwoławcze, obowiązek składania oświadczeń;  
 •     
 • Pytania i dyskusja.

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-10-10 10:00
Data zakończenia 2019-10-10 16:00
Całkowita liczba miejsc 70
Zarejestrowanych 65
Liczba wolnych miejsc 5
Koniec przyjmowania zapisów 2019-10-09 12:00
Lokalizacja Radom
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie