ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Wnioski o nadawanie uprawnień budowlanych Sesja Jesienna 2021r. (planowany termin egzaminu pisemnego 19 listopada 2021r.)

przyjmowane do 27 sierpnia 2021 roku

 

 

 

Każdego dnia istnieje możliwość przyjęcia określonej liczby osób składających wnioski o nadanie uprawnień budowlanych.

Wpisane przez Państwa informacje będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas zarejestrowania będą przydatne podczas postępowania kwalifikacyjnego, do kontroli jego przebiegu, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itd.

UWAGA: dopiero po pełnym uzupełnieniu wniosku jest dostępny termin i miejsce złożenia dokumentów o nadanie uprawnień budowlanych.

Po wybraniu terminu nie możliwości jego zmiany.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią z zakładki - Informacje o logowaniu do systemu informacji o kwalifikacjach.

Wykaz dokumentów składanych w kolejności:

 1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych;
 2. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
 3. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie, bądź przez organ wydający.
 4. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, bądź przez organ wydający).

Uwaga: W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć oba dyplomy wraz z oboma suplementami z I i II stopnia studiów.

 1. Życiorys zawodowy podpisany przez wnioskodawcę;
 2. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.
 3. Formularz osobowy;
 4. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub potwierdzone notarialnie.
  Uwaga: nie dotyczy decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii.
 1. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową ( za cały okres odbywania praktyki) Wersji elektronicznych zaświadczeń nie ma potrzeby potwierdzać za zgodność z oryginałem.
 2. Książka praktyki zawodowej / Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki Zawodowej wraz z Oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej; 

 11. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej (zgodnie z §4, p.1, podpunkt 5 „Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.)

Wykaz prac projektowych, dla każdego z projektów,  powinien  zawierać następujące informacje:
- Tytuł projektu,
- Faza projektu (projekt budowlany,  projekt wykonawczy),
- Data wydania projektu,
- Projektant odpowiedniej specjalności + zespół projektowy (imiona, nazwiska),
- Sprawdzający projekt – w specjalności  odpowiedniej do wnioskowanych uprawnień

   budowlanych,
- Zamawiający (Inwestor).

Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. poz. 831)

Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), oraz charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).

Prosimy zapoznać się również z zakładką – Dokumentacja praktyki zawodowej.