ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że: 

Wnioski o nadawanie uprawnień budowlanych

(sesja jesienna 2022 r., planowany termin egzaminu pisemnego 18 listopada 2022r.)

przyjmowane będą

od dnia 16 sierpnia do 29 sierpnia 2022 roku

po wcześniejszej rejestracji elektronicznej kandydatów na Portalu PIIB

System zostanie uruchomiony 10 sierpnia 2022r., terminy będą udostępniane sukcesywnie

 

Każdego dnia istnieje możliwość przyjęcia określonej liczby osób składających wnioski o nadanie uprawnień budowlanych.

Wpisane przez Państwa informacje będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas zarejestrowania będą przydatne podczas postępowania kwalifikacyjnego, do kontroli jego przebiegu, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itd.

UWAGA: dopiero po pełnym uzupełnieniu wniosku będzie dostępny termin i miejsce złożenia dokumentów o nadanie uprawnień budowlanych.

Po wybraniu terminu nie ma możliwości jego zmiany.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią z zakładki - Informacje o logowaniu do systemu informacji o kwalifikacjach.

Wykaz dokumentów składanych w kolejności:

 1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych;
 2. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
 3. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie, bądź przez organ wydający.
 4. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, bądź przez organ wydający).

Uwaga: W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć oba dyplomy wraz z oboma suplementami z I i II stopnia studiów.

 1. Życiorys zawodowy podpisany przez wnioskodawcę;
 2. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.
 3. Formularz osobowy;
 4. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub potwierdzone notarialnie.

Uwaga: nie dotyczy tylko decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii.

 ( uprawniania wydane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki lub jego placówkę zamiejscową należy potwierdzić zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub notarialnie)

 1. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową ( za cały okres odbywania praktyki) Wersji elektronicznych zaświadczeń nie ma potrzeby potwierdzać za zgodność z oryginałem.
 2. Książka praktyki zawodowej / Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki Zawodowej wraz z Oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej;

Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. poz. 831 z późn. zm.)

 

Z uwagi na powtarzające się braki  należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności (adekwatnie do: instalacyjnych – sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej; inżynieryjnych – drogowej, mostowej, kolejowej, hydrotechniczej; konstrukcyjno - budowlanej ) (kolumna nr 2), 

oraz charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).

Prosimy zapoznać się również z zakładką – Dokumentacja praktyki zawodowej.

 

 1. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej (zgodnie z §4, p.1, podpunkt 5 „Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.)
  Wykaz prac projektowych, dla każdego z projektów,  powinien  zawierać następujące informacje:
  - Tytuł projektu,
  - Faza projektu (projekt budowlany,  projekt wykonawczy),
  - Data wydania projektu,
  - Projektant odpowiedniej specjalności + zespół projektowy (imiona, nazwiska),
  - Sprawdzający projekt – w specjalności  odpowiedniej do wnioskowanych uprawnień budowlanych,
  - Zamawiający (Inwestor).

 

***

SKŁADANIE WNIOSKU O WYZNACZENIE TERMINU EGZAMINU - dotyczy osób, które nie zdały egzaminu pisemnego/ ustnego lub przeszły pozytywnie proces kwalifikacji , a nie podeszły do egzaminu – TERMIN DO 8 września 2022R.

NIE MA POTRZEBY ZAPISYWANIA SIĘ NA SPOTKANIE W MOIIB.

Wniosek należy złożyć osobiście w Biurze MOIIB lub przesłać pocztą do Biura MOIIB ( liczy się data stempla pocztowego):  Wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu  egzaminu  + załącznik:  formularz osobowy

WNIOSEK SKŁADAMY OBOWIĄZKOWO W WERSJI PAPIEROWEJ.

 

WYPEŁNIENIE WNIOSKU TYLKO ELEKTRONICZNIE BEZ ZŁOŻENIA WNIOSKU PAPIEROWEGO JEST NIEWYSTARCZAJĄCE DO WYZNACZENIA TERMINU PONOWNEGO EGZAMINU PISEMNEGO/USTNEGO W SESJI JESIEŃ 2022R.  

Osoby, które w poprzedniej sesji  tj. WIOSNA 2022r, złożyły podanie ( pisemnie lub mailowo) z informacją o chęci  przeniesienia terminu egzaminu ( pisemnego/ustnego ) na sesję JESIENNĄ 2022r. nie muszą ponawiać wniosku i logować się do systemu.

W celu dostępu do bieżącej informacji o egzaminach należy dodatkowo  wypełnić wniosek na portalu PIIB "Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (dla osób zakwalifikowanych - ponowny pisemny/ustny)"

Ubiegający się o uprawnienia nie będący członkami Izby -> https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata

Ubiegający się o uprawnienia  będący członkami Izby logują się na swoim koncie w portalu PIIB ->  https://portal.piib.org.pl/login 

Osoby z sesji starszych niż Jesień 2019 (ich dane w nowym systemie zostały usunięte) powinny założyć konto poprzez opcję REJESTRUJ, prosimy pamiętać o wyborze właściwej Izby i wybrać tylko wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.