ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

LOGOWANIE DO SYSTEMU INFORMACJI O KWALIFIKACJACH (https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata)

Osoby korzystające po raz pierwszy powinny założyć konto poprzez opcję REJESTRUJ, prosimy pamiętać o wyborze właściwej Izby.

Po założeniu konta i jego aktywacji wchodzimy już przez https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata

Częste problemy:

Komunikat: Nie znaleziono użytkownika o podanym loginie  - źle wpisany adres email lub jesteśmy w głównej części portalu (obsługującej konta członków Izb).

Jak nie pamiętamy hasła można użyć opcji "Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj"

UWAGA:Po pełnym uzupełnieniu wniosku dopiero jest dostępny termin.

PO WYBRANIU TERMINU NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY

 

 

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski t.j. wnioski, do których dołączono wszystkie wymagane załączniki

KOMPLET DOKUMENTÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH POWINIEN ZAWIERAĆ:

A) WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
B) ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych / dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*
 2. Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.
 3. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej*
 4. Książkę praktyki zawodowej / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej*
 5. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawnienia lub potwierdzone notarialnie.
 6. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów  Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (za okres odbywania praktyki).
 7. Życiorys zawodowy
 8. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty - za postępowanie kwalifikacyjne
 9. Formularz osobowy (karta osobowa)

(strona internetowa do sprawdzenia kodu Teryt https://pl.wikisource.org/wiki/Polskie_gminy_wed%C5%82ug_kodu_TERYT );

 1. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

*Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień nie są zwracane i w związku z tym prosimy o składanie odpisu dyplomu i kopii suplementu do dyplomu potwierdzonych notarialnie bądź przez organ je wydający.

UWAGA:

1. Wszystkie dokumenty należy wypełniać DRUKOWANYMI literami.
2. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą TYLKO po wcześniejszym zarejestrowaniu wniosku w systemie informacji o kwalifikacjach w godzinach pracy Biura zgodnie z Państwa wyborem (wpisane przez Państwa informacje będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas zarejestrowania będą przydatne podczas postępowania kwalifikacyjnego do kontroli jego przebiegu, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itd.)
3. W zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki po 24.09.2014 w kolumnie nr 5 należy wpisać charakter wykonywanych czynności tzn. informacja o czynnościach technicznych wykonanych przez praktykanta na poszczególnych etapach budowy lub/ i projektowania.
4. Dokumenty należy złożyć do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa według miejsca zamieszkania, niezależnie od miejsca złożenia dokumentów (Warszawa, Biura Terenowe) postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy odbywają się w Warszawie).

WYSOKOŚĆ OPŁAT I NUMER KONTA

ZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I EGZAMINU

 1. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi :
 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 800zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 800zł
 • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 450 zł
 1. Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi :
 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 1100 zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 1100 zł
 • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 600 zł

 

Opłatę należy wpłacać na konto:

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa
Warszawski Bank Spółdzielczy 

02 8015 0004 0070 3930 2070 0001

z dopiskiem: I rata - za postępowanie kwalifikacyjne lub II rata - za egzamin.

Na egzamin należy zgłosić się: z dowodem osobistym i kserokopią wpłaty II raty.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych ->pobierz plik pdf.
Formularz osobowy -> pobierz pliik pdf.
Wzór oświadczenia o zgodności z prawdą złożonych dokumentów -> pobierz plik pdf.
Dokumentacja praktyki zawodowej - informacja i wzory dokumentów w zakładce Dokumentacja praktyki zawodowej.