ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski t.j. wnioski, do których dołączono wszystkie wymagane załączniki

KOMPLET DOKUMENTÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH POWINIEN ZAWIERAĆ:

A) WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
B) ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych / dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*
 2. Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.
 3. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej*
 4. Książkę praktyki zawodowej / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej*
 5. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawnienia lub potwierdzone notarialnie.
 6. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów  Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (za okres odbywania praktyki).
 7. Życiorys zawodowy
 8. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty - za postępowanie kwalifikacyjne
 9. Formularz osobowy (karta osobowa)

(strona internetowa do sprawdzenia kodu Teryt https://pl.wikisource.org/wiki/Polskie_gminy_wed%C5%82ug_kodu_TERYT );

 1. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

*Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień nie są zwracane i w związku z tym prosimy o składanie odpisu dyplomu i kopii suplementu do dyplomu potwierdzonych notarialnie bądź przez organ je wydający.

UWAGA:

1. Wszystkie dokumenty należy wypełniać DRUKOWANYMI literami.
2. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą TYLKO po wcześniejszym zarejestrowaniu wniosku w systemie informacji o kwalifikacjach w godzinach pracy Biura zgodnie z Państwa wyborem (wpisane przez Państwa informacje będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas zarejestrowania będą przydatne podczas postępowania kwalifikacyjnego do kontroli jego przebiegu, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itd.)
3. W zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki po 24.09.2014 w kolumnie nr 5 należy wpisać charakter wykonywanych czynności tzn. informacja o czynnościach technicznych wykonanych przez praktykanta na poszczególnych etapach budowy lub/ i projektowania.
4. Dokumenty należy złożyć do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa według miejsca zamieszkania, niezależnie od miejsca złożenia dokumentów (Warszawa, Biura Terenowe) postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy odbywają się w Warszawie).

WYSOKOŚĆ OPŁAT I NUMER KONTA

ZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I EGZAMINU

 1. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi :
 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 800zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 800zł
 • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 450 zł
 1. Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi :
 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 1100 zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 1100 zł
 • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 600 zł

 

Opłatę należy wpłacać na konto:

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa
Warszawski Bank Spółdzielczy 

02 8015 0004 0070 3930 2070 0001

z dopiskiem: I rata - za postępowanie kwalifikacyjne lub II rata - za egzamin.

Na egzamin należy zgłosić się: z dowodem osobistym i kserokopią wpłaty II raty.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych ->pobierz plik pdf.
Formularz osobowy -> pobierz pliik pdf.
Wzór oświadczenia o zgodności z prawdą złożonych dokumentów -> pobierz plik pdf.
Dokumentacja praktyki zawodowej - informacja i wzory dokumentów w zakładce Dokumentacja praktyki zawodowej.