ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Regulamin
okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez
 II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.§ 1
Okręgowa komisja rewizyjna jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, określonym w art. 14 ust.1 pkt 3 i art. 23 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

§ 2
1.    Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje obowiązki wynikające z ustawy, statutu i uchwał okręgowego zjazdu, a w szczególności:
1)    kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą okręgowej izby,
2)    składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3)    występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie izby.
2.    Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje swoje zadania głównie przez planowaną kontrolę, polegającą w szczególności na:
1)    badaniu wykonania uchwał finansowych okręgowego zjazdu,
2)    ustosunkowaniu się do sprawozdań finansowych okręgowej rady,
3)    badaniu ksiąg, rejestrów, akt i innych dokumentów,
4)    analizie spraw finansowych i gospodarczych prowadzonych przez okręgową radę.
3.    Na wniosek prezydium okręgowej rady, okręgowa komisja rewizyjna opiniuje zamierzenia finansowe oraz gospodarcze prezydium rady.
4.    Kadencja okręgowej komisji rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 3
1.    Okręgową komisję rewizyjną tworzą: przewodniczący i 4^6 pozostałych członków wybranych przez okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej przez ten zjazd.
2.    Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wyboru. Dla ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej.
3.    Okręgowa komisja rewizyjna wybiera spośród swoich członków zastępców przewodniczącego oraz sekretarza. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnie głosów. W razie nieskuteczności wyborów przeprowadza się je ponownie.
4.    Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
5.    Jeżeli ktokolwiek ze składu okręgowej komisji rewizyjnej nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przewodniczącemu komisji przysługuje prawo złożenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym zjeździe izby.

§ 4
1.    Okręgowa komisja rewizyjna odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w kwartale.
2.    Posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący z wła¬snej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego członka komisji rewizyjnej albo na wniosek okręgowej rady izby.
3.    Propozycje porządku obrad przedstawia jej przewodniczący.
4.    Okręgowa komisja rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego. W razie równości głosów decyduje głos przewodni-czącego obrad.
5.    Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczą¬cy obrad i sekretarz. Protokół powinien zostać przyjęty na następnym posiedzeniu komisji i przesłany wraz z uchwałami do Krajowej Komisji Rewizyjnej.
6.    Udział członków w posiedzeniach komisji rewizyjnej jest obowiązkowy (nie-obecność wymaga usprawiedliwienia).
7.    Prawo uczestniczenia w posiedzeniach okręgowych komisji rewizyjnych mają członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

§ 5
1.    Pracami okręgowej komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.
2.    Do zakresu czynności przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej należy:
1)    reprezentowanie komisji wobec okręgowej rady,
2)    opracowanie planu pracy komisji i czuwanie nad jego realizacją,
3)    podział pracy pomiędzy członków komisji,
4)    zwoływanie posiedzeń komisji i przewodniczenie im,
5)    podpisywanie korespondencji w imieniu komisji,
6)    składanie w imieniu komisji informacji lub sprawozdań na posiedzeniach plenarnych okręgowej rady oraz na okręgowym zjeździe.
3.    Zastępca przewodniczącego wskazany przez komisję jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.
4.    Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:
1)    protokołowanie posiedzeń,
2)    prowadzenie korespondencji,
3)    kompletowanie dokumentacji komisji.

§ 6
1.    Okręgowa komisja rewizyjna, za wiedzą przewodniczącego okręgowej rady, przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
2.    W nagłych lub wyjątkowych wypadkach doraźną kontrolę może rozpocząć sam przewodniczący.
3.    Okręgowa komisja rewizyjna w uzgodnieniu z przewodniczącym okręgowej rady może powoływać biegłych i ekspertów w określonych odrębnymi przepisami wypadkach lub na zakończenie kadencji okręgowej rady.

§ 7
1.    Z każdej kontroli przeprowadzonej przez okręgową komisję rewizyjną sporządza się protokół, który powinien zawierać wnioski i zalecenia.
2.    Protokół z kontroli obejmujący wnioski i zalecenia oraz uchwały okręgowej ko-misji rewizyjnej, przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu okręgowej rady oraz przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 8
1.    Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium.
2.    Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej, na zaproszenie prezydium okręgowej rady, mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady i jej prezydium z głosem doradczym podczas omawiania spraw finansowych i gospodarczych.

§ 9
Członkowie prezydium okręgowej rady oraz pracownicy biura okręgowej izby
obowiązani są udzielać na żądanie okręgowej komisji rewizyjnej ustnych oraz
pisemnych wyjaśnień.

§ 10
1.    Pełną obsługę administracyjną okręgowej komisji rewizyjnej zapewnia biuro okręgowej izby.
2.    Wydatki okręgowej komisji rewizyjnej pokrywane są z budżetu okręgowej izby.

§ 11
1.    W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, czynności jego sprawuje wiceprzewodniczący.
2.    Sprawowanie funkcji przewodniczącego przez wiceprzewodniczącego trwa do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez okręgowy zjazd.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa