ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wykonuje zadania określone w art. 26 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), a w szczególności :

  • prowadzi wobec członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym w sprawach z zakresu:

- odpowiedzialności zawodowej, rozumianej jako odpowiedzialność zawodowa w budownictwie określona przepisami Prawa Budowlanego.

- odpowiedzialności dyscyplinarnej, rozumianej jako odpowiedzialność za zawinione naruszenie obowiązków polegających na przestrzeganiu przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej, przestrzeganiu zasad etyki zawodowej, stosowaniu się do uchwał organów Izby, regularnym opłacaniu kładek członkowskich, z wyjątkiem czynów podlegających odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie Prawo Budowlane oraz odpowiedzialności porządkowej określonej w Kodeksie Pracy.

  • składa odwołania od orzeczeń okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt. 1, do krajowego sądu, a od orzeczeń krajowego sądu składa odwołania do właściwego sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej albo skargę do sądu administracyjnego – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

 

Postępowanie wyjaśniające w sprawie odpowiedzialności zawodowej Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczyna:

  • na wniosek organu nadzoru budowlanego (najczęściej w wyniku przeprowadzonej kontroli następuje stwierdzenie naruszenia prawa),
  • z urzędu na skutek wniosku, skargi czy informacji uzyskanych od osób trzecich.

 

Postępowanie wyjaśniające w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczyna:

  • na wniosek Okręgowej Rady Izby,
  • z urzędu na skutek wniosku, skargi czy informacji uzyskanych od osób trzecich.

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej po rozpoznaniu sprawy może:

  • wydać decyzję o umorzeniu postępowania,
  • sporządzić wniosek o wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym.

 

W przypadku stwierdzenia, że jakiś czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa lub wykroczenia Rzecznik ma obowiązek zawiadomienia właściwych organów (np. prokuratury).