ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

W okresie między zjazdami, okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na obszarze działania izby, realizując obowiązki wynikające z ustawy, statutu, uchwał Krajowego Zjazdu oraz okręgowego zjazdu izby, w szczególności między innymi:

  • kieruje działalnością okręgowej izby,
  • realizuje budżet i sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
  • reprezentuje okręgową izbę inżynierów budownictwa przed organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami zawodowymi.

Uchwały Rady MOIIB są publikowane w oddzielnej zakładce - Uchwały MOIIB.