ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.2001, Nr 5, poz. 42 ze zm., dalej ustawa o samorządach), jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa. Jego organizację, zasady i tryb działania określa regulamin okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez II Krajowy Zjazd PIIB 13-14 czerwca 2003 r.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wykonuje zadania określone w art. 25 ustawy o samorządach zawodowych, a w szczególności:

  • rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 06, Nr 156, poz. 1118 z póżn. zm., dalej Prawo budowlane) oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby, skierowane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub właściwy nadzór budowlany,
  • rozpatruje sprawy skierowane przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny,
  • orzeka o zatarciu kary, o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Postępowanie dyscyplinarne w sprawach o przewinienia dyscyplinarne, rozumiane jako zawinione naruszenia ustawowo określonych obowiązków polegających na przestrzeganiu przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej i etyki zawodowej, stosowaniu się do uchwał organów Izby, regularnym opłacaniu składek członkowskich, z wyłączeniem czynów podlegających odpowiedzialności zawodowej określonych w ustawie Prawo budowlane oraz czynów wypełniających znamiona odpowiedzialności porządkowej wskazanej w kodeksie pracy, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.

Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Okręgowy Sąd Dyscyplinarny prowadzi na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane.

 

Dyżury Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego:

Środy 14.00-16.00

 

Informacja dla stron postępowania:

Wniosek o udostępnienie akt można zgłosić:

  1. pod numerami telefonów (22) 868 35 35, 22 868 35 50, wew. 145,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  3. na piśmie.