ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Wykonuje swoje zadania głównie przez planowaną kontrolę, polegającą w szczególności na:

  • kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej okręgowej izby,
  • badaniu wykonania uchwał finansowych okręgowego zjazdu,
  • badaniu ksiąg, rejestrów, akt i innych dokumentów,
  • analizie spraw finansowych i gospodarczych prowadzonych przez okręgową radę.

Na wniosek prezydium okręgowej rady, okręgowa komisja rewizyjna opiniuje zamierzenia finansowe oraz gospodarcze prezydium rady.