ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 

  • ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet okręgowej izby,
  • udziela absolutorium okręgowej radzie izby,
  • ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania,
  • wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby,
  • okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Izby,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

Na kadencję 2022 - 2026 wybrano 133 delegatów (lista Delegatów).

Uchwały podjęte przez Zjazdy MOIIB znajdują się w zakładce Uchwały MOIIB.