ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Regulamin
okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez
II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.§ 1
Okręgowa komisja kwalifikacyjna jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, określonym w art. 14 ust. 1 pkt 4 i art. 24 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946). Kadencja okręgowej komisji kwalifikacyjnej trwa 4 lata.


§ 2
1.    Okręgową komisję kwalifikacyjną tworzą: przewodniczący i 5^18 pozostałych członków wybranych przez okręgowy zjazd izby.
2.    Okręgowa komisja kwalifikacyjna może powołać odpowiednie zespoły specjalistyczne.
3.    Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej powołuje co najmniej 3-osobowe zespoły orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.

§ 3
Okręgowa komisja kwalifikacyjna:
1)    prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania:
-    uprawnień budowlanych,
-    tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
2)    powołuje zespoły egzaminacyjne w celu przeprowadzenia kwalifikacji i egzaminów dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Liczba zespołów egzaminacyjnych zależy od bieżących potrzeb,
3)    na podstawie postępowania kwalifikacyjnego oraz wyników egzaminów wydaje decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych dla osób wymienionych w pkt 1 tiret pierwszy i przesyła je do okręgowej rady izby oraz do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy - Prawo budowlane,
4)    prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane,
5)    dokonuje co najmniej raz w roku analizy przeprowadzanych postępowań kwalifikacyjnych,
6)    sporządza opinie dla okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków okręgowej izby inżynierów budownictwa,
7)    składa sprawozdania ze swojej działalności okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
8)    wyjaśnia wątpliwości co do treści uprawnień budowlanych.

§ 4
1.    Pierwsze posiedzenie wybranej komisji kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia okręgo¬wego zjazdu izby. Przewodniczący ustala porządek obrad i przewodniczy im. Dla ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków komisji kwalifikacyjnej.
2.    Komisja kwalifikacyjna wybiera spośród swoich członków:
 1)    jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego,
 2)    sekretarza,
 3)    przewodniczących zespołów specjalistycznych.
Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. W razie nie uzyskania przez kan¬dydatów wymaganej większości głosów wybory przeprowadza się ponownie.

§ 5
1.    Okręgowa komisja kwalifikacyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w kwartale.
2.    Posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej dwóch członków komisji.
3.    O terminie i miejscu posiedzenia członków komisji zawiadamia się pisemnie na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4.    Posiedzeniom Komisji Kwalifikacyjnej przewodniczy jej przewodniczący lub upoważniony przez niego zastępca przewodniczącego.
5.    Uchwały Komisji Kwalifikacyjnej zapadają przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, zwy¬kłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczą¬cego obrad.
6.    Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół, który podpisują: protokolant i przewodniczący obrad.
7.    Rozstrzygnięcia spraw związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym doty¬czącym wniosków o nadanie uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.
8.    Postępowanie kwalifikacyjne komisja kwalifikacyjna prowadzi zgodnie z try¬bem określonym w regulaminach postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego, ustalonych przez Krajową Radę Izby.
9.    Jeżeli ktokolwiek ze składu okręgowej komisji kwalifikacyjnej nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przewodniczącemu komisji przysługuje prawo zło¬żenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym okręgowym zjeździe izby.
10.    Udział członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej w posiedzeniach komisji jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.

§ 6
Przewodniczący komisji kieruje pracami okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
a w szczególności:
1)    zwołuje posiedzenia komisji kwalifikacyjnej,
2)    opracowuje projekt podziału czynności pomiędzy członków,
3)    proponuje porządek dzienny obrad,
4)    organizuje prace komisji w zakresie postępowania kwalifikacyjnego,
5)    przydziela sprawy do załatwienia członkom komisji,
6)    organizuje prace komisji związane z przeprowadzeniem egzaminów na uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie po¬stępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych,
7)    przesyła decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych do okręgowej rady izby oraz do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
8)    ustala osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestru osób, którym komisja nadała uprawnienia budowlane,
9)    dokonuje analizy przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych,
10)    podpisuje korespondencje okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
11)    składa sprawozdanie z działalności komisji kwalifikacyjnej okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
12)    może uczestniczyć, na zaproszenie, z głosem doradczym, w posiedzeniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
13)    może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium,
14)    reprezentuje okręgową komisję kwalifikacyjną na zewnątrz.

§ 7
Zastępca przewodniczącego komisji wskazany przez komisję w razie nieobecności
przewodniczącego wykonuje jego czynności.

§ 8
1.    Tryb postępowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminów określają regulaminy uchwalone przez Krajową Radę Izby:
a)    regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych,
b)    regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
2.    Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyznacza przewodniczącego oraz członków zespołu egzaminacyjnego.
3.    Członkowie komisji oraz zespołów egzaminacyjnych nie mogą prowadzić zajęć oraz brać udziału w organizacji kursów przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane.
4.    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje jego pracę, a wyniki egzaminów przedstawia komisji kwalifikacyjnej z właściwym wnioskiem w sprawie nadania uprawnień budowlanych.

§ 9
1.    W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, czynności jego sprawuje zastępca przewodniczącego wskazany przez komisję. Sprawowanie przez niego funkcji trwa do czasu wyboru nowego przewodniczącego.
2.    W razie przeszkody w pełnieniu funkcji przez zastępcę przewodniczącego, jego obowiązki przejmuje, sekretarz komisji albo członek Komisji Kwalifikacyjnej wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 10
1.    Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych lub tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
2.    Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień budowlanych określa Krajowa Rada Izby.
3.    Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego określa Krajowy Zjazd Izby.

§ 11
1.    Pełną obsługę okręgowej komisji kwalifikacyjnej zapewnia biuro okręgowej izby.
2.    Wydatki komisji pokrywane są z budżetu okręgowej izby.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych, statucie samo¬rządu zawodowego inżynierów budownictwa i Kodeksie postępowania administracyjnego