ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4 maja 2016) , zwanego dalej „ RODO”, informuję, że :

  1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie, ul. 1-go sierpnia 36b, 02-134 Warszawa;

  2. dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  3. przetwarzanie danych osobowych następuje w celu prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
    Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  1. w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tychże danych osobowych są strony postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustaw, o których mowa w ww. pkt. 3, ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony ww. postępowań administracyjnych i ich pełnomocnicy, a także uczestnicy postępowań (np. biegli, świadkowie),

  2. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,

  3. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do dostępu (art.15 RODO) oraz sprostowania danych osobowych (art.16 RODO), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO,

  4. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.