ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Spotkania, wycieczki techniczne, konferencje i inne wydarzenia organizowane przez MOIIB 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
2) kontakt w sprawie danych osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu budowania pozytywnego wizerunku Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w przestrzeni publicznej i w mediach.
4) Pani/Pana dane osobowe wizerunkowe przechowywane są do czasu zgłoszenia żądania usunięcia.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być współuczestnicy lub  instytucja reprezentująca współuczestników spotkania, wydarzenia lub konferencji. W przypadku spotkań, wydarzeń i konferencji o charakterze międzynarodowym Pana/Pani dane wizerunkowe mogą zostać przekazane poza teren Unii Europejskiej/Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO
8) podanie danych osobowych w zakresie wizerunkowym jest dobrowolne poprzez udział w zdjęciach.

Zbiór danych Członków MOIIB

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36B,
2) kontakt w sprawie danych osobowych email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 8 ust. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, zgodnie z wymogiem art.8 ust. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych (zgodnie z wymogami prawa).
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO
8) podanie danych osobowych w celu realizacji  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)  jest obligatoryjne.


Zbiór danych - Komisja Kwalifikacyjna MOIIB

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36B,
2) kontakt w sprawie danych osobowych email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Administratora określonych przepisami prawa,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych (zgodnie z wymogami prawa).
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO
8) podanie danych osobowych w celu realizacji  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)  jest obligatoryjne.

 

POSTĘPOWANIE RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ ORAZ OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie, przy ul. 1 Sierpnia 36B.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów prawa, jak również w celach archiwalnych w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
Zgodnie z art.6 ust1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach poniżej wskazanych aktów normatywnych w szczególności:
1. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 r. poz.202 z późn. zm.),
2. ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm. ),
3. ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
4. ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
5. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278),
7. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu  prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. z  2014 r. poz. 1513 z późn. zm.),
8. statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
9. regulaminie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
10. regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
11. regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
11. regulaminie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
13. regulaminie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
14. regulaminie okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
15. regulaminie okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
16. regulaminach okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
17. regulaminie okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
18. regulaminie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów. W szczególności odbiorcami danych są strony postępowań administracyjnych, ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony ww. postępowań administracyjnych i ich pełnomocnicy, a także uczestnicy postępowań (np. biegli, świadkowie).
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, obsłudze prawnej, biegłym i rzeczoznawcą przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Posiada Pani/Pan:
−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;  
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
      nie przysługuje Pani/Panu:
−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.