ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Regulamin
okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez
 II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.


§ 1
1.    Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2.    Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, określonym w art. 14 ust.1 pkt 6 i art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
3.    Kadencja okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej trwa 4 lata.

§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    ustawie o samorządach zawodowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),
2)    ustawie - Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
3)    rzeczniku - należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

§ 3
1.    Rzecznika w liczbie od 1 do 9 wybiera okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten zjazd.
2.    W odrębnym głosowaniu okręgowy zjazd wybiera rzecznika, któremu powierza koordynację pracy pozostałych rzeczników. W wyborze tym rzecznik pełniący funkcję koordynatora przez ostatnie dwie kadencje nie może kandydować.
3.    Rzecznik swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
4.    W uzasadnionych wypadkach okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej koordynujący pracę pozostałych rzeczników może wystąpić z wnioskiem do okręgowego zjazdu o odwołanie rzecznika, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

§ 4
Rzecznik:
1)    jako organ pierwszej instancji prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa, z wyłączeniem postępowań zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
2)    składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
3)    składa okręgowemu zjazdowi izby sprawozdanie ze swojej działalności oraz przedstawia okręgowej radzie izby informacje o swojej działalności,
4)    przedkłada sprawozdanie Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 5
1.    Postępowanie wyjaśniające w sprawach o przewinienia dyscyplinarne członków izb inżynierów budownictwa rzecznik prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
2.    Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie rzecznik prowadzi na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane i ak¬tów wykonawczych do tej ustawy.
3.    W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie nie-uregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.
4.    W sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 6
Podział zadań pomiędzy rzecznikami ustalają rzecznicy.

§ 7
Rzecznik koordynujący pracę rzeczników ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium.

§ 8
1.    Pełną obsługę rzecznika zapewnia biuro okręgowej izby.
2.    Wydatki związane z działalnością rzecznika, w tym wydatki związane z postępowaniem wyjaśniającym oraz postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym przez rzecznika, pokrywane są z budżetu okręgowej izby.

§ 9
Tryb postępowania rzecznika w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa