ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Regulamin
okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez
II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.§ 1
1.    Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania okręgowego sądu dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2.    Okręgowy sąd dyscyplinarny jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, określonym w art. 14 ust.1 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
3.    Kadencja okręgowego sądu dyscyplinarnego trwa 4 lata.

§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    ustawie o samorządach zawodowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),
2)    ustawie - Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
3)    sądzie - należy przez to rozumieć okręgowy sąd dyscyplinarny okręgowej izby inżynierów budownictwa.

§ 3
1.    Sąd składa się z przewodniczącego i 5-16 pozostałych członków wybranych przez okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej na kadencję przez zjazd okręgowy.
2.    Członkowie sądu sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wyko¬nywaną funkcją.
3.    W uzasadnionych wypadkach, kiedy członek sądu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przewodniczący sądu może wystąpić do okręgowego zjazdu izby z wnioskiem o jego odwołanie.

§ 4
1)    rozpatruje sprawy i orzeka o winie, niewinności lub zatarciu kary w sprawach skierowanych przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub właściwy nadzór budowlany,
2)    rozpatruje sprawy skierowane przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny,
3)    dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,
4)    składa okręgowemu zjazdowi izby sprawozdania ze swej działalności oraz przedstawia okręgowej radzie izby informacje o swojej działalności,
5)    przedkłada roczne sprawozdania Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu.

§ 5
Sąd orzeka w składzie 3-osobowym jako sąd pierwszej instancji.

§ 6
1.    Postępowanie dyscyplinarne w sprawach o przewinienia dyscyplinarne sąd prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwy¬mi przepisami wykonawczymi.
2.    Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie sąd prowadzi na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane.
3.    W zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej i Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

§ 7
1.    Członkowie sądu wybierają spośród siebie zastępców przewodniczącego i sekretarza na posiedzeniu organizacyjnym zwołanym w ciągu jednego miesiąca od zakończenia Zjazdu.
2.    Przewodniczący sądu kieruje pracą sądu, a w szczególności:
 1)    zaznajamia się z każdą sprawą wpływającą do sądu i wyznacza terminy poszczególnych posiedzeń,
 2)    ustala składy kompletów orzekających oraz wyznacza przewodniczącego składu orzekającego,
3)    zapewnia sprawny przebieg postępowania.
3.    W razie ponownego rozpatrywania sprawy, do składu kompletu orzekającego nie mogą być wyznaczeni członkowie sądu, którzy poprzednio brali udział w sprawie.

§ 8
1.    Zastępca przewodniczącego sądu wskazany przez sąd jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.
2.    Jeżeli niemożność pełnienia obowiązków przez przewodniczącego sądu ma charakter trwały, najbliższy okręgowy zjazd izby wybiera nowego przewodniczącego.

§ 9
Przewodniczący sądu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium.

§ 10
1.    Pełną obsługę sądu zapewnia biuro okręgowej izby.
2.    Wydatki związane z działalnością sądu, w tym wydatki związane z postępowaniem przed sądem, pokrywane są z budżetu okręgowej izby.

§ 11
Tryb postępowania sądu w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa