ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 Praktyka dokumentowana zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wejściem w życie  Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Dz.U. z 10 czerwca 2014 r. poz. 768.

   1)   Osoba odbywająca praktykę zawodową dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w „Książce praktyki zawodowej” – zarejestrowanej w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa właściwej według miejsca zamieszkania lub pracy.

Praktyka zawodowa odbywana jest po ukończeniu wyższej uczelni lub trzeciego roku studiów, z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów.

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności techniczno-budowlanej i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego, a w przypadku odbywania praktyki za granicą - pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

Uwaga

  • kierującym praktyką na budowie powinien być kierownik budowy lub kierownik robót, a praktyką przy sporządzaniu projektów – projektant (autor projektu);
  • do praktyki zawodowej nie zalicza się pracy wykonywanej pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzającego projekt;
  • osoby posiadające uprawnienia budowlane nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a posiadające w treści uprawnień pojęcia „o powszechnie znanych rozwiązaniach” lub „w budownictwie  osób fizycznych” nie mogą kierować praktyką zawodową.

3)      Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego. Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych uznaje się za rok pracy na budowie.

4)      Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych w wymiarze stanowiącym nie więcej niż połowę wymaganego okresu.

 

 

przed 15.02.1995 r.

od 16.02.1995 r.

do 02.07.2005 r.

od 03.07.2005 r.

do 31.12.2005 r.

po 01.01.2006 r.

Forma dokumentowania praktyki zawodowej

zaświadczenie –

w kraju i za granicą

zaświadczenie – za granicą i w kraju na terenie obiektów zamkniętych

książka praktyki zawodowej - w kraju

Opiniowanie praktyki zawodowej

zbiorczo po odbyciu całej praktyki zawodowej

co najmniej raz na 3 miesiące

co najmniej raz w miesiącu

Osoba nadzorująca praktyką zawodową

projektowanie - uprawnienia bez ograniczeń

wykonawstwo - uprawnienia bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie

projektowanie  i wykonawstwo - uprawnienia bez ograniczeń

 

Uprawnienia bez ograniczeń-

wykształcenie kierunkowe (zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)

ukończone studia inżynierskie do 31.12.2005 r. i rozpoczęta praktyka zawodowa

ukończone studia magisterskie

Zatrudnienie

połowa praktyki – umowa o pracę

druga połowa – umowa o pracę lub umowa o dzieło lub umowa zlecenie

 

(praktyka zawodowa odbywana  w niepełnym wymiarze czasu pracy, podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do jego pełnego wymiaru)

dowolna forma zatrudnienia

           

 

5)      W książce praktyki zawodowej wpisuje się:

a) wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy projektowaniu których bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe, a także lokalizację i nazwę inwestora;

b) określenie czynności wykonywanych w każdym tygodniu odbywanej praktyki, potwierdzonych i zaopiniowanych co najmniej raz w miesiącu przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana jest praktyka.

6)      Przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której osoba odbywała praktykę, oraz po zakończeniu praktyki zawodowej, osoba, pod kierownictwem której odbywała się praktyka, wpisuje w książce praktyki zawodowej ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności, w jakiej dana osoba ubiega się o uprawnienia budowlane.

7)      W przypadku odbycia praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, do wniosku, zamiast książki praktyki zawodowej, należy dołączyć zaświadczenie właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu praktyki zawodowej wraz z ogólną oceną z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu danej specjalności.

8)      Odbycie praktyki zawodowej za granicą powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, z poświadczeniem osoby nadzorującej, posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Zaświadczenie powinno zawierać:

a)            wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe, a także lokalizację i nazwę inwestora;

b)            potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych z określeniem charakteru wykonywanych czynności;

c)            ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka.