ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

  1. Praktyka zawodowa powinna być rozpoczęta po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika i musi być potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Do praktyki zawodowej zalicza się również praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby. W takim przypadku, przy składaniu wniosku, należy przedłożyć dokument wystawiony przez uczelnię, wskazujący datę ukończenia trzeciego roku studiów.
  2. Odpowiednie uprawnienia osoby nadzorującej praktykę oznaczają wymóg nadzorowania praktyki przez osobę posiadającą uprawnienia w specjalności odpowiadającej tej, o którą ubiega się wnioskodawca i zakresie nie niższym, niż ten o który ubiega się wnioskodawca.