ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Od 25 września 2014 r., czyli od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (dokument uchylony) , praktyka powinna być dokumentowana poprzez złożenie Oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej wraz ze Zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej.

Zgodnie z obowiązującym  Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.  praktyka jest dokumentowana poprzez złożenie Oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej wraz ze Zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej.

- według wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia.

Instrukcje wypełniania:

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ - instrukcja wypełniania

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWE - instrukcja wypełniania