ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Kto może się ubiegać o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej

O uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej może się ubiegać osoba, która:

  • posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w której wyodrębniono daną specjalizację;
  • odbyła, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletnią praktykę w zawodzie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, w zakresie specjalizacji, o którą się ubiega, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.

  Zgodnie z § 5 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której wyodrębniono specjalizację techniczno-budowlaną, może wystąpić o jej nadanie składając wniosek do właściwej według miejsca zamieszkania okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Procedura nadawania specjalizacji techniczno-budowlanej

Nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej odbywa się wyłącznie w oparciu o złożone dokumenty – ubiegający się o nadanie specjalizacji nie zdaje egzaminu z zakresu praktycznego zastosowania wiedzy technicznej specjalizacji.

W celu uzyskania specjalizacji należy złożyć wniosek o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej

Do wniosku o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej należy dołączyć:

1)   decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych;

2)   oświadczenie potwierdzające odbycie 5-letniej praktyki, zawierające wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji.

Komplet dokumentów winien zawierać:

A. Wniosek o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej

B. Załączniki do wniosku o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej

  1. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
  2. Oświadczenia potwierdzające odbycie 5- letniej praktyki zawodowej
  3. Formularz osobowy (strona internetowa do sprawdzenia kodu Teryt https://pl.wikisource.org/wiki/Polskie_gminy_wed%C5%82ug_kodu_TERYT  ), plik formularza;
  4. Życiorys zawodowy;
  5. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów (plik do pobrania),

 

Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych

Wykaz określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 

Zał.4

Lp.

Specjalność uprawnień budowlanych

Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi

1

konstrukcyjno-budowlana

- geotechnika,

- obiekty budowlane budownictwa ogólnego,

- obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,

- obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych,

- budowle wysokościowe,

- rusztowania i deskowania wielofunkcyjne.

2

inżynieryjna hydrotechniczna

- śródlądowe budowle hydrotechniczne,

- morskie budowle hydrotechniczne,

- obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,

- melioracje wodne.

3

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne i klimatyzacyjne,

- sieci, instalacje i urządzenia gazowe,

- sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

4

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,

- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,

- trakcje elektryczne.