ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego:

https://www.piib.org.pl/organy/krajowa-komisja-kwalifikacyjna/regulaminy/regulamin-postepowania-kwalifikacyjnego-w-sprawach-nadawania-tytulu-rzeczoznawcy-budowlanego

Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Osoba zainteresowana uzyskaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa - za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej właściwej dla miejsca zamieszkania - wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Komplet dokumentów winien zawierać:  Wniosek nadanie tytułu Rzeczoznawcy budowlanego - Wzór formularza wniosku

  1. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
  2. odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń;
  3. zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
  4. życiorys zawodowy;
  5. zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej;
  6. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
  7. karta osobowa ( https://www.piib.org.pl/images/stories/aktualnosci/2019-10/tytulrzeczoznawcy/zalacznik2.pdf );
  8. posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
  9. oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k., o zgodności złożonych oświadczeń z prawdą;
  10. dowód wniesienia opłaty skarbowej na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m.st. Warszawy.

Ponadto należy dołączyć oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych

OPŁATY

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego wynosi 1200 zł

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego - aktualna kwota opłaty skarbowej

(Zgodnie z § 10 ust. 4 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty skarbowej)

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w wysokości 1 200 zł należy wpłacać na konto:

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa
Warszawski Bank Spółdzielczy  02 8015 0004 0070 3930 2070 0001

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto zgodnie z komunikatem PIIB: https://www.piib.org.pl/organy/krajowa-komisja-kwalifikacyjna/komunikaty-kkk/539-oplata-skarbowa-za-wydanie-decyzji-w-sprawie-nadania-tytulu-rzeczoznawcy-budowlanego

Do pobrania:

 Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego ->pobierz plik pdf.