ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski t.j. wnioski, do których dołączono wszystkie wymagane załączniki

KOMPLET DOKUMENTÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH POWINIEN ZAWIERAĆ:

A) WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH (pobierz)
B) ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych* / dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika* lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*
 2. Suplement do dyplomu* albo zaświadczenie o przebiegu studiów*
 3. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej */  Zaświadczenie* / Książkę praktyki zawodowej* / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej*  (zgodnie z przepisami obowiązującymi podczas odbywania praktyki)
  INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA dla praktyki rozpoczętej po 25.09.2014r. -> czytaj,  oraz informacje ogólne: https://maz.piib.org.pl/uprawnienia-kwalifikacje-egzaminy/dokumentacja
 4. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty - za postępowanie kwalifikacyjne 
 5. Formularz osobowy (karta osobowa) - do pobrania. (strona internetowa do sprawdzenia kodu Teryt https://pl.wikisource.org/wiki/Polskie_gminy_wed%C5%82ug_kodu_TERYT );
 6. zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa*;
 7. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej (zgodnie z §4, p.1, podpunkt 5 „Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.)
  Wykaz prac projektowych, dla każdego z projektów,  powinien  zawierać następujące informacje:
  - Tytuł projektu,
  - Faza projektu (projekt budowlany,  projekt wykonawczy)
  - Data wydania projektu
  - Projektant odpowiedniej specjalności + zespół projektowy (imiona, nazwiska)
  - Sprawdzający projekt – w specjalności  odpowiedniej do wnioskowanych uprawnień budowlanych,
  - Zamawiający (Inwestor)
 8. Życiorys zawodowy
  Ponadto do wniosku należy dołączyć:
 9. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawnienia lub potwierdzone notarialnie.
 10. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów  Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (za okres odbywania praktyki).
 11. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

* złożyć jeśli dotyczy

Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień nie są zwracane i w związku z tym prosimy o składanie odpisu dyplomu i kopii suplementu do dyplomu potwierdzonych notarialnie bądź przez organ je wydający.

UWAGA:

1. Wszystkie dokumenty należy wypełniać DRUKOWANYMI literami.
2. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą TYLKO po wcześniejszym zarejestrowaniu wniosku w systemie informacji o kwalifikacjach w godzinach pracy Biura zgodnie z Państwa wyborem (wpisane przez Państwa informacje będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas zarejestrowania będą przydatne podczas postępowania kwalifikacyjnego do kontroli jego przebiegu, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itd.)
3. W zestawieniu zbiorczym odbytej praktyki po 24.09.2014 w kolumnie nr 5 należy wpisać charakter wykonywanych czynności tzn. informacja o czynnościach technicznych wykonanych przez praktykanta na poszczególnych etapach budowy lub/ i projektowania (INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA dla praktyki rozpoczętej po 25.09.2014r. -> czytaj).
4. Dokumenty należy złożyć do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa według miejsca zamieszkania, niezależnie od miejsca złożenia dokumentów (Warszawa, Biura Terenowe) postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy odbywają się w Warszawie).

WYSOKOŚĆ OPŁAT

ZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I EGZAMINU

Uchwałą nr 244/R/22  Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.

Opłaty  są następujące:

- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

1) z tytułu kwalifikowania 1200 zł,

2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200 zł,

3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.

- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i  kierowania robotami budowlanymi:

1) z tytułu kwalifikowania  1800 zł,

2) z  tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800 zł,

3) z  tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000 zł.

 

NUMER KONTA

Opłatę należy wpłacać na konto:

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa
Warszawski Bank Spółdzielczy 

02 8015 0004 0070 3930 2070 0001

z dopiskiem: I rata - za postępowanie kwalifikacyjne lub II rata - za egzamin.

Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem poświadczającym tożsamość.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych (pliki do pobrania)
Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych ->pobierz plik pdf.
Formularz osobowy -> pobierz pliik pdf.
Wzór oświadczenia o zgodności z prawdą złożonych dokumentów -> pobierz plik pdf.
Dokumentacja praktyki zawodowej - informacja i wzory dokumentów w zakładce Dokumentacja praktyki zawodowej.

Dla osób zakwalifikowanych (osoby które nie zdały lub nie podeszły do egzaminu):
Wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu  egzaminu  ( załącznik:  formularz osobowy )