ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_zjazd2019.jpgXVIII Zjazd Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie obradował w dniu 26 kwietnia 2019r. Delegaci jak co roku zebrali się by podsumować działalność wszystkich organów, komisji i zespołów działających w Izbie w roku poprzednim oraz by nakreślić kierunki działania w 2019 r. Na 132 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło udział 112, co stanowiło 85% wszystkich delegatów.
Zjazd otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Roman Lulis. Następnie powitał serdecznie przybyłych delegatów, a także szacownych gości z Rady Krajowej PIIB na czele z Prezesem Zbigniewem Kledyńskim.
Delegaci na zjazd po wysłuchaniu sprawozdań organów Izby z działalności w 2018 r. zatwierdzili je i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie.
Podczas XVIIII Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB delegaci przyjęli do realizacji 11 wniosków oraz podjęli dwie uchwały wnioskowe ze zjazdu. Pierwsza dotyczyła zakupu nieruchomości natomiast druga z nich dotyczyła stanowiska w sprawie projektów oddzielnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.

„Delegaci wyrazili swój sprzeciw próbom stworzenia ustawowego, sztucznego podziału osób legitymujących się uprawnieniami budowlanymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W naszym odczuciu całe środowisko budowlane wspólnie zmienia otaczającą nas przestrzeń i jedna, wspólna ustawa o architektach i inżynierach budownictwa, jest koniecznością wypływającą z wieloletnich doświadczeń środowiska. Proces inwestycyjny to także nierozłączne działania architektów i inżynierów budownictwa. Sztuczny podział tych zawodów spowoduje nakładanie się i kolizje uprawnień, co może skutkować wydłużeniem tego procesu oraz wpływać na zmniejszenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych i prowadzonych budów.”