ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 • 07-05-2024

  Aplikacja Uprawnienia Budowlane PIIB - informacja

  Aplikacja może być zainstalowana i używana tylko na jednym urządzeniu. Reinstalacja aplikacji, w związku z posiadaniem cyfrowego zabezpieczenia fingerprintem, wymagać będzie kontaktu z PIIB i będzie wykonywana tylko w uzasadnionych przypadkach. W przypadku braku możliwości połączenia z Serwerem PIIB aplikacja nie działa (czerwony pasek z napisem błąd) - po uzyskaniu połączenia z Serwerem pracuje prawidłowo. Przy wystąpieniu takiej sytuacji należy odczekać aż zostanie nawiązane połączenie.

 • 18-03-2024

  Mobilna Aplikacja Uprawnienia Budowlane PIIB

  Uwaga kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane: aplikacja do nauki przed egzaminem! Bezpłatna aplikacja UB PIIB będzie dostępna wyłącznie dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych w najbliższej sesji egzaminacyjnej, którzy: – są zarejestrowani na portalu PIIB w systemie rejestracji kandydatów, – złożyli w OKK kompletny wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, – uiścili opłatę za postępowanie kwalifikacyjne. Aplikacja UB PIIB będzie dostępna dla kandydata od chwili uzyskania z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uprawnienia do jej użytkowania i będzie aktywna do czwartku 23 maja 2024 r., to jest do ostatniego dnia przed egzaminem testowym. WIĘCEJ

 • 21-12-2023

  Składanie wniosku o wyznaczenie terminu(ponowni) Sesja Wiosna 2024r

  SKŁADANIE WNIOSKU O PONOWNE WYZNACZENIE TERMINU EGZAMINU - dotyczy osób, które nie zdały egzaminu pisemnego/ ustnego lub przeszły pozytywnie proces kwalifikacji , a nie podeszły do egzaminu - było możliwe do 16 lutego2024 r.    Wniosek wraz z formularzem osobowym w wersji papierowej należy złożyć osobiście w Biurze MOIIB lub przesłać pocztą do Biura MOIIB ( liczy się data stempla pocztowego); Nie ma potrzeby rejestracji w systemie kwalifikacyjnym PIIB; Druki: Wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu  egzaminu  + załącznik:  formularz osobowy Osoby, które w poprzedniej sesji  tj. jesień 2023r, złożyły podanie ( pisemnie lub mailowo) z informacją o chęci  przeniesienia terminu egzaminu ( pisemnego/ustnego ) na sesję wiosna 2024 r. nie muszą ponawiać wniosku.

 • 29-02-2024

  Udostępnianie danych dodatkowych w eCRUB

  Osoba, która figuruje w rejestrze GINB, może wyrazić zgodę na udostępnienie w ten sposób jej adresu do korespondencji lub numeru telefonu lub adresu e-mail. GUNB przygotował wzór zgody, który jest do pobrania ze strony internetowej Urzęduhttps://www.gunb.gov.pl/strona/centralne-rejestry-osob-posiadajacych-uprawnienia . Osoba zainteresowana udostępnieniem swoich danych do kontaktu powinna go wypełnić, podpisać i wysłać do GUNB pocztą tradycyjną, bądź poprzez e-PUAP.Zgodnie z przepisami RODO dane, co do których została wyrażona zgoda, są udostępniane na stronie internetowej GUNB przez okres obowiązywania zgody. W przypadku otrzymania informacji o jej wycofaniu, dane których dotyczyła są usuwane ze strony internetowej GUNB w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.

LOGOWANIE DO SYSTEMU INFORMACJI O KWALIFIKACJACH

Ubiegający się o uprawnienia nie będący członkami Izby -> https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata

Osoby korzystające po raz pierwszy powinny założyć konto poprzez opcję REJESTRUJ, prosimy pamiętać o wyborze właściwej Izby (wybór terminów w MOIIB jest możliwy w okresie podanym w komunikacie OKK -> https://maz.piib.org.pl/uprawnienia-kwalifikacje-egzaminy/informacje-okk )

Ubiegający się o uprawnienia  będący członkami Izby logują się na swoim koncie w portalu PIIB ->  https://portal.piib.org.pl/login

Wpisane przez Państwa informacje będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas zarejestrowania będą przydatne podczas postępowania kwalifikacyjnego, do kontroli jego przebiegu, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itd.

 Z uwagi na zmianę systemu informatycznego : Wszystkie konta z poprzednich sesji (przed sesją Jesień 2019)  nie działają!!!

Częste problemy:

Komunikat: Nie znaleziono użytkownika o podanym loginie  - źle wpisany adres email lub jesteśmy w głównej części portalu nie będąc członkiem MOIIB (główny portal obsługuje tylko konta członków Izb).

Jak nie pamiętamy hasła można użyć opcji "Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj"

UWAGA:Po pełnym uzupełnieniu wniosku dopiero jest dostępny termin.

PO WYBRANIU TERMINU NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY

 

 

Terminarz płatności i przydatne informacje dotyczące spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

 

Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2024 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 96 zł. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Składki członkowskie

Zgodnie z uchwałą NR PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r., składki członkowskie w roku 2024 płacone są według zasad dotychczasowych, z tym że jedynie za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w izbie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wysokość składki będzie w roku 2024 wynikała z liczby miesięcy pozostałych do końca 2024r - indywidualne wyliczenie jest na koncie w portalu PIIB

Dodatkowo na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce "Dla członków" został uruchomiony serwis "Lista członków" umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

 

Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.