ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Przedstawiamy opracowany wspólnie przez Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów RP Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W opracowaniu Komentarza wzięli udział rzeczoznawcy i projektanci posiadający szeroką wiedzę z zakresu specyfiki przygotowania dokumentacji budowlanej oraz jej przydatności dla rozstrzygnięć administracyjnych zarówno przed, jak i w trakcie procesu budowlanego.

Komentarz, opracowany wspólnie przez DSOIA RP i DOIIB, ma ułatwić projektantom tworzenie opracowań projektowych, ujednolicić ich formę i dopasować do celu jakim przedmiotowe opracowania mają służyć. Intencją opracowania jest także ułatwienie procesu poprzedzającego roboty budowlane, zarówno w środowisku projektantów, jak również organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego.

Komentarz i szablony są dostępne na stronie internetowej DOIIB: Zakres i formy projektu budowlanego - komentarz i szablony - Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa