ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Informacja z Ministerstwa Infrastruktury:

W dniu 20 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518), które wejdzie w życie z dniem 21 września 2022 r. Zastąpi ono obowiązujące od ponad dwudziestu lat następujące przepisy techniczno-budowlane:

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów technicznobudowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 116, z późn. zm.).

Nowe rozporządzenie w wielu wypadkach odsyła do zasad wiedzy technicznej (por. § 3). Te z kolei zawarte są m. in. we wzorcach i standardach rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury na podstawie art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.). Wzorce i standardy nie stanowią jednak przepisów prawa, a więc również nie stanowią przepisów techniczno-budowlanych. Tym samym przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), mają do nich zastosowanie w takim samym zakresie, jak do innych zasad wiedzy technicznej. Wprowadzono do przepisów nowego rozporządzenia pojęcie „trudnych warunków”, które z założenia umożliwia stosowanie niestandardowych rozwiązań i parametrów w określonych przypadkach. W dotychczas obowiązujących przepisach pojęcie to nie funkcjonowało, lecz przepisy dopuszczały takie działanie, np. przy przebudowie lub rozbudowie drogi. W tym kontekście zastosowanie przepisów, które odnoszą się do trudnych warunków, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia, wymaga pisemnego uzasadnienia potwierdzającego brak możliwości lub rażąco wysokie koszty zastosowania rozwiązania standardowego względem rozwiązania alternatywnego, które obowiązkowo dołącza się do dokumentacji projektowej. Nowe rozporządzenie rozszerza także zakres stosowania przepisów w nim zawartych do projektowania drogowych obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych. W § 115 i § 116 nowego rozporządzenia określono wypadki, w których zastosowanie będą mieć przepisy dotychczasowe. Właściwe określenie przez Projektanta przepisów, na podstawie których projektowane będą drogi, będzie miało kluczowe znaczenie w sprawach prowadzonych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego. Informuję również, że resort infrastruktury opracował projekt ustawy, której celem jest zapewnienie spójności nomenklatury w przepisach z obszarów: zarządzania infrastrukturą drogową (ustawa o drogach publicznych), wykonywania robót budowlanych na drogach (Prawo budowlane) oraz ruchu drogowego (Prawo o ruchu drogowym). Planowane wejście w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, dotyczących powyższego obszaru, to również 21 września 2022 r.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej dedykowanej wymaganiom technicznym w drogownictwie pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-wdrogownictwie , na której znajdują się wszelkie niezbędne informacje o przepisach technicznobudowlanych oraz wzorcach i standardach.