ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_walcz.sp.jpgW dniu 11 września odbyło sie Integracyjne Regionalne Spotkania Redakcji Wydawnictw i Rad Programowych, czasopism izbowych, zorganizowane przez Zachodnio-Pomorską OIIB w Wałczu Reprezentacje izb: lubuskiej, łódzkiej, mazowieckiej, podkarpackiej, pomorskiej, śląskiej, warmińsko - mazurskiej, wielopolskiej, zachodniopomorskiej, wzięły udział w spotkaniu.

 

Po części powitalnej, redaktor naczelny i przewodniczący Rady Programowej czasopisma ZPOIIB - Jan Bobkiewicz dokonał prezentacji zamierzeń dotyczących wykorzystania merytorycznych działań w Izbach w skali krajowej. Dotyczyło to współpracy w zakresie upowszechnienia opracowań technicznych publikowanych w czasopismach okręgowych poza izbami autorskimi. Kol Bobkiewicz zaprezentował 26 tematów opracowanych i planowanych do wydania oraz 7 wkładek technicznych już wydrukowanych.

Stanowisko zebranych jednoznacznie wskazało na poparcie idei bliskiej współpracy między izbami w zakresie: wydawnictw i doskonalenia zawodowego, jako podstawowych obowiązków statutowych samorządu. Wkładki techniczne opracowywane w izbach będą mogły być wykorzystywane w wydawnictwach lub stronach internetowych innych izb, które wykażą zainteresowanie prezentowanymi zagadnieniami. Dyskutowano o technicznych problemach towarzyszących realizacji tego postulatu.

Przewodniczący Rady MOIIB Mieczysław Grodzki, zadeklarował udzielenie pomocy prawnej dotyczącej między innymi zapewnienia ochrony praw autorskich w związku z potrzebą udzielania prawa do dysponowania opracowań poszczególnych Izb.

Uznano za celową wymianą informacji o przedsięwzięciach budowlanych realizowanych na terenie poszczególnych województw jako materiałów do prezentacji tam gdzie zostaną uznane za interesujące dla społeczności regionu.

Uznano, że spotkania rad programowych i reprezentacji wydawców czasopism poszczególnych izb są bardzo pożytecznym elementem inspirującym poczynania skierowane na popularyzacje zagadnień budownictwa i budowanie prestiżu inżynierskich profesji i samorządów zawodowych .