ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

BT Ostrołeka

2020.02.19 - Postępowanie administracyjne w Prawie Budowlanym - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i ich znaczenie dla Prawa Budowlanego
2019.12.03 - Postępowanie administracyjne w Prawie Budowlanym - znaczenie planowania przestrzennego dla Prawa Budowlanego
2019.11.27 - Ekspertyzy w procesie budowlanym. Zasady wyznaczenia obszaru oddziaływania.
2019.11.15 - Postępowanie administracyjne w Prawie Budowlanym - roboty niewymagające pozwolenia na budowę
2019.11.06 - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a ewentualne roszczenia osób trzecich; umowy cywilno-prawne dla inżynierów; - kontynuacja cz. II
2019.10.23 - Ocena oddziaływania na środowisko w procesie budowlanym
2019.10.09 - Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - kolejna Polska SPECUSTAWA
2019.10.04 - Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane. Koszt życia budynku - nowe rozporządzenie do PZP
2019.09.18 – Postępowanie administracyjne w Prawie Budowlanym – właściwość organów nadzoru budowlanego
2019.05.23 - Milcząca zgoda organów jako uproszczona forma rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych
2019.05.13 - Przepisy ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
2019.04.12 - Ochrona danych osobowych w firmach oraz w działalności osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - RODO praktycznie.
2019.04.01 - Postępowanie administracyjne w Prawie Budowlanym - warunki techniczne po zmianach
2019.03.13 --- Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a ewentualne roszczenia osób trzecich
2019.03.05 - Postępowanie administracyjne w prawie budowlanym - Prawo autorskie a prawo budowlane
2019.03.01 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
2019.01.21 - Postępowanie administracyjne w prawie budowlanym - zgłoszenia.
2018.10.02 - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - rola, zadania, prawa, obowiązki, odpowiedzialność. Rola i uprawnienia organów właściwych w procesie budowlanym. Wybrane zagadnienia w praktyce w aktualnym stanie prawnym
2018.09.24 - Systemy realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj - wady i zalety dla stron postępowania
2018.06.26 - Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego
 
 
Powered by Phoca Download