ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

BT Płock

2019.10.07 - Prawo wodne. Zgody wodno prawne. Opłaty za korzystanie z wód.
2019.10.01 - Oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Istotne i nieistotne odstępstwa od warunków technicznych
2019.09.18 - Zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych i sieciach rozdzielczych niskiego napięcia.
2019.04.16 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów budowlanych zmiany, komentarze, omówienia.
2019.04.10 - Kosztorysowanie w budownictwie – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki.
2019.04.03 - Określenie wartości zamówienia, problemy z prawidłowym jej oszacowaniem, rozliczenie powstałych zmian na etapie realizacji inwestycji.
2019.03.25 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
2019.03.19 - Milcząca zgoda organów jako uproszczona forma rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.
2019.03.13 - : Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
2019.02.20 - Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym
2019.02.19 - Decyzje środowiskowe i zgody wodno-prawne w świetle najnowszych zmian w prawie. Praktyka stosowania po zmianach w KPA i po wejściu w życie Nowego Prawa Wodnego
2019.01.23 - Utrzymanie obiektów budowlanych. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego. Książka obiektu budowlanego. Kontrole okresowe – wymagania, zakres, częstotliwość kontroli z uwzględnieniem kontroli okresowej
2019.01.15 - Współczesne metody wykrywania wad w konstrukcjach budowlanych w praktyce inżynierskiej
2018.10.23 - Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w świetle aktualnych przepisów
2018.10.09 - Ustawowe poświadczanie właściwości użytkowych materiałów i wyrobów budowlanych - certyfikaty, atesty, deklaracje, krajowe oceny techniczne. Co, gdzie i kiedy wymagać?
2018.10.02 - System realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” – wady i zalety dla stron postępowania
2018.09.18 - Akustyka w budownictwie. Warsztaty z projektowania zabezpieczeń akustycznych budynków
2018.06.12 - Warunki techniczne (po zmianach z 2018r.)jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów budowlanych - zmiany, komentarze, omówienia”
2018.05.22 - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – rola, zadania, prawa, obowiązki, odpowiedzialność. Rola i uprawnienia organów właściwych w procesie budowlanym. Wybrane zagadnienia w praktyce w aktualnym stanie prawnym
2018.04.24 - Prawo budowlane – aktualny stan prawny.
 
 
Powered by Phoca Download