ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

BT Płock

2020.03.09 - Diagnostyka w renowacji zawilgoconych i zasolonych obiektów. Renowacja zawilgoconych i zasolonych budynków - zasady wykonywania i detale
2020.02.27 - Sesja naukowo - informacyjna poświęcona zagadnieniom wykorzystania zjawisk fotowoltaicznych w gospodarce energetycznej, ekonomice przedsiębiorstw i instytucji, ochronie środowiska oraz innowacji w obszarze rynku pracy.
2020.02.25 - Postępowanie administracyjne w Prawie budowlanym. Decyzje administracyjne
2020.02.18 - Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy, kierownika robót budowlanych w procesie budowlanym(budowy i utrzymania obiektów budowlanych, remonty, modernizacja, przebudowy, roboty na zabytkach, termomodernizacja i usuwanie azbestu). Jak op
2020.02.04 - Magazynowanie materiałów niebezpiecznych - jak zaprojektować magazyn chemiczny łącząc wymagania prawne z praktycznym podejściem
2020.01.28 - Utrzymanie obiektów budowlanych. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego. Książka obiektu budowlanego. Kontrole okresowe - wymagania, zakres, częstotliwość kontroli z uwzględnieniem kontroli okresowej
2019.12.10 - Ułatwianie w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - kolejna Polska „SPECUSTAWA”.
2019.11.19 - Ekspertyzy w procesie budowlanym. Zasady wyznaczania obszaru oddziaływania.
2019.10.28 - Postępowanie administracyjne w Prawie budowlanym – składanie wniosków i uczestnictwo w postępowaniu.
2019.10.16 - Prawo budowlane – aktualny stan prawny.
2019.10.07 - Prawo wodne. Zgody wodno prawne. Opłaty za korzystanie z wód.
2019.10.01 - Oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Istotne i nieistotne odstępstwa od warunków technicznych
2019.09.18 - Zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych i sieciach rozdzielczych niskiego napięcia.
2019.04.16 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów budowlanych zmiany, komentarze, omówienia.
2019.04.10 - Kosztorysowanie w budownictwie – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki.
2019.04.03 - Określenie wartości zamówienia, problemy z prawidłowym jej oszacowaniem, rozliczenie powstałych zmian na etapie realizacji inwestycji.
2019.03.25 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
2019.03.19 - Milcząca zgoda organów jako uproszczona forma rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.
2019.03.13 - : Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
2019.02.20 - Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym
 
 
Powered by Phoca Download