ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

BT Siedlce

2021.06.17 - Istotne i nieistotne odstępstwa od pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego. Zakończenie budowy oddawanie do użytkowania obiektu budowlanego.
2021.06.07 - Kierownik budowy lub robót w procesie budowlanym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów
2021.05.31 - Prawo budowlane po zmianie (nowelizacja wchodząca w życie 19 września 2020 roku)
2019.02.21 - Poprawne przygotowanie inwestycji do realizacji od strony kosztowej - koszt życia obiektu, kosztorys inwestorski, planowane koszty robót budowlanych, wartość kosztorysowa inwestycji
2019.02.13 - Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany wprowadzone nowym Prawem wodnym
2019.01.22 - Decyzje środowiskowe i zgody wodno-prawne w świetle najnowszych zmian w prawie. Praktyka stosowania po zmianach w KPA i po wejściu w życie Nowego Prawa Wodnego
2018.05.15 - Procedury budowlane wynikające z aktualnych przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
2017.04.19 - Oddawanie do użytku obiektów budowlanych
2017.04.04 - Dokumentacja geotechniczna i geologiczno- inżynierska w procesie inwestycyjnym, z uwzględnieniem potrzeb projektów budowlanych, z podaniem charakterystycznych przykładów w poszczególnych specjalnościach
2017.03.14 - Prawo Budowlane - Nowelizacja
2017.02.15 - Książka obiektu budowlanego prowadzenie, protokoły, wskazówki praktyczne
2017.01.19 - Utrzymanie obiektów budowlanych - obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z Prawa Budowlanego, prowadzenie kontroli okresowych i książki obiektu budowlanego
2016.11.29 - 1. Kierownik budowy lub robót w procesie budowlanym
2016.11.21 - 2. Przepisy techniczno-budowlane w projektowaniu i budowie sieci i instalacji sanitarnych: warunki techniczne jakim powinno odpowiadać wyposażenie techniczne budynków (wod-kan, gaz, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) w świetle wymaga
2016.11.18 - Wentylacja pożarowa w ochronie pionowych dróg ewakuacji – porównanie rozwiązań technicznych. Systemy oddymiania klatek schodowych
2016.11.07 - Kosztorysowanie w budownictwie – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki
2016.10.26 - Wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas użytkowania obiektów budowlanych
2016.10.18 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na podstawie WT2002 i zmian WT2004, WT2008 i WT2009.
2016.10.12 - Audytor OZC Pro- program do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energie cieplną i chłodniczą budynków oraz wykonywania Świadectw Energetycznych budynków i ich czę
 
 
Powered by Phoca Download