ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_stories_20180421zjazd_dsc_0151.jpgZ materiałów sprawozdawczych przygotowanych przez organy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na  XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy wynika jednoznaczny wniosek: zadania nałożone na Izbę przez ustawodawcę są w pełni realizowane. Delegaci Zjazdu, który odbył się 21 kwietnia 2018r. potwierdzili tę ocenę a rezultaty świadczą o właściwym pojmowaniu zadań przez organy Izby. Dobra organizacja prac niewątpliwie wpłynęła na poczucie tożsamości środowiska zawodowego oraz dbałość o jakość kwalifikacji.

Ze sprawozdań przewodniczących Rady i pozostałych organów Izby wynikają najważniejsze osiągnięcia Samorządu, streszczone poniżej.

b_250_170_16777215_00_images_265.jpgLiczba czynnych członków MOIIB w dniu 31 grudnia 2014 r. pozostaje na stabilnym poziomie ok 17 tysięcy. Komisja Kwalifikacyjna Izby tylko w 2017 r. rozpatrzyła 1120 wniosków o nadanie uprawnień budowlanych. Z przystępujących do egzaminu aż 954 osoby uzyskały uprawnienia co stanowi 82,52 % zdających.

W zajęciach doskonalenia zawodowego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków MOIIB w okresie sprawozdawczym udział wzięło 39 847 osób, co oznacza, że spora część z nich kilkakrotnie a tylko w roku 2017 12859 tj ok 75% czynnych członków. Uczestniczyli oni w konferencjach, sympozjach, szkoleniach i kursach zarówno jednodniowych jak i dłuższych.

W latach 2014 – 2017 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności zawodowej prowadził 396 postępowań wyjaśniających. Po przeprowadzonych postępowaniach ok 20%)skierowano do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Oba organy stanowią o jakości nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu.

Rada MOIB współpracuje z wydziałami budownictwa uczelni wyższych działających na terenie województwa mazowieckiego, szczególnie w zakresie udziału zajęć praktycznych w programach dydaktycznych oraz wspomaganiu organizacji praktyk. Odbywają się regularne spotkania ze studentami. Przedstawiciele Izby uczestniczą w ocenianiu i nagradzaniu uczestników konkursów na prace dyplomowe, wspierają merytorycznie koła naukowe.

Izba uczestniczy w usprawnianiu procesu inwestycyjnego w budownictwie poprzez udział swych przedstawicieli w dedykowanych spotkaniach w gminach miejskich i powiatach.

W ramach promowania krajowych firm budowlanych i budowania prestiżu inżyniera zorganizowano konkursy na Firmę Inżynierską Mazowsza. Nadawano również tytuły Złotego Promotora Budownictwa wybitnym organizatorom i realizatorom inwestycji budowlanych jak również znanym propagatorom osiągnięć tej dziedziny gospodarki

Dążąc do zintegrowanego działania samorządów zaufania publicznego, szczególnie w zakresie legislacji, Rada Okręgowa współpracuje z samorządami zrzeszonymi w Mazowieckim Forum Samorządów Zaufania Publicznego co istotnie sprzyja integracji tych samorządów. Spektakularnym przejawem tej współpracy były konferencje w Senacie i Sejmie RP, które pozwoliły na prezentację postulatów środowisk zawodowych pod adresem władz wykonawczych i ustawodawczych.

O bogatej działalności w sferze integracji środowiska wykorzystującej hobbistyczne zainteresowania koleżeństwa, można ocenić oglądając witrynę trofeów sportowych zdobytych przez członków, zdobiącą foyer siedziby Izby

Realizacja programu Zjazdu pod kierownictwem znakomicie debiutującego w tej roli przewodniczącego kol Tomasza Piotrowskiego przebiegała płynnie. Wszystkie pozycje porządku, z najważniejszym b_250_170_16777215_00_images_stories_20180421zjazd_dsc_0443a.jpgaktem, niemal jednogłośne przegłosowanego absolutorium, udzielonego ustępującym władzom, została zrealizowana Przystąpiono do procedury wyborów. Najważniejszy wybór przewodniczącego Rady dokonano w pierwszej kolejności. Został nim dynamiczny realizator licznych inwestycji drogowych i kubaturowych, wieloletni opiekun olimpiad wiedzy i umiejętności budowlanych kol. Roman Lulis.

Następny etap to wybór  członków organów i delegatów na Zjazdy Krajowe.

Do Organów MOIIB wybrano 33 młodych i nowych w tej działalności koleżanek i kolegów. W organach, w których dotychczasowi przewodniczący opuścili stanowiska, po dwóch kadencjach przewodniczącym OKR wybrano Leonarda Szczygielskiego, a koordynatorem OROZ został Ryszard Rak. Przewodniczącym OKK powtórnie wybrano prof. Eugeniusza Kodę, a przewodniczącym OSD został Radosław Sekunda.   

Krótka fotorelacja: