ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Serwis przeznaczony dla firm poszukujących pracowników spośród członków MOIIB

Przed dodaniem wpisu prosimy koniecznie zapoznać się z Regulaminem zakładki PRACA - Zobacz Regulamin

DODAJ OFERTĘ PRACY

 
Data dodania: 2020-06-02
Nazwa firmy: Agencja Mienia Wojskowego
Kontakt: rekrutacja@amw.com.pl Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 011263946 Warszawa  
Link: https://amw.com.pl/pl/kariera/oferty-pracy/starszy-specjalista-w-departamencie-inwestycji-wojskowych-uprawnienia-budowlane
Opis: Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nabór na stanowisko Starszy Specjalista w Departamencie Inwestycji Wojskowych. Oferujemy: stabilne zatrudnienie - umowa o pracę, ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00, możliwość udziału w kursach i szkoleniach, pakiet świadczeń socjalnych, zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie, dobrą kawę. Główne obowiązki: przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zadań inwestycyjnych do planu inwestycji wojskowych Agencji, udział w opracowaniu projektów umów o udzielenie środków finansowych z dotacji celowej, pozyskiwanie i analiza danych dotyczących uwarunkowań realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności parametrów będących podstawą do sporządzania dokumentacji projektowej, zlecanie opracowania programów inwestycji, zlecanie wykonania opracowań dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji, monitorowanie zleconych zadań inwestycyjnych. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. 4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach, znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów w tym zakresie, umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro, uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, rozporządzeń i decyzji wykonawczych, znajomość pakietu MS Office, dyspozycyjność, komunikatywność i zaangażowanie, prawo jazdy kat. B.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-04-29
Nazwa firmy: Agencja Mienia Wojskowego
Kontakt: rekrutacja@amw.com.pl Branża: budownictwo sanitarne (IS)
REGON: 011263946 Warszawa  
Link: https://amw.com.pl/pl/amw/praca/oferty-pracy/glowny-specjalista-w-dziale-ds-inwestycji-i-remontow-z-uprawnieniami-budowlanymi-4
Opis: Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nabór na stanowisko Główny Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów - Oddział Regionalny w Warszawie. Główne obowiązki: samodzielne realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych i zadań remontowych oraz prawidłową eksploatację budynków i urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie branży sanitarnej, weryfikacja dokumentacji projektowej oraz sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów inwestorskich, sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym i remontowym w zakresie obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane, prowadzenie analiz w zakresie efektywności energetycznej budynków, udział w komisjach powołanych do oceny stanu technicznego budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w komisjach przekazujących lub zdających lokale wynajmowane od osób trzecich, bądź będących w dyspozycji, sporządzanie sprawozdań, projektów planów, meldunków, analiz oraz pism wynikających z zakresu zadań działu, uczestniczenie w przygotowywaniu programów funkcjonalno – użytkowych i opisów przedmiotu zamówienia, a także w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, znajomość ustaw: Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, Prawo zamówień publicznych, o Agencji Mienia Wojskowego i Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, o własności lokali, o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, umiejętność rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót budowlanych, zna
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-04-24
Nazwa firmy: WRW-S BANGO sp. jawna S.Goszczycki, Z.Banaszczak, W.Nowicki
Kontakt: 242653462, bangospj@wp.pl Branża: budownictwo sanitarne (IS)
REGON: 610147107 Inna teren województwa mazowieckiego, wg wygranego przetargu  
Link:
Opis: Kierownik budowy w branży sanitarnej - instalacje zewnętrzne Zakres obowiązków: - nadzór nad robotami budowlanymi - kierowanie grupą pracowników na placu budowy - prowadzenie dokumentacji budowy branża: budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacje zewnętrzne Wynagrodzenie do uzgodnienia
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-04-17
Nazwa firmy: Agencja Mienia Wojskowego
Kontakt: rekrutacja@amw.com.pl Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 011263946 Warszawa  
Link: https://amw.com.pl/pl/amw/praca/oferty-pracy/specjalista-w-dziale-ds-inwestycji-i-remontow-16
Opis: Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nabór na stanowisko Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów - Oddział Regionalny w Warszawie (umowa na zastępstwo). Główne obowiązki: reprezentowanie interesów osób zajmujących lokale mieszkalne Skarbu Państwa w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz osób zajmujących lokale mieszkalne wynajmowane przez Agencję od osób trzecich, nadzorowanie prawidłowości wykonania zadań określonych w umowach o zarządzanie (administrowanie) nieruchomościami (lokalami, budynkami, gruntami) oraz umowach dotyczących utrzymania nieruchomości, kontrolowanie zasadności ustalania wysokości i wykorzystania środków wnoszonych na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych oraz składanie oświadczeń woli właściciela przy podejmowaniu uchwał wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie rejestrów podjętych uchwał oraz rejestrów wysokości obciążeń AMW z tytułu zaliczek na utrzymanie nieruchomości, w których Skarb Państwa - AMW posiada lokale (mieszkalne i użytkowe), prowadzenie korespondencji ze wspólnotami mieszkaniowymi, sprawozdawczość, analityka i przygotowanie propozycji do planu finansowego w zakresie działań Działu. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w zakresie realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach, znajomość przepisów ustaw: o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, o własności lokali, gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych, znajomość pakietu MS Office, dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-03-12
Nazwa firmy: innogy Stoen Operator
Kontakt: 22 821 42 64 Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 140787780 Warszawa Warszawa okolice  
Link: https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/przetargi/aktualne
Opis: Ogłoszenie dotyczy firm chcących wejść we współpracę z innogy Stoen Operator. Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej innogy https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/przetargi/aktualne został opublikowany przetarg PZ-6746 na Umowy ramowe dotyczące projektowania budowy przyłączy, sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz stacji ładowania e-mobility na terenie Warszawy. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 2 w WO_PZ-6746), który należy odesłać e-mailem w terminie do 16.03.2020r. do godziny 12:00 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-03-03
Nazwa firmy: Agencja Mienia Wojskowego
Kontakt: 22 314 99 46. Branża: budownictwo sanitarne (IS)
REGON: 011263946 Warszawa  
Link: https://amw.com.pl/pl/amw/praca/oferty-pracy/glowny-specjalista-w-dziale-ds-inwestycji-i-remontow-z-uprawnieniami-budowlanymi-3
Opis: Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nabór na stanowisko Główny Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów - Oddział Regionalny w Warszawie. Główne obowiązki: samodzielne realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych i zadań remontowych oraz prawidłową eksploatację budynków i urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie branży sanitarnej, weryfikacja dokumentacji projektowej oraz sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów inwestorskich, sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym i remontowym w zakresie obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane, prowadzenie analiz w zakresie efektywności energetycznej budynków, udział w komisjach powołanych do oceny stanu technicznego budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w komisjach przekazujących lub zdających lokale wynajmowane od osób trzecich, bądź będących w dyspozycji, sporządzanie sprawozdań, projektów planów, meldunków, analiz oraz pism wynikających z zakresu zadań działu, uczestniczenie w przygotowywaniu programów funkcjonalno – użytkowych i opisów przedmiotu zamówienia, a także w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, znajomość ustaw: Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, Prawo zamówień publicznych, o Agencji Mienia Wojskowego i Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, o własności lokali, o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, umiejętność rozwiązywania problemów branżowych związanych z realizacją robót budowlanych, zna
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-02-26
Nazwa firmy: Agencja Mienia Wojskowego
Kontakt: 22 314 99 46. Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 011263946 Warszawa  
Link: https://amw.com.pl/pl/amw/praca/oferty-pracy/glowny-specjalista-w-departamencie-inwestycji-wojskowych-1
Opis: Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nabór na stanowisko Główny Specjalista w Departamencie Inwestycji Wojskowych. Główne obowiązki: monitorowanie i nadzorowanie zleconych zadań inwestycyjnych, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zadań inwestycyjnych do planu inwestycji wojskowych Agencji, udział w opracowaniu projektów umów o udzielenie środków finansowych z dotacji celowej, pozyskiwanie i analiza danych dotyczących uwarunkowań realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności parametrów będących podstawą do sporządzania dokumentacji projektowej, opracowywanie lub zlecanie opracowania programów inwestycji, zlecanie wykonania opracowań dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji, sporządzanie meldunków, analiz oraz pism wynikających z zakresu zadań Działu, przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny oraz udział w przygotowaniu umowy zgodnie z ustawą Pzp.). Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. 4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów w tym zakresie, umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro, znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, rozporządzeń i decyzji wykonawczych, znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (w mowie i piśmie), znajomość pakietu MS Office, dyspozycyjność, komunikatywność i zaangażowanie, prawo jazdy kat. B. Wymagania dodatkowe: preferowane wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa w specjalności konstrukcyjno-budowla
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-02-21
Nazwa firmy: Agencja Mienia Wojskowego
Kontakt: 22 314 99 46 Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 011263946 Warszawa  
Link: https://amw.com.pl/pl/amw/praca/oferty-pracy/specjalista-w-dziale-ds-inwestycji-i-remontow-13
Opis: Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nabór na stanowisko Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów (Oddział Regionalny w Warszawie - umowa na zastępstwo). Główne obowiązki: reprezentowanie interesów osób zajmujących lokale mieszkalne Skarbu Państwa w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz osób zajmujących lokale mieszkalne wynajmowane przez Agencję od osób trzecich, nadzorowanie prawidłowości wykonania zadań określonych w umowach o zarządzanie (administrowanie) nieruchomościami (lokalami, budynkami, gruntami) oraz umowach dotyczących utrzymania nieruchomości, kontrolowanie zasadności ustalania wysokości i wykorzystania środków wnoszonych na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych oraz składanie oświadczeń woli właściciela przy podejmowaniu uchwał wspólnot mieszkaniowych, prowadzenie rejestrów podjętych uchwał oraz rejestrów wysokości obciążeń AMW z tytułu zaliczek na utrzymanie nieruchomości, w których Skarb Państwa - AMW posiada lokale (mieszkalne i użytkowe), prowadzenie korespondencji ze wspólnotami mieszkaniowymi, sprawozdawczość, analityka i przygotowanie propozycji do planu finansowego w zakresie działań Działu. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w zakresie realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach, znajomość przepisów ustaw: o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, o własności lokali, gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych, znajomość pakietu MS Office, dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie. Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami. Wymagane dokumenty i oświadczenia: cv i list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy, oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW Zakładka Praca), zgoda na przetwarzanie danych osobowych dl
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-02-20
Nazwa firmy: JS Consulting Engineers
Kontakt: 601 153 643 Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: Polska Warszawa  
Link:
Opis: szukam projektanta/tkę sanitarną buduję stajnię projektową wielobranżową. Uprawnienia projektowe i kopię opłat izby przesyłać na e-mail.: 45144043@pro.onet.pl lub na ami201@mac.com. Stworzony zespół będzie opracowywał projekty wielobranżowe i nadzory autorskie. tel. 601 153 643
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-02-20
Nazwa firmy: Agencja Mienia Wojskowego
Kontakt: 22 314 99 46 lub rekrutacja@amw.com.pl Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 011263946 Warszawa  
Link: https://amw.com.pl/pl/amw/praca/oferty-pracy/specjalista-w-departamencie-inwestycji-wojskowych-1
Opis: Specjalista w Departamencie Inwestycji Wojskowych. Główne obowiązki: monitorowanie zleconych zadań inwestycyjnych, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zadań inwestycyjnych do planu inwestycji wojskowych Agencji, udział w opracowaniu projektów umów o udzielenie środków finansowych z dotacji celowej, pozyskiwanie i analiza danych dotyczących uwarunkowań realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności parametrów będących podstawą do sporządzania dokumentacji projektowej, zlecanie opracowania programów inwestycji, zlecanie wykonania opracowań dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach, znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów w tym zakresie, umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro, znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, rozporządzeń i decyzji wykonawczych, znajomość pakietu MS Office, dyspozycyjność, komunikatywność i zaangażowanie, prawo jazdy kat. B. Wymagania dodatkowe: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Wymagane dokumenty i oświadczenia: cv i list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy, oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW Zakładka Praca), zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie AMW Zakładka Praca). Termin składania dokumentów: 20 lutego 2020 r. Miejsce składania dokumentów: Agencja Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa lub rekrutacja@amw.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-02-13
Nazwa firmy: Nexus Nowe Technologie S.A.
Kontakt: sandra.wilczek@nexus-nt.eu Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 022186950 Warszawa  
Link: https://www.pracuj.pl/praca/inzyniera-budowy-branzy-elektrycznej-i-teletechnicznej-warszawa,oferta,7378756
Opis: Inżynier Budowy Branży elektrycznej i teletechnicznej. Zakres obowiązków: • przygotowywanie przedmiarów robót • prowadzenie uzgodnień technicznych z podwykonawcom i wykonawcom • prowadzenie dystrybucji dokumentacji (przyjęcie, wydanie, aktualizacje) • sprawdzanie zgodności zakresu rzeczowo-materiałowego ujętego w dokumentacji z zakresem kontraktowym • kierowanie robotami budowlanymi pod nadzorem Kierownika Robót • współpraca przy rozliczaniu robót • reprezentowanie Spółki w kontaktach ze Zleceniodawcą • raportowanie postępu prowadzonych prac. Aplikację ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji prosimy przesyłać na adres: sandra.wilczek@nexus-nt.eu
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-02-13
Nazwa firmy: Nexus Nowe Technologie S.A.
Kontakt: sandra.wilczek@nexus-nt.eu Branża: budownictwo sanitarne (IS)
REGON: 022186950 Warszawa  
Link: https://www.pracuj.pl/praca/inzynier-budowy-branzy-sanitarnej-warszawa,oferta,7379534
Opis: Inżynier Budowy Branży sanitarnej. Zakres obowiązków: • przygotowywanie przedmiarów robót, • przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom, • weryfikacja zgodności wykonanych prac z projektem wykonawczym • prowadzenie dystrybucji dokumentacji oraz jej analiza, • przygotowywanie zapytań ofertowych, • sprawdzanie zgodności zakresu rzeczowo-materiałowego ujętego w dokumentacji z zakresem kontraktowym. Aplikację ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji prosimy przesyłać na adres: sandra.wilczek@nexus-nt.eu
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-01-28
Nazwa firmy: Ministerstwo Finansów
Kontakt: 22 694-43-87 Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 000002217 Warszawa ul. Świętokrzyska 12  
Link: https://www.gov.pl/web/finanse/starszy-specjalista-do-spraw-inwestycji-i-nieruchomosci-w-wydziale-inwestycji-i-nieruchomosci-departament-organizacji-krajowej-administracji-skarbowej-jednostka-organizacyjna-krajowej-administracji-skarbowej-ogloszenie-nr-60
Opis: Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy specjalista do spraw: inwestycji i nieruchomości w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości, Departament Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-01-21
Nazwa firmy: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Targówek
Kontakt: tel. (22) 44 38 612 Branża: budownictwo sanitarne (IS)
REGON: 015259640 Warszawa  
Link: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/tmp/54f65e21de6543acb66395dd6539777c.pdf
Opis: Na stronie miasta Warszawy w zakładce BIP/ Rekrutacja zamieszczono ogłoszenie o pracy dla Głównego Specjalisty w Wydziale Inwestycji nadzorującego roboty sanitarne w obiektach użyteczności publicznej. Realizujemy obiekty o rożnym przeznaczeniu. Możliwość doszkolenia się w zakresie zamówień publicznych, organizacji procesu inwestycyjnego itp.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-12-10
Nazwa firmy: STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
Kontakt: szi@ron.il.pl Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 013058050 Warszawa  
Link:
Opis: inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej: Wymagania: - Minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe, - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych bez ograniczeń, - Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-11-05
Nazwa firmy: Urząd Miasta stołecznego Warszawy
Kontakt: Urząd m.st. Warszawy (pl. Bankowy 2, 00-950 Warszawa; piętro 21, pokój 2109) Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 015259663 Warszawa Wawer  
Link: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/ogloszenia.php
Opis: Główny specjalista ds. inwestycji i remontów
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-28
Nazwa firmy: Jacobs
Kontakt: RecruitmentPoland@jacobs.com Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 362279310 Inna  
Link: https://jacobs.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=BIA0006XY&tz=GMT%2B01%3A00&tzname=Europe%2FWarsaw
Opis: Starszy projektant analizy naprężeń rurociągów/Senior Piping Stress Engineer - (BIA0006XY) This position will provide you with the opportunity to work on various projects around the World. Each day you will be an important team member as you will participate in the planning, design, coordination, and execution, of multiple projects. These Industrial and Advanced Technology (Steel, Automotive, Consumer Products, Semiconductors and Pharmaceutical) facilities of production units within liquid and gas storage systems, liquids/gas processing, pump and compressor stations, loading and unloading stations, interconnecting pipe racks, also steam tracing, and utility units located worldwide. Main responsibilites: - Performing plant and piping design work across several engineering disciplines in the 3D integrated design systems (PDS, SP3D, CADWorx), - Selecting pre-engineered pipe supports based on AutoPIPE/ Caesar loads, - Performing pipe stress analysis including both static and dynamic analysis for complex piping systems, - Introducing and performing quality review check for 3D modeling and piping deliverables, - Participating in design reviews, risk assessments, and vendor bid evaluations, - Assisting in the generation of proposals, scopes, schedules and budgets for project, - Supervising, training and mentoring less experienced stress designers. Qualifications: - Relevant experience in engineering/design, preferably in chemical/consumer products/electronic industry, - Strong experience of piping stress analysis ( in at least one of the tools: AutoPipe, Caesar), - Experience in FEM analysis - Associate engineering degree, preferably in Mechanical/Piping engineering, - Strong knowledge of code requirements for pipe stress analysis (ASME B31.3 & ASCE 7-10), - Broad knowledge about other disciplines (Structural, Mechanical, Process), - Very good skills in CAD software (AutoCAD) and MS office suite (Word, Excel), - Good English level - written and
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-23
Nazwa firmy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Kontakt: 22 312 44 51 Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 000162665 Warszawa  
Link: https://szrm.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-21-inspektor-budowlany-og%C5%82oszenie.pdf
Opis: Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-23
Nazwa firmy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Kontakt: 22 312 44 51 Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 000162665 Warszawa  
Link: https://szrm.pl/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-18-inspektor-r.-teletechnicznych.pdf
Opis: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Teletechnicznych
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-23
Nazwa firmy: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.
Kontakt: 17 850 49 11 Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 690680026 Inna Praca w delegacji na terenie całego kraju  
Link: www.zwse.rzeszow.pl
Opis: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. posiadająca wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji obiektów elektroenergetycznych, poszukuje kandydata na stanowisko: Inżynier / kierownik budowy Praca w delegacji na terenie całego kraju Od kandydata oczekujemy: • wykształcenia wyższego o kierunku elektrotechnika lub budownictwo, • posiadania umiejętności pracy z harmonogramem robót oraz analizowania dokumentacji projektowej i technicznej, • posiadania umiejętności zarządzania podległym zespołem pracowników, • gotowości do częstych podróży służbowych, • dobrej znajomości MS Office, • samodzielności i rzetelności, • prawa jazdy kategorii B, • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, • mile widziane posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub rozpoczęta praktyka na budowie. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: • prowadzenie powierzonych prac w sposób zgodny z wymaganiami kontraktu oraz harmonogramami robót, • opracowywanie harmonogramów prowadzenia prac budowlanych i planów zamówień materiałowych, • prowadzenie i koordynowanie prac brygad montażowych własnych i podwykonawców, • kontrolę terminowości i jakości wykonywanych prac, • przestrzeganie dyscypliny finansowej prowadzonych budów, • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, • współpracę z członkami zespołu projektowego. Firma oferuje: • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z wieloletnim doświadczeniem w branży, • atrakcyjne wynagrodzenie, • samochód służbowy, • prywatną opiekę medyczną. W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 35-
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-18
Nazwa firmy: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Kontakt: 22 500 33 79 Branża: budownictwo sanitarne (IS)
REGON: 015783045 Warszawa  
Link: https://bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl/s07/wolne-stanowiska-pracy/wolne-stanowiska-pracy/14496,ogloszenie-nr-55987-specjalista-do-spraw-inspektor-nadzoru-robot-sanitarnych-w-S.html
Opis: Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko specjalista do spraw: inspektor nadzoru robót sanitarnych w Sekcji Budownictwa i Remontów w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-14
Nazwa firmy: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Targówek
Kontakt: (22044 38 612 Branża: budownictwo wyburzeniowe (BW)
REGON: 015259640-00113 Warszawa  
Link: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/
Opis: Główny Specjalista w zakresie inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji. Poszukujemy osób do prowadzenia inwestycji i pełnienia nadzorów inwestorskich w swojej branży tutaj w branży sanitarnej.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-11
Nazwa firmy: Janaszek Electric Sp. z o.o.
Kontakt: hr@prosolvers.pl Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 368429695 Warszawa  
Link:
Opis: Ogólnopolski / Regionalny kierownik robót elektroenergetycznych - wykształcenie wyższe w zakresie elektroenergetyki lub elektroenergetyki kolejowej, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektroenergetycznymi, - doświadczenie w prowadzeniu prac elektroenergetycznych, - umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi, - chęć do aktywnego i kreatywnego rozwijania podległego zespołu, - umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, - znajomość zagadnień elektroenergetycznych, ale także zarządzania zespołem i motywowania, - prawo jazdy kat. B, -gotowość do prowadzenia robót budowlanych na terenie całego kraju Oferujemy: - różnorodność zagadnień wykonywanych w trakcie pracy, - swobodę w planowaniu działań, - niezbędne narzędzia do pracy: samochód osobowy, komputer, telefon, - pracę w ambitnym zespole w rozwijającej się Firmie, - wysokie wynagrodzenie CV wraz z klauzulą prosimy wysyłać na adres: hr@prosolvers.pl
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-11
Nazwa firmy: Janaszek Electric Sp. z o.o.
Kontakt: hr@prosolvers.pl Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 368429695 Warszawa Cała Polska  
Link:
Opis: - wykształcenie wyższe w zakresie elektroenergetyki lub elektroenergetyki kolejowej, - doświadczenie w prowadzeniu prac elektroenergetycznych, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektroenergetycznymi, - umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi, - chęć do aktywnego i kreatywnego rozwijania podległego zespołu, - umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, - znajomość zagadnień elektroenergetycznych, ale także zarządzania zespołem i motywowania, - prawo jazdy kat. B, -gotowość do prowadzenia robót budowlanych na terenie całego kraju Oferujemy: - różnorodność zagadnień wykonywanych w trakcie pracy, - swobodę w planowaniu działań, - niezbędne narzędzia do pracy: samochód osobowy, komputer, telefon, - pracę w ambitnym zespole w rozwijającej się Firmie, - wysokie wynagrodzenie CV wraz z klauzulą prosimy wysyłać na adres: hr@prosolvers.pl
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-04
Nazwa firmy: Jacobs
Kontakt: RecruitmentPoland@jacobs.com Branża: budownictwo drogowe (BD)
REGON: 362279310 Warszawa  
Link: https://jacobs.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=BI%200007NP&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FWarsaw
Opis: Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji - (BI 0007NP) W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Geodety w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji do zespołu nadzoru inwestorskiego, którzy posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, w tym co najmniej jednej inwestycje drogowej na drodze kategorii co najmniej G. Zakres czynności będzie uwzględniać kontrolę i sprawowanie nadzoru nad wszystkimi czynnościami realizowanymi przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego pod kątem ich zgodności z obowiązuącymi przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz regulacjami wykonawczymi (infrastruktura liniowa, kubaturowa) na wszystkich etapach realizacji projektu, tj. na etapie opracowania dokumentacji projektowej, etapie wdrożenia systemu zarządzania ruchem w pasie drogowym, prac adaptacyjnych w budynku centrum zarządzania i sterowania ruchem drogowym Udział w zakresie swoich komeptencji w zadaniach zespołu nadzoru inwestorskiego: - Prowadzenie stałego monitoringu działań wykonawcy pod kątem realizacji lub odstępstw od postanowień kontraktu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą - Wsparcie Zamawiającego w rozwiązywaniu problemów, sporów i roszczeń - Analiza postępu prac Wykonawcy - Udział w odbiorach i testach. Oferujemy: - elastyczną formę zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia) - elastyczne godziny pracy - termin rozpoczęcia: jak najszybciej - pracę przy prestiżowym projekcie publicznym
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-04
Nazwa firmy: Jacobs
Kontakt: RecruitmentPoland@jacobs.com Branża: budownictwo telekomunikacyjne (BT)
REGON: 362279310 Warszawa  
Link: https://jacobs.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=BI%200007NG&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FWarsaw
Opis: Inspektor specjalności telekomunikacyjnej (BI 0007NG) W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Inspektora specjalności telekomunikacyjnej do zespołu nadzoru inwestorskiego poszukujemy osoby, którzy posiadająco najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej, potwierdzone udziałem w ww. specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w co najmniej dwóch zadaniach (zamówieniach, umowach), obejmujących nadzór nad projektowaniem i wykonaniem lub wykonaniem robót budowlanych o wartości robót budowalnych co najmniej 10 mln zł brutto każde. Zakres obowiązków: -prowadzenie stałej analizy dokumentacji opracowywanej przez wykonawcę, w tym opiniowanie dokumentacji w zakresie swoich kompetencji -nadzór nad postępem prac wykonawcy robót i ich egzekwowanie zgodnie ze standardami oraz warunkami kontraktowymi, -sporządzanie raportów pozwalających na rozliczenie stron, w tym w zakresie dotacji unijnych, -stały kontakt z inwestorem oraz innymi stronami zaangażowanymi w realizację inwestycji, -rozwiązywanie problemów i sporów, -rozpatrywanie roszczeń wykonawcy, -udział w spotkaniach oraz w odbiorach i testach. Oferujemy: -elastyczną formę zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia) -elastyczne godziny pracy -termin rozpoczęcia: jak najszybciej -pracę przy prestiżowym projekcie publicznym
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-04
Nazwa firmy: Jacobs
Kontakt: RecruitmentPoland@jacobs.com Branża: budownictwo drogowe (BD)
REGON: 362279310 Warszawa  
Link: https://jacobs.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=BI%200007NN&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FWarsaw
Opis: Specjalista ds. technologii i materiałów (BI 0007NN) W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. technologii i materiałów do zespołu nadzoru inwestorskiego, którzy posiadają minimum 2 -letnie doświadczenia w badaniach laboratoryjnych materiałów budowlanych nabyte w okresie ostatnich 10 lat oraz doświadczenie przy realizacji 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min, GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP. Zakres obowiązków: - zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na etapie poprzedzającym wbudowanie materiałów i wyrobów, - wspieranie Inżyniera Kontraktu w czynnościach związanych z badaniami laboratoryjnymi sprawdzającymi jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania oraz jakość wykonywanych robót, poprzez planowanie i koordynację badań z laboratorium, formułowanie wniosków i zaleceń do realizacji robót, - wykonywanie czynności i zadań na budowie zgodnie z pełnioną funkcją; - weryfikacja oraz zatwierdzanie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, - weryfikacja oraz zatwierdzania wniosków odbiór robót w zakresie materiałów oraz w zakresie zgodności z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych, - udział w przygotowaniu raportów, ekspertyz i sprawozdań, - udział w Radach Budowy lub Radach technicznych, - wsparcie zespołu nadzoru inwestorskiego w działaniach techniczno-administracyjnych. Oferujemy: - elastyczną formę zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia) - elastyczne godziny pracy - termin rozpoczęcia: jak najszybciej - pracę przy prestiżowym projekcie publicznym
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-04
Nazwa firmy: Jacobs
Kontakt: RecruitmentPoland@jacobs.com Branża: budownictwo drogowe (BD)
REGON: 362279310 Warszawa  
Link: https://jacobs.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=BI%200007NF&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FWarsaw
Opis: Ekspert ds. roszczeń (BI 0007NF) W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Eksperta ds. roszczeń do zespołu nadzoru inwestorskiego, którzy posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. roszczeń, w co najmniej jednym zadaniu (zamówieniu, umowie) o wartości co najmniej 20 mln zł brutto, obejmującym: roboty budowlane infrastruktury liniowej lub dostawy i usługi wdrożeniowe urządzeń informatycznych, teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Zakres obowiązków: - rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy i przygotowywanie merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich, - wsparcie Zamawiającego i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w przypadku sporu sądowego między Zamawiającym a Wykonawcą, - udział w rozwiązywaniu wszelkigo rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych relizacją kontraktu przez Wykonawcę Oferujemy: - elastyczna forma zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia) - elastyczne godziny pracy - termin rozpoczęcia: jak najszybciej - pracę przy prestiżowym projekcie publicznym
 
______________________________________________

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com