ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Serwis przeznaczony dla firm poszukujących pracowników spośród członków MOIIB

Przed dodaniem wpisu prosimy koniecznie zapoznać się z Regulaminem zakładki PRACA - Zobacz Regulamin

DODAJ OFERTĘ PRACY

 
Data dodania: 2019-10-14
Nazwa firmy: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Targówek
Kontakt: (22044 38 612 Branża: budownictwo wyburzeniowe (BW)
REGON: 015259640-00113 Warszawa  
Link: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/
Opis: Główny Specjalista w zakresie inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji. Poszukujemy osób do prowadzenia inwestycji i pełnienia nadzorów inwestorskich w swojej branży tutaj w branży sanitarnej.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-11
Nazwa firmy: Janaszek Electric Sp. z o.o.
Kontakt: hr@prosolvers.pl Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 368429695 Warszawa  
Link:
Opis: Ogólnopolski / Regionalny kierownik robót elektroenergetycznych - wykształcenie wyższe w zakresie elektroenergetyki lub elektroenergetyki kolejowej, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektroenergetycznymi, - doświadczenie w prowadzeniu prac elektroenergetycznych, - umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi, - chęć do aktywnego i kreatywnego rozwijania podległego zespołu, - umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, - znajomość zagadnień elektroenergetycznych, ale także zarządzania zespołem i motywowania, - prawo jazdy kat. B, -gotowość do prowadzenia robót budowlanych na terenie całego kraju Oferujemy: - różnorodność zagadnień wykonywanych w trakcie pracy, - swobodę w planowaniu działań, - niezbędne narzędzia do pracy: samochód osobowy, komputer, telefon, - pracę w ambitnym zespole w rozwijającej się Firmie, - wysokie wynagrodzenie CV wraz z klauzulą prosimy wysyłać na adres: hr@prosolvers.pl
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-11
Nazwa firmy: Janaszek Electric Sp. z o.o.
Kontakt: hr@prosolvers.pl Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 368429695 Warszawa Cała Polska  
Link:
Opis: - wykształcenie wyższe w zakresie elektroenergetyki lub elektroenergetyki kolejowej, - doświadczenie w prowadzeniu prac elektroenergetycznych, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektroenergetycznymi, - umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi, - chęć do aktywnego i kreatywnego rozwijania podległego zespołu, - umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, - znajomość zagadnień elektroenergetycznych, ale także zarządzania zespołem i motywowania, - prawo jazdy kat. B, -gotowość do prowadzenia robót budowlanych na terenie całego kraju Oferujemy: - różnorodność zagadnień wykonywanych w trakcie pracy, - swobodę w planowaniu działań, - niezbędne narzędzia do pracy: samochód osobowy, komputer, telefon, - pracę w ambitnym zespole w rozwijającej się Firmie, - wysokie wynagrodzenie CV wraz z klauzulą prosimy wysyłać na adres: hr@prosolvers.pl
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-04
Nazwa firmy: Jacobs
Kontakt: RecruitmentPoland@jacobs.com Branża: budownictwo drogowe (BD)
REGON: 362279310 Warszawa  
Link: https://jacobs.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=BI%200007NP&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FWarsaw
Opis: Geodeta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji - (BI 0007NP) W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Geodety w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji do zespołu nadzoru inwestorskiego, którzy posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, w tym co najmniej jednej inwestycje drogowej na drodze kategorii co najmniej G. Zakres czynności będzie uwzględniać kontrolę i sprawowanie nadzoru nad wszystkimi czynnościami realizowanymi przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego pod kątem ich zgodności z obowiązuącymi przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz regulacjami wykonawczymi (infrastruktura liniowa, kubaturowa) na wszystkich etapach realizacji projektu, tj. na etapie opracowania dokumentacji projektowej, etapie wdrożenia systemu zarządzania ruchem w pasie drogowym, prac adaptacyjnych w budynku centrum zarządzania i sterowania ruchem drogowym Udział w zakresie swoich komeptencji w zadaniach zespołu nadzoru inwestorskiego: - Prowadzenie stałego monitoringu działań wykonawcy pod kątem realizacji lub odstępstw od postanowień kontraktu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą - Wsparcie Zamawiającego w rozwiązywaniu problemów, sporów i roszczeń - Analiza postępu prac Wykonawcy - Udział w odbiorach i testach. Oferujemy: - elastyczną formę zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia) - elastyczne godziny pracy - termin rozpoczęcia: jak najszybciej - pracę przy prestiżowym projekcie publicznym
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-04
Nazwa firmy: Jacobs
Kontakt: RecruitmentPoland@jacobs.com Branża: budownictwo telekomunikacyjne (BT)
REGON: 362279310 Warszawa  
Link: https://jacobs.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=BI%200007NG&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FWarsaw
Opis: Inspektor specjalności telekomunikacyjnej (BI 0007NG) W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Inspektora specjalności telekomunikacyjnej do zespołu nadzoru inwestorskiego poszukujemy osoby, którzy posiadająco najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej, potwierdzone udziałem w ww. specjalności w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w co najmniej dwóch zadaniach (zamówieniach, umowach), obejmujących nadzór nad projektowaniem i wykonaniem lub wykonaniem robót budowlanych o wartości robót budowalnych co najmniej 10 mln zł brutto każde. Zakres obowiązków: -prowadzenie stałej analizy dokumentacji opracowywanej przez wykonawcę, w tym opiniowanie dokumentacji w zakresie swoich kompetencji -nadzór nad postępem prac wykonawcy robót i ich egzekwowanie zgodnie ze standardami oraz warunkami kontraktowymi, -sporządzanie raportów pozwalających na rozliczenie stron, w tym w zakresie dotacji unijnych, -stały kontakt z inwestorem oraz innymi stronami zaangażowanymi w realizację inwestycji, -rozwiązywanie problemów i sporów, -rozpatrywanie roszczeń wykonawcy, -udział w spotkaniach oraz w odbiorach i testach. Oferujemy: -elastyczną formę zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia) -elastyczne godziny pracy -termin rozpoczęcia: jak najszybciej -pracę przy prestiżowym projekcie publicznym
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-04
Nazwa firmy: Jacobs
Kontakt: RecruitmentPoland@jacobs.com Branża: budownictwo drogowe (BD)
REGON: 362279310 Warszawa  
Link: https://jacobs.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=BI%200007NN&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FWarsaw
Opis: Specjalista ds. technologii i materiałów (BI 0007NN) W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. technologii i materiałów do zespołu nadzoru inwestorskiego, którzy posiadają minimum 2 -letnie doświadczenia w badaniach laboratoryjnych materiałów budowlanych nabyte w okresie ostatnich 10 lat oraz doświadczenie przy realizacji 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min, GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP. Zakres obowiązków: - zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na etapie poprzedzającym wbudowanie materiałów i wyrobów, - wspieranie Inżyniera Kontraktu w czynnościach związanych z badaniami laboratoryjnymi sprawdzającymi jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania oraz jakość wykonywanych robót, poprzez planowanie i koordynację badań z laboratorium, formułowanie wniosków i zaleceń do realizacji robót, - wykonywanie czynności i zadań na budowie zgodnie z pełnioną funkcją; - weryfikacja oraz zatwierdzanie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, - weryfikacja oraz zatwierdzania wniosków odbiór robót w zakresie materiałów oraz w zakresie zgodności z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych, - udział w przygotowaniu raportów, ekspertyz i sprawozdań, - udział w Radach Budowy lub Radach technicznych, - wsparcie zespołu nadzoru inwestorskiego w działaniach techniczno-administracyjnych. Oferujemy: - elastyczną formę zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia) - elastyczne godziny pracy - termin rozpoczęcia: jak najszybciej - pracę przy prestiżowym projekcie publicznym
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-04
Nazwa firmy: Jacobs
Kontakt: RecruitmentPoland@jacobs.com Branża: budownictwo drogowe (BD)
REGON: 362279310 Warszawa  
Link: https://jacobs.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=BI%200007NF&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FWarsaw
Opis: Ekspert ds. roszczeń (BI 0007NF) W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Eksperta ds. roszczeń do zespołu nadzoru inwestorskiego, którzy posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. roszczeń, w co najmniej jednym zadaniu (zamówieniu, umowie) o wartości co najmniej 20 mln zł brutto, obejmującym: roboty budowlane infrastruktury liniowej lub dostawy i usługi wdrożeniowe urządzeń informatycznych, teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Zakres obowiązków: - rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy i przygotowywanie merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich, - wsparcie Zamawiającego i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w przypadku sporu sądowego między Zamawiającym a Wykonawcą, - udział w rozwiązywaniu wszelkigo rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych relizacją kontraktu przez Wykonawcę Oferujemy: - elastyczna forma zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia) - elastyczne godziny pracy - termin rozpoczęcia: jak najszybciej - pracę przy prestiżowym projekcie publicznym
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-04
Nazwa firmy: Jacobs
Kontakt: RecruitmentPoland@jacobs.com Branża: budownictwo drogowe (BD)
REGON: 362279310 Warszawa  
Link: https://jacobs.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=BI%200007NO&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FWarsaw
Opis: Specjalista ds. nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska - (BI 0007NO) W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska do zespołu nadzoru inwestorskiego, którzy posiadają minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru przyrodniczego lub ochrony środowiska oraz bardzo dobrą znajomość aktualnych przepisów z zakresu ochrony środowiska. Zakres obowiązków: - prowadzenie nadzoru przyrodniczego i kontroli działań dotyczących ochrony środowiska na budowie (dotyczy prac w obszarze dróg krajowych, dróg kategorii S i A), - przygotowanie sprawozdań, sporządzanie pism dotyczących powyższego zakresu, wsparcie zespołu Inżyniera Kontraktu w działaniach techniczno-administracyjnych. Oferujemy: - elastyczną formę zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia) - elastyczne godziny pracy - termin rozpoczęcia: jak najszybciej - pracę przy prestiżowym projekcie publicznym
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-04
Nazwa firmy: Jacobs
Kontakt: RecruitmentPoland@jacobs.com Branża: budownictwo drogowe (BD)
REGON: 362279310 Warszawa  
Link: https://jacobs.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=BI%200007ND&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FWarsaw
Opis: Ekspert ds. rozliczeń - (BI 0007ND) W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Eksperta ds. rozliczeń do zespołu nadzoru inwestorskiego, które posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. rozliczeń przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków pomocowych UE, potwierdzone udziałem w co najmniej jednym zadaniu (zamówieniu, umowie) obejmującym roboty budowlane o wartości co najmniej 20 mln zł brutto. Zakres obowiązków: - weryfikacja i zatwierdzanie Planów Płatności i Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych przygotowywanych przez Wykonawcę - sprawdzanie rozliczeń oraz wystawianie przejściowych świadectw płatności, - poświadczanie płatności należnych Wykonawcy - sprawdzanie i uzgadnienie faktur sporządzonych przez Wykonawcę - rozliczanie inwestycji w przypadku rozwiązania umowy z Wykonanwcą - wsparcie Zamawiającego w prowadzeniu ewidencji księgowej w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych - przygotowanie informacji na potrzeby raportów składanych do Zamawiającego i instytucji zewnętrznych. Oferujemy: - elastyczną formę zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia) - elastyczne godziny pracy - termin rozpoczęcia: jak najszybciej - pracę przy prestiżowym projekcie publicznym
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-04
Nazwa firmy: Jacobs
Kontakt: RecruitmentPoland@jacobs.com Branża: budownictwo drogowe (BD)
REGON: 362279310 Warszawa  
Link: https://jacobs.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=BI%200007NH&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FWarsaw
Opis: Inspektor specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - (BI 0007NH) W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Inspektora specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do zespołu nadzoru inwestorskiego, którzy posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, potwierdzone udziałem w ww. specjalności w co najmniej dwóch zadaniach (zamówieniach, umowach), obejmujących nadzór nad projektowaniem i wykonaniem lub wykonaniem robót budowlanych o wartości robót budowalnych co najmniej 10 mln zł brutto każde. Zakres obowiązków: - prowadzenie stałej analizy dokumentacji opracowywanej przez Wykonawcę, w tym opiniowanie dokumentacji w zakresie swoich kompetencji, - nadzór nad postępem prac wykonawcy robót i ich egzekwowanie zgodnie ze standardami oraz warunkami kontraktowymi, - sporządzanie raportów pozwalających na rozliczenie stron, w tym w zakresie dotacji unijnych, - stały kontakt z inwestorem oraz innymi stronami zaangażowanymi w realizację inwestycji, - rozwiązywanie problemów i sporów, - rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy, - udział w spotkaniach oraz w odbiorach i testach Oferujemy: - elastyczną formę zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia) - elastyczne godziny pracy - termin rozpoczęcia: jak najszybciej - pracę przy prestiżowym projekcie publicznym
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-04
Nazwa firmy: Jacobs
Kontakt: RecruitmentPoland@jacobs.com Branża: budownictwo drogowe (BD)
REGON: 362279310 Warszawa  
Link:
Opis: Specjalista ds. roszczeń - (BI 0007NL) W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalisty ds.roszczeń do zespołu nadzoru inwestorskiego, którzy posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. roszczeń przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków pomocowych UE. Zakres obowiązków: - rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy i przygotowywanie merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich, - wsparcie Zamawiającego w przypadku sporu sądowego między Zamawiającym, a Wykonawcą, - udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych relizacją kontraktu przez Wykonawcę. Oferujemy: - elastyczną formę zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia) - elastyczne godziny pracy - termin rozpoczęcia: jak najszybciej - pracę przy prestiżowym projekcie publicznym
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-10-04
Nazwa firmy: Jacobs
Kontakt: RecruitmentPoland@jacobs.com Branża: budownictwo drogowe (BD)
REGON: 362279310 Warszawa  
Link: https://jacobs.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=BI%200007NQ&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FWarsaw
Opis: Inspektor nadzoru specjalności inżynieryjnej - obiekty kubaturowe - (BI 0007NQ) W związku z nowym projektem związanym z systemem zarządzania ruchem drogowym, aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej (obiekty kubaturowe) do zespołu nadzoru inwestorskiego, którzy posiadają wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wraz z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorze budowlanym, w tym w co najmniej trzech obiektach kubaturowych. Zakres czynności będzie uwzględniać kontrolę i sprawowanie nadzoru nad wszystkimi czynnościami realizowanymi przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego pod kątem ich zgodności z obowiązuącymi przepisami ustawy Prawo budowlane na wszystkich etapach realizacji projektu, tj. na etapie opracowania dokumentacji projektowej, etapie wdrożenia systemu zarządzania ruchem w pasie drogowym, prac adaptacyjnych w budynku centrum zarządzania i sterowania ruchem drogowym. Udział w zakresie swoich komeptencji w zadaniach zespołu nadzoru inwestorskiego będzie polegać na: - Prowadzeniu stałej analizy dokumentacji opracowywanej przez wykonawcę - Prowadzeniu stałego monitoringu działań wykonawcy pod kątem realizacji lub odstępstw od postanowień kontraktu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą - Wsparciu Zamawiającego w rozwiązywaniu problemów, sporów i roszczeń - Analizie postępu prac Wykonawcy - Udziale w odbiorach i testach - Czynnościach w zakresie rozliczania zadań inwestycyjnych Oferujemy: - elastyczną formę zatrudnienia (b2b, umowa o pracę - do ustalenia) - elastyczne godziny pracy - termin rozpoczęcia: jak najszybciej - pracę przy prestiżowym projekcie publicznym
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2019-09-26
Nazwa firmy: EJL
Kontakt: ejl@ejl.com.pl Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 145341770 Warszawa  
Link:
Opis: Zatrudnimy osobę do projektowania przyłączy i sieci elektroenergetycznych nN i SN. Wymagana znajomość obsługi AutoCad-a. Mile widziane doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi. Uprawnienia projektowe nie są warunkiem koniecznym.
 
______________________________________________

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com