ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Serwis przeznaczony dla firm poszukujących pracowników spośród członków MOIIB

Przed dodaniem wpisu prosimy koniecznie zapoznać się z Regulaminem zakładki PRACA - Zobacz Regulamin

DODAJ OFERTĘ PRACY

 
Data dodania: 2020-10-23
Nazwa firmy: Komenda Stołeczna Policji/Wydział Inwestycji i Remontów
Kontakt: email: bozena.jankowska@ksp.policja.gov.pl, tel. : 47 72 338 26 Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 012126482 Warszawa  
Link: http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/ogloszenia-o-wolnych-st/35048,Ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-poza-korpusem-sluzby-cywilnej-starszy-techn.html
Opis: 1) Uczestnictwo w opracowaniu Programu inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży budowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami, w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego; 2) Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji, w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięcia dotyczącego realizacji inwestycji i remontów; 3) Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej oraz uczestnictwo w komisji przetargowej, w celu realizacji zamówienia publicznego; 4) Sprawdzanie i przygotowywanie kosztorysów ofertowych i wykonawczych robót budowlanych; 5) Opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, w celu przekazania do użytkowania zarządcy obiektu oraz archiwum; 6) Uczestnictwo w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej, w celu przekazania do komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego; 7) Weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej, w celu rozliczenia prac oraz wykorzystania środków finansowych zgodnie z przyznanymi limitami; 8) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 9) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 10) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 11) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku, w sposób uporządkowany, kompletny i systematyczny, umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 12) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 13) Niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 14) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-10-21
Nazwa firmy: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Kontakt: 48 47 723 24 52 Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 012126482 Warszawa ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa  
Link: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,70256,v7
Opis: Specjalista ds. spraw : nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży budowlanej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, uczestniczenie w opracowaniu Programu Inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży budowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami, udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu Inwestycji, przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej oraz uczestniczenie w komisji przetargowej, pełnienie funkcji nadzorczej nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych oraz przekazywanie ich wykazu do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych, opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno-prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, uczestniczenie w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej, weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-10-19
Nazwa firmy: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Kontakt: 48 47 723 24 52 Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 012126482 Warszawa ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa  
Link: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,70180,v7
Opis: Starszy Specjalista Do spraw: nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji Prowadzenie nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, uczestniczenie w opracowywaniu Programu inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarami i kosztorysami, udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji, przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych oraz uczestniczenie w komisji przetargowej, pełnienie funkcji nadzorczej nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno - remontowych oraz przekazywanie ich wykazu do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych, opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno-prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, uczestniczenie w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-10-19
Nazwa firmy: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Kontakt: 48 47 723 24 52 Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 012126482 Warszawa ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa  
Link: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,70169,v7
Opis: Starszy Specjalista Do spraw: nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji Prowadzenie nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży elektrycznej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, uczestniczenie w opracowaniu Programu Inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży elektrycznej wraz z przedmiarami i kosztorysami, udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu Inwestycji, przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży elektrycznej oraz uczestniczenie w komisji przetargowej, pełnienie funkcji nadzorczej nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych oraz przekazywanie ich wykazu do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych, opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno-prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjnoremontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, uczestniczenie w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży elektrycznej, weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-10-19
Nazwa firmy: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Kontakt: 48 47 723 24 52 Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 012126482 Warszawa ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa  
Link: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,70177,v7
Opis: Specjalista Do spraw: przygotowania procesu inwestycyjno-remontowego w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji Uczestniczenie w opracowaniu Programu inwestycji przedsięwzięcia wraz z koncepcją funkcjonalno-użytkową, ustaleniem wartości kosztowej inwestycji na podstawie uzgodnień z właściwą komórką organizacyjną Komendy lub jednostką organizacyjną Policji oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarami i kosztorysami, przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej oraz uczestniczenie w komisji przetargowej, pozyskiwanie i kompletowanie dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do planowanego zakresu prac, przygotowywanie ocen/opinii technicznych stanu budynków na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji, monitorowanie procesu przygotowania dokumentacji projektowo-architektonicznej w branży budowlanej przez podmioty zewnętrzne, weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży budowlanej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego planu rzeczowo-finansowego dla wydziału.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-10-02
Nazwa firmy: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY
Kontakt: zgodnie z ogłoszeniem Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 010445119 Warszawa  
Link: https://www.zgnpragapld.waw.pl/docviewer_inspektor_nadzoru_inwestorskiego_branza_elektryczna__1_etat_5.html
Opis: INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (BRANŻA ELEKTRYCZNA) - 1 ETAT - TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.10.2020 Z DOPISKIEM: REKRUTACJA 33 - szczegóły + wymagania wskazane w treści ogłoszenia zamieszczonego na stronie ZGN Praga-Południe w zakładce PRACA
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-10-02
Nazwa firmy: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Kontakt: 47 723 24 52 Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 012126482 Warszawa ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa  
Link: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,69445
Opis: Starszy specjalista do spraw: nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji prowadzenie nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży budowlanej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, uczestniczenie w opracowywaniu Programu inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży budowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami, udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji, przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej oraz uczestniczenie w komisji przetargowej, pełnienie funkcji nadzorczej nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno - remontowych oraz przekazywanie ich wykazu do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych, opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno-prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, uczestniczenie w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej, weryfikowanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowości faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-10-02
Nazwa firmy: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY
Kontakt: Warszawa, ul. Walewska 4 Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 010445119 Warszawa  
Link: https://www.zgnpragapld.waw.pl/docviewer_inspektor_nadzoru_inwestorskiego_branza_elektryczna__1_etat_5.html
Opis: INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (BRANŻA ELEKTRYCZNA) - 1 ETAT - TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.10.2020 z dopiskiem: REKRUTACJA 33 - szczegóły + wymagania wskazane w treści o głoszenia zamieszczonego na stronie ZGN Praga-Południe z zakładce PRACA
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-10-01
Nazwa firmy: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Kontakt: izabela.kwiatkowska@innogy.com Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 140787780 Warszawa  
Link: https://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?oid=3192234&cfg=84c90408aedc4527aa1af8ee30ec7509&fromSkk=1601540417189&ejoId=225052&ejorId=344712&comId=12253886
Opis: Projektant innogy Stoen Operator Warszawa, Woj. Mazowieckie, Polska innogy Stoen Operator to lider na energetycznym rynku warszawskim w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną. Dostarczamy energię do ponad miliona Klientów! miejsce pracy : Rudzka 18 Kogo szukamy? Osoby, która: • ma wykształcenie wyższe techniczne • ma minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu sieci elektroenergetycznych • posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych • zna zasady funkcjonowania, budowy i projektowania sieci elektroenergetycznych • zna prawo budowalnego, polskie normy i kpa • potrafi czytać mapy geodezyjne • zna program AutoCad Mile widziane • Znajomość obsługi systemu SAP i BPM • Mile widziana znajomość programu Norma PRO • Doświadczenie w kosztorysowaniu robót elektroenergetycznych Jakie zadania dla Ciebie mamy! • Opracowywanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych sieci i przyłączy elektroenergetycznych oraz sprawdzanie ich poprawności • Uzyskiwanie niezbędnych opinii i uzgodnień od właściwych instytucji zewnętrznych • Wykonywanie obliczeń elektrycznych, dobór urządzeń i aparatury elektrycznej i zabezpieczeniowej oraz wykonywanie obliczeń parametrów mechanicznych dla linii napowietrznych SN i nn • Kontakt z Klientami zewnętrznymi w zakresie wykonywanych uzgodnień • Wykonywanie technicznej analizy problemów oraz przygotowywanie dokumentów projektowych • Uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonywanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych dla projektowanych inwestycji • Merytoryczny nadzór nad projektami opracowywanymi przez asystentów • Rekomendowanie rozwiązań technicznych związanych z budową sieci • Wspieranie pod względem technicznym i prawnym realizacji projektów inwestycyjnych Co oferujemy ? • Umowa o pracę • Atrakcyjne pakiet wynagrodzeń • Premia 2 razy w roku • Dbałość o zasady BHP • Opiekę medyczną • Kartę żywieniową • Kartę multisport • Paczki świąteczne dla dzieci • Dofinansowanie do wypoczynku Twojego i Twojego dziecka • Dodatkowe 2 dni wolne w roku • Sekcje sportowe
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2020-09-24
Nazwa firmy: Agencja Mienia Wojskowego
Kontakt: rekrutacja@amw.com.pl Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 011263946 Warszawa  
Link: https://bip.amw.com.pl/pl/praca/oferty-pracy/starszy-specjalista-w-dziale-ds-planowania-i-programowania-departament-inwestycji-wojskowych-uprawnienia-budowlane
Opis: Starszy Specjalista w Dziale ds. Planowania i Programowania Departament Inwestycji Wojskowych. Główne obowiązki: monitorowanie zleconych zadań inwestycyjnych, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zadań inwestycyjnych do planu inwestycji wojskowych Agencji, udział w opracowaniu projektów umów o udzielenie środków finansowych z dotacji celowej, pozyskiwanie i analiza danych dotyczących uwarunkowań realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności parametrów będących podstawą do sporządzania dokumentacji projektowej, zlecanie opracowania programów inwestycji, zlecanie wykonania opracowań dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach, znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów w tym zakresie, umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro, posiadanie uprawnieniń budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, rozporządzeń i decyzji wykonawczych, znajomość pakietu MS Office, dyspozycyjność, komunikatywność i zaangażowanie, prawo jazdy kat. B. Wymagania dodatkowe: znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Oferujemy: stabilne zatrudnienie - umowa o pracę, ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00, możliwość udziału w kursach i szkoleniach, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej), zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie, dobrą kawę. Wymagane dokumenty i oświadczenia: cv i list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz uprawnienia, oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW), zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie AMW). Termin składania dokumentów: 30 września 2020 r.
 
______________________________________________

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com