ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Serwis przeznaczony dla firm poszukujących pracowników spośród członków MOIIB

Przed dodaniem wpisu prosimy koniecznie zapoznać się z Regulaminem zakładki PRACA - Zobacz Regulamin

DODAJ OFERTĘ PRACY

 
Data dodania: 2021-09-22
Nazwa firmy: Agencja Mienia Wojskowego
Kontakt: rekrutacja@amw.com.pl Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 011263946 Warszawa ul. Chełmżyńska 9  
Link: https://bip.amw.com.pl/pl/praca/oferty-pracy/glowny-specjalista-upr-kon-bud-w-dziale-ds-inwestycji-i-remontow-1
Opis: Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nabór na stanowisko Główny Specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów Oddział Regionalny w Warszawie. Oferujemy: stabilne zatrudnienie – umowa o pracę, ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00, możliwość udziału w kursach i szkoleniach, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej), zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie. Główne obowiązki: realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych i zadań remontowych, przygotowywanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w określonej specjalności, wraz z ich rozliczaniem, udział w komisjach powołanych do oceny stanu technicznego budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w komisjach przekazujących lub zdających lokale mieszkalne wynajmowane od osób trzecich, bądź będących w dyspozycji, weryfikacja dokumentacji projektowej oraz sporządzenie i sprawdzanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych, sporządzanie obowiązujących sprawozdań, projektów planów, meldunków, analiz oraz pism wynikających z zakresu zadań Działu. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe w kierunku ogólnobudowlanym lub pokrewnym, min. 6 – letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 – letnie doświadczenie w obszarze specjalizacji stanowiska, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, znajomość ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, Prawo zamówień publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i Zakwaterowania Sił Zbrojnych RP, o własności lokali, o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, znajomość pakietu MS Office oraz programu kosztorysowego, dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie. Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B, umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro. Wymagane dokumenty i oświadczenia: cv i list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy, podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW Zakładka Kariera Oferty pracy), podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie AMW Zakładka Kariera Oferty pracy). Termin składania dokumentów: 7 października 2021 r. Miejsce składania dokumentów: Agencja Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 93/21” lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online: kliknij tutaj Metody i techniki naboru: weryfikacja formalna dokumentów, sprawdzian wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowe informacje: oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu, kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania, po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2021-09-22
Nazwa firmy: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Kontakt: marta.soczawa@innogy.com , +48 664408873 Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 140787780 Warszawa  
Link: https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/przetargi/aktualne#1595
Opis: Poszukujemy firm zajmujących się projektowaniem budowy przyłączy, sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia na terenie Warszawy, które chcą wejść we współpracę z innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w ramach umów ramowych. Wszelkie dodatkowe informacje umieszczone są na stronie internetowej https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/przetargi/aktualne#1595. Przetarg PZ-8494. Zapraszamy do współpracy.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2021-09-21
Nazwa firmy: BART Sp. z o.o.
Kontakt: bart@bart-vent.pl Branża: budownictwo sanitarne (IS)
REGON: 276741981 Warszawa Jara 5D/7  
Link: Jara 5D/7
Opis: INŻYNIER ROBÓT Miejsce pracy: Biuro Techniczno-Handlowe Bart Sp. z o.o. w Warszawie Twój zakres obowiązków: • Przygotowanie i bieżąca koordynacja prac montażowych, • Nadzór nad ekipami montażowymi, • Weryfikacja czasu pracy montażystów, • Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie realizacji zadań montażowych, • Przygotowanie raportów dla przełożonego w zakresie realizacji realizowanych prac, • Nadzorowanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej prac montażowych. Nasze wymagania: • Wykształcenie wyższe kierunkowe (wentylacja, odpylanie, instalacje sanitarne), • Znajomość obsługi AutoCad, pakietu MS Office, • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót, • Samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu, • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista, • Dokładność, sumienność, odpowiedzialność, • Umiejętność logicznego (analitycznego) rozumowania i wyciągania wniosków, • Gotowość do częstych wyjazdów, • Posiadanie prawa jazdy kat. B. Mile widziane: • Znajomość języka angielskiego, • Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych. To oferujemy: • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, • Pracę w młodym dynamicznym zespole, • Możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia w stale rozwijającej się organizacji, • Narzędzia pracy umożliwiające realizacje zadań. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji w postaci CV wraz z obowiązującymi klauzulami na adres: bart@bart-vent.pl. (w tytule wiadomości: Inżynier Robót Bart Warszawa) DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! BART Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe w Warszawie ul. Jara 5D/7, 02-988 Warszawa www.BART-VENT.pl
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2021-09-20
Nazwa firmy: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Kontakt: 47 723 24 52 Branża: budownictwo elektryczne (IE)
REGON: 012126482 Warszawa ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa  
Link: http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/praca-w-sluzbie-cywiln/ogloszenia/37144,Ogloszenia-o-wolnym-stanowisku-w-korpusie-sluzby-cywilnej-starszy-specjalista-ds.html
Opis: starszy specjalista do spraw: nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji Osoba na tym stanowisku: Prowadzi nadzór inwestorski poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży elektrycznej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Uczestniczy w opracowaniu Programu Inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdza i opiniuje dokumentację budowlano-wykonawczą w branży elektrycznej wraz z przedmiarami i kosztorysami, Bierze udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu Inwestycji, Przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży elektrycznej oraz uczestniczy w komisji przetargowej, Pełni funkcję nadzorczą nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych oraz przekazuje ich wykaz do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych, Opracowuje i kompletuje dokumenty formalno-prawne oraz dokumentację procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, Uczestniczy w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży elektrycznej, Weryfikuje pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowość faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2021-09-17
Nazwa firmy: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Kontakt: rekrutacja@zzw.waw.pl Branża: budownictwo drogowe (BD)
REGON: 365421948 Warszawa Hoża 13a  
Link: https://zzw.bip.um.warszawa.pl/NR/rdonlyres/001947b4/vkjuavgiwtskirhlckjoxabyplfvhbcf/og%C5%82oszenie_ZZW_DNB_111_26_21.pdf
Opis: Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa Główny Specjalista ds. nadzoru budowlanego /inspektor nadzoru budowlanego/ w Dziale Nadzoru Budowlanego Termin składania dokumentów: 28.09.2021 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: • Rozpatrywanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu na potrzeby ZZW, dotyczących oznakowania dróg, sygnalizacji świetlnej, uzgadniania geometrii drogi w projektach budowlanych dróg. Przekazywanie zatwierdzonych projektów do wdrożenia przez zarządy dróg lub inne właściwe merytorycznie podmioty; • Rozpatrywanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu na potrzeby podmiotów zewnętrznych dla prowadzonych inwestycji przez podmioty zewnętrzne na terenach należących do ZZW, dotyczących oznakowania dróg, sygnalizacji świetlnej, uzgadniania geometrii drogi w projektach budowlanych dróg. Przekazywanie zatwierdzonych projektów do wdrożenia przez zarządy dróg lub inne właściwe merytorycznie podmioty; • Wykonywanie projektów organizacji ruchu na drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami bezpieczeństwa ruchu; • Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Bieżąca i okresowa kontrola zgodności istniejącej organizacji ruchu oraz jej funkcjonowania z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu, w tym udział we wdrażaniu organizacji ruchu w ramach prowadzonych inwestycji miejskich; • Współpraca z zarządami dróg, komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innymi podmiotami i organami w zakresie spraw dotyczących organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych; • Rozpatrywanie wniosków, sporządzanie analiz w zakresie spraw organizacji i bezpieczeństwa ruchu na potrzeby ZZW i podmiotów zewnętrznych. Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o drogach publicznych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o ustroju m. st. Warszawy, kodeks postępowania administracyjnego. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Miejsce pracy: Praca w budynku i poza budynkiem Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Drzwi do pomieszczenia pracy umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Toaleta dostosowana do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się w budynku. Praca w terenie. Na stanowisku pracy brak urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Wymagania niezbędne: • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282 z późn. zm.), • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • nieposzlakowana opinia, • umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym word, excel, • obsługa programu AutoCad w zakresie podstawowym, • wykształcenie wyższe minimum I stopnia – kierunki techniczne, • min
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2021-09-14
Nazwa firmy: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RADZYMINIE
Kontakt: 22 66 76 798 Branża: budownictwo drogowe (BD)
REGON: 387910423 Warszawa okolice 05-250 RADZYMIN,UL. KOMUNALNA 8  
Link: https://bip.radzymin.pl/oferta-pracy/4352/inspektr-nadzoru-branzy-elektrycznej-sanitarnej-drogowej
Opis: 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art.10, 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy, 5) kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 6) kontrola zdolności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania, 7) kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy, 8) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, 9) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy (rozbiórki) i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót, 10) nadzór budowy (robot budowlanych) w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru., 11) bieżące przeglądy dziennika budowy (rozbiórki) oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem, 12) udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, 13) sprawdzanie i potwierdzanie wykonanych określonych w umowie etapów inwestycji, obiektów lub ich części nie stanowiących odrębnych przedmiotów odbioru w zakresie, w jakim zgodnie z umową mogą one być przedmiotem oddzielnego fakturowani,. 14) uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, 15) stwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalania ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z inwestorem, 16) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem, 17) gromadzenie i przygotowywanie we współdziałaniu z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materiałów analitycznych, jeżeli są one niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych, 18) uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku, 19) kontrola rozliczeń budowy.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2021-09-03
Nazwa firmy: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Kontakt: 47 723 24 52 Branża: budownictwo sanitarne (IS)
REGON: 012126482 Warszawa ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa  
Link: http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/praca-w-sluzbie-cywiln/ogloszenia/37064,Ogloszenia-o-wolnym-stanowisku-w-korpusie-sluzby-cywilnej-starszy-specjalista-ds.html
Opis: starszy specjalista do spraw: nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji.Osoba na tym stanowisku: Prowadzi nadzór inwestorski poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży sanitarnej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych w branży sanitarnej z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Uczestniczy w opracowaniu Programu Inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdza i opiniuje dokumentację budowlano-wykonawczą w branży sanitarnej wraz z przedmiarami i kosztorysami, Bierze udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu Inwestycji, Przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej oraz uczestniczy w komisji przetargowej, Pełni funkcję nadzorczą nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych oraz przekazuje ich wykaz do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych, Opracowuje i kompletuje dokumenty formalno-prawne oraz dokumentację procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, Uczestniczy w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży sanitarnej, Weryfikuje pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowość faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2021-09-03
Nazwa firmy: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
Kontakt: 47 723 24 52 Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 012126482 Warszawa ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa  
Link: http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/praca-w-sluzbie-cywiln/ogloszenia/37065,Ogloszenia-o-wolnym-stanowisku-w-korpusie-sluzby-cywilnej-starszy-specjalista-ds.html
Opis: starszy specjalista do spraw: nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji Osoba na tym stanowisku: Prowadzi nadzór inwestorski poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży budowlanej lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Uczestniczy w opracowaniu Programu inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdza i opiniuje dokumentację budowlano-wykonawczą w branży budowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami, Bierze udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji, Przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej oraz uczestniczy w komisji przetargowej, Pełni funkcję nadzorczą nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno - remontowych oraz przekazuje ich wykaz do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych, Opracowuje i kompletuje dokumenty formalno-prawne oraz dokumentację procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, Uczestniczy w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej, Weryfikuje pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowość faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2021-09-03
Nazwa firmy: Komenda Stołeczna Policji/Wydział Inwestycji i Remontów
Kontakt: email: bozena.jankowska@ksp.policja.gov.pl, tel. : 47 72 338 26 Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 012126482 Warszawa  
Link: http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/ogloszenia-o-wolnych-st/37078,Ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy-poza-korpusem-sluzby-cywilnej-ekspert-w-Wyd.html
Opis: 1) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego lub koordynatora zespołu inspektorów m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót elektrycznych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w celu zapewnienia prawidłowości zadań inwestycyjno-remontowych; 2) Uczestnictwo w opracowaniu Programu inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w branży budowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami, w celu odpowiedniego przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego; 3) Udział w pracach zespołu powołanego do opracowania Programu inwestycji, w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięcia dotyczącego realizacji inwestycji i remontów; 4) Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych oraz uczestnictwo w komisji przetargowej, w celu realizacji zamówienia publicznego; 5) Pełnienie funkcji nadzorczej nad kierownikiem budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych oraz przekazywanie ich wykazu do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych, w celu zapewnienia ewidencji środków trwałych; 6) Opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, w celu przekazania do użytkowania zarządcy obiektu oraz archiwum; 7) Uczestnictwo w przygotowywaniu planu rocznego zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych w branży budowlanej, w celu przekazania do komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i zapewnienia realizacji zadania inwestycyjnego; 8) Weryfikowanie pod względem merytorycznym prawidłowość faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych, w celu rozliczenia prac oraz wykorzystania środków finansowych zgodnie z przyznanymi limitami; 9) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 10) Niezwłoczne powiadamianie przełożonego o każdej okoliczności utrudniającej lub uniemożliwiającej realizację zadania lub polecenia, dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 11) Prowadzenie bieżącej korespondencji wynikającej z potrzeb Wydziału; 12) Uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji powołanych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP; 13) Przechowywanie dokumentów sporządzonych oraz związanych z realizacją zadań na danym stanowisku, w sposób uporządkowany, kompletny i systematyczny, umożliwiający szybkie ich odnalezienie przez wszystkich pracowników Wydziału; 14) Archiwizowanie lub wybrakowywanie nieaktualnych dokumentów sporządzonych na stanowisku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 15) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu („OZ”) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 16) Niezwłoczne przekazywanie dokumentów będących podstawą wprowadzenia do ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i PŚT (Pozostałych Środków Trwałych) do osób uprawnionych do prowadzenia ewidencji SWOP, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami; 17) Udział w szkoleniach organizowanych w Wydziale i poza Wydziałem.
 
______________________________________________
 
Data dodania: 2021-08-31
Nazwa firmy: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Kontakt: rekrutacja@amw.com.pl Branża: budownictwo ogólne (BO)
REGON: 011263946 Warszawa Nowowiejska 26 A  
Link: https://bip.amw.com.pl/pl/praca/oferty-pracy/starszy-specjalista-w-dziale-ds-planowania-i-programowania-departament-inwestycji-wojskowych-uprawnienia-budowlane-przedluzenie
Opis: Starszy Specjalista w Dziale ds. Planowania i Programowania Departament Inwestycji Wojskowych Biuro Prezesa AMW. PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI DO 14 WRZEŚNIA 2021 R. Oferujemy: stabilne zatrudnienie - umowa o pracę, ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00, możliwość udziału w kursach i szkoleniach, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej), zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA i ofercie hotelowej, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie, dobrą kawę. Główne obowiązki: pozyskiwanie i analiza danych dotyczących parametrów będących podstawą do sporządzania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych, przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielnie zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane, w szczególności zapytań ofertowych, opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny, itp., przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wniosków o uzyskiwanie decyzji administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgłoszeń, itp.), monitorowanie i nadzorowanie zleconych zadań inwestycyjnych, w tym nadzór nad opracowaniem dokumentacji technicznej oraz nadzór nad realizacją robót budowlanych (możliwa współpraca z podmiotami zagranicznymi), kontrola przebiegu realizacji inwestycji, sprawdzanie jakości a także rozliczanie wykonanych robót budowlanych, znajomość rozwiązań technicznych i standardów BHP na budowie, prowadzenie sprawozdawczości z przebiegu realizowanych zadań inwestycyjnych. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w obszarze realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach, znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w monitorowaniu zadań inwestycyjnych, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym swobodną komunikację z podmiotami zagranicznymi np. z USA, znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, rozporządzeń i decyzji wykonawczych, a także ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, znajomość obsługi pakietu MS Office oraz umiejętność kosztorysowania (program Norma Pro) i AutoCAD, dyspozycyjność, komunikatywność i zaangażowanie, gotowość poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do informacji niejawnych. Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B, znajomość programu MS Project znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odpowiedzialność, współpraca w zespole. Wymagane dokumenty i oświadczenia: cv i list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy, podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW i dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres), podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji wzór dostępny na stronie AMW i dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres). Termin składania dokumentów: 14 września 2021 r. Miejsce składania dokumentów: Agencja Mienia Wojskowego ul. Nowowiejska 26A 00-911 Warszawa z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 76/21” lub poprzez kwe
 
______________________________________________

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com