ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że: 

Wnioski o nadawanie uprawnień budowlanych

(sesja wiosna 2024 r., planowany termin egzaminu pisemnego 24 maja 2024 r.)

przyjmowane będą

od dnia 29 stycznia - do 9 lutego 2024 roku

po wcześniejszej rejestracji elektronicznej kandydatów na Portalu PIIB

System zostanie uruchomiony 26 stycznia 2024r.

- terminy będą udostępniane sukcesywnie

 

Każdego dnia istnieje możliwość przyjęcia określonej liczby osób składających wnioski o nadanie uprawnień budowlanych.

Wpisane przez Państwa informacje będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas zarejestrowania będą przydatne podczas postępowania kwalifikacyjnego, do kontroli jego przebiegu, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itd.

UWAGA: dopiero po pełnym uzupełnieniu wniosku będzie dostępny termin i miejsce złożenia dokumentów o nadanie uprawnień budowlanych.

Po wybraniu terminu nie ma możliwości jego zmiany.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią z zakładki - Informacje o logowaniu do systemu informacji o kwalifikacjach.

Wykaz dokumentów składanych w kolejności:

  1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych;
  2. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
  3. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie, bądź przez organ wydający.
  4. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, bądź przez organ wydający).

Uwaga: W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć oba dyplomy wraz z oboma suplementami z I i II stopnia studiów.

  1. Życiorys zawodowy podpisany przez wnioskodawcę;
  2. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.
  3. Formularz osobowy;
  4. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub potwierdzone notarialnie.

Uwaga: nie dotyczy tylko decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii.

 ( uprawniania wydane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki lub jego placówkę zamiejscową należy potwierdzić zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub notarialnie)

  1. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową ( za cały okres odbywania praktyki) Wersji elektronicznych zaświadczeń nie ma potrzeby potwierdzać za zgodność z oryginałem.
  2. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki Zawodowej wraz z Oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej /Książka praktyki zawodowej ;

Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. poz. 831 z późn. zm.)

 

Z uwagi na powtarzające się braki  należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności (adekwatnie do: instalacyjnych – sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej; inżynieryjnych – drogowej, mostowej, kolejowej, hydrotechniczej; konstrukcyjno - budowlanej ) (kolumna nr 2), 

oraz charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).

Prosimy zapoznać się również z zakładką – Dokumentacja praktyki zawodowej.

 

Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej (zgodnie z §4, p.1, podpunkt 5 „Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.)
Wykaz prac projektowych, dla każdego z projektów,  powinien  zawierać następujące informacje:
- Tytuł projektu,
- Faza projektu (projekt budowlany,  projekt wykonawczy),
- Data wydania projektu,
- Projektant odpowiedniej specjalności + zespół projektowy (imiona, nazwiska),
- Sprawdzający projekt – w specjalności  odpowiedniej do wnioskowanych uprawnień budowlanych,
- Zamawiający (Inwestor).