ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36B,
  2. kontakt w sprawie danych osobowych email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  oraz podstawie art. 8 ust. 8 i 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania na rzecz MOIIB w zakresie doskonalenia zawodowego podczas realizacji zadania.
  5. W przypadku członków MOIIB Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .). Dane osób nie będących członkami MOIIB jako nie podlegające przetwarzaniu przez MOIIB będą usuwane w ciągu 30 dni po zakończeniu zajęć.
  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych (zgodnie z wymogami prawa) oraz zaprzestania ich przetwarzania.
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych w celu udziału w zajęciach lub wybrania czasopisma jest dobrowolne ale ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości udziału w zajęciach lub nie dostarczeniem wybranego czasopisma.

 

 

ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH JEST REALIZOWANA:

A) WNIOSKIEM ELEKTRONICZNYM PRZEZ PORTAL PIIB LUB APLIKACJĘ PIIB.

B) WNIOSKIEM PISEMNYM - FORMULARZ  (ZŁOŻONY OSOBIŚCIE W JEDNYM Z BIUR MOIIB, WYSŁANY POCZTA LUB E-MAILEM)