ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o prowadzonych pracach nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, która ma zastąpić obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane i w sposób kompleksowy uregulować kwestie planowania, projektowania, realizacji i utrzymania dróg publicznych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami tych prac, zakłada się  odejście od systemu obligatoryjnych przepisów prawa na rzecz wytycznych nieobligatoryjnych, prezentujących aktualną i sprawdzoną wiedzę. Wymagania obligatoryjne określone będą w formie przepisów techniczno-budowlanych, zaś wymagania nieobligatoryjne przejmą postać wytycznych i katalogów typowych rozwiązań rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu.

Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o przygotowywaniu projektu nowego rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które docelowo zastąpi obowiązujące dziś trzy rozporządzenia:

 • Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.),
 • Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 735, z późn. zm.),
 • Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz.116 z późn. zm)

Natomiast nowa struktura wymagań technicznych jest usystematyzowana. Wytyczne podzielono na część drogową (WDR) i dotyczącą drogowych obiektów mostowych (WRM). Powstała również część dotycząca modelowania informacji o budowaniu w drogownictwie (BIM). Na obecnym etapie wytyczne odnoszą się głównie do spraw projektowania i wykonywania infrastruktury drogowej.

Dotychczas opracowano szereg wytycznych, do których wydawania jest upoważniony minister właściwy do spraw transportu,  na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 –tekst jednolity).

Spis opracowanych wytycznych, udostępniony przez Ministerstwo Infrastruktury stanowi załącznik do niniejszej informacji – do wglądu https://maz.piib.org.pl/files/załacznikWymagania.pdf

Jednocześnie Ministerstwo zwróciło się o przedstawienie informacji naszego środowiska zawodowego o potrzebach rozszerzenia przedłożonego spisu już zamówionych wytycznych. Wobec powyższego prosimy Koleżanki i Kolegów – członków naszej Izby, zainteresowanych powyższą problematyką, a w szczególności projektantów, o zgłaszanie propozycji do nowego rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych oraz propozycji wytycznych, które powinny zostać opracowane w kolejnych latach wraz z hasłowym opisem ich zawartości.

Uwagi i propozycje prosimy zgłaszać do MOIIB - Komisja Prawo-Regulaminowa w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa

podczas egzaminów na uprawnienia budowlane

organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne

okręgowych izb inżynierów budownictwa

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

ogłoszonego z powodu COVID-19

opracowana przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Dbając o najwyższe standardy bezpieczeństwa pracowników izb okręgowych, członków organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz osób dopuszczonych do egzaminów na uprawnienia budowlane, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdujące się na stronie internetowej MEN, celem wdrożenia i zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych, wprowadza się szczegółowe zasady postępowania podczas egzaminów na uprawnienia budowlane przeprowadzanych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

 • 1.

Zasady ogólne

 1. Osoby dopuszczone do egzaminu na uprawnienia budowlane, przeprowadzanego w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, należy pouczyć o konsekwencjach:
 • niezastosowania się do zasad postępowania określonych niniejszą procedurą;
 • odmowy realizowania – w zakresie nieuregulowanym niniejszą procedurą – wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • odmowy wykonywania poleceń i instrukcji, wydawanych przez przewodniczących okręgowych komisji kwalifikacyjnych i członków zespołów egzaminacyjnych w celu zapewnienia realizacji zasad, o których mowa w pkt 1, oraz wytycznych, o których mowa w pkt 2.
 1. Prawo wstępu na salę, w której przeprowadzany jest egzamin, przysługuje wyłącznie osobie, która:
 • w chwili złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie wykazuje objawów chorobowych związanych z COVID-19, w szczególności nie występują u niej co najmniej trzy z następujących grup objawów: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) lub gorączka (temperatura ciała powyżej 38°C), objawy przeziębieniowe, kaszel, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni lub ogólne zmęczenie, ani też nie zdiagnozowano u niej COVID-19;
 • w ciągu 14 dni przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie kontaktowała się bezpośrednio z osobą, u której występowały objawy chorobowe związane z COVID-19, ani z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19;
 • w chwili złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie podlega obowiązkowej kwarantannie i w ciągu 14 dni przed jego złożeniem nie kontaktowała się bezpośrednio z osobą, która podlega obowiązkowej kwarantannie;
 • nie zamieszkuje w chwili złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, a także nie zamieszkiwała w ciągu 14 dni przed jego złożeniem, wspólnie z osobą, u której występowały objawy chorobowe związane z COVID-19, osobą, u której zdiagnozowano COVID-19, ani z osobą, która podlega obowiązkowej kwarantannie;
 • w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, zobowiązała się do przestrzegania niniejszej procedury oraz wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
 • zadeklarowała w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, że jest świadoma odpowiedzialności za narażenie innych osób na niebezpieczeństwo w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia;
 • zadeklarowała w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, że jest świadoma możliwości zawieszenia lub przerwania egzaminu zgodnie z ust. 20-22.
 1. Okręgowa komisja kwalifikacyjna umożliwia osobom dopuszczonym do egzaminu na uprawnienia budowlane zapoznanie się z treścią niniejszej procedury oraz wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wykorzystując co najmniej jeden z niżej wymienionych sposobów komunikacji:
 • przekazanie informacji za pomocą poczty elektronicznej;
 • zamieszczenie informacji na stronie internetowej okręgowej izby;
 • zamieszczenie komunikatu na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie okręgowej izby.
 1. Osoba dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane ma obowiązek złożyć w dacie egzaminu i potwierdzić własnoręcznym podpisem oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury, oraz przekazać je zespołowi egzaminacyjnemu przed wejściem na salę, w której przeprowadzany jest egzamin.
 2. Okręgowa komisja kwalifikacyjna wraz z zawiadomieniem o terminie egzaminu przesyła wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 4. Jeżeli zawiadomienie dotyczy zarówno egzaminu pisemnego, jak i ustnego, poucza się osobę dopuszczoną do egzaminu o obowiązku złożenia oświadczenia przed każdym z tych egzaminów, a także dołącza się do zawiadomienia dwa egzemplarze wzoru oświadczenia. Elementem oświadczenia jest deklaracja, z której wynika, że osoba egzaminowana jest świadoma konsekwencji zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.
 3. Wprowadza się obowiązek zakrywania maseczką lub przyłbicą ust i nosa przez wszystkie osoby wchodzące na salę, w której przeprowadzany jest egzamin oraz w innych miejscach odpowiednio wydzielonych, związanych z przeprowadzaniem egzaminu.
 4. Osoby uczestniczące w egzaminie na uprawnienia budowlane zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed wejściem na salę, w której odbywa się egzamin, a także każdorazowo na polecenie przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej, członków zespołu egzaminacyjnego lub pracowników biura izby.
 5. Wprowadza się obowiązek zachowania odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób wchodzących na salę oraz przebywających na sali, w której przeprowadzany jest egzamin, a także gromadzących się w miejscach odpowiednio wydzielonych, związanych z przeprowadzaniem egzaminu.
 6. Wprowadza się zakaz podejmowania w czasie egzaminów działań, choćby wynikających z utrwalonych zwyczajów, które nie służą bezpośrednio sprawdzeniu znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej u osób dopuszczonych do egzaminu (wręczanie osobom egzaminowanym napojów lub drobnych przekąsek, organizacja poczęstunku, itp.).
 7. Egzamin na uprawnienia budowlane powinien odbywać się w sali o powierzchni umożliwiającej zachowanie odległości, o których mowa w ust. 8.
 8. Drzwi do sali, w której przeprowadzany jest egzamin, oraz wszystkie drzwi w miejscach odpowiednio wydzielonych, związanych z przeprowadzaniem egzaminu, powinny być otwarte, tak aby osoby egzaminowane oraz inne osoby uczestniczące w egzaminie nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią sytuacje, w których sale są wietrzone lub ze względu na konieczność wyeliminowania przeciągów. Jeżeli drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek i uchwytów.
 9. Rozmieszczenie mebli w sali, w której przeprowadzany jest egzamin, powinno gwarantować możliwość zachowania odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób przebywających na sali.
 10. Osoby egzaminowane zobowiązane są posiadać własne długopisy. Jeżeli izba zdecyduje o zapewnieniu rezerwowych długopisów dla osób egzaminowanych, konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku długopisów jednorazowych, które nie podlegają zwrotowi, dezynfekcja nie jest konieczna. Osoby egzaminowane nie mogą pożyczać długopisów od innych osób.
 11. Zestawy pytań i druki protokołów przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej umieszcza w odpowiednio zabezpieczonym kartonie co najmniej 24 godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu, a następnie zamyka w sejfie znajdującym się w biurze okręgowej izby inżynierów budownictwa.
 12. W czasie przechowywania w sejfie zestawów pytań, kluczami do sejfu może dysponować jedynie przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz wyznaczeni członkowie zespołu egzaminacyjnego.
 13. Co najmniej 45 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu przewodniczący i jeden z członków zespołu egzaminacyjnego w jednorazowych rękawiczkach ochronnych pobierają z sejfu odpowiednio zabezpieczone kartony wraz z zestawami pytań i drukami protokołów, a następnie dostarczają je do sali, w której przeprowadzany jest egzamin.
 14. Członkowie zespołu egzaminacyjnego wyznaczeni przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej do rozkładania zestawów pytań zakładają jednorazowe rękawiczki ochronne bezpośrednio przed podjęciem zleconych im czynności.
 15. Przed rozpoczęciem egzaminu, przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej lub wyznaczony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego ustnie poucza wszystkich obecnych na sali o zasadach przeprowadzania egzaminu, w tym o zasadach bezpieczeństwa oraz możliwości przerwania lub zawieszenia egzaminu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 20-22.
 16. Wprowadza się obowiązek wietrzenia sal między egzaminami, zaś bezpośrednio przed każdym egzaminem – obowiązek dezynfekcji stolików, przy których zasiadają członkowie zespołów egzaminacyjnych i osoby egzaminowane.
 17. W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego bezpośrednio z COVID-19 lub stwierdzenia przeszkód uniemożliwiających zachowanie reżimu sanitarnego lub zasad bezpieczeństwa, o których mowa powyżej, przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej może podjąć decyzję o odwołaniu egzaminu, a zespół egzaminacyjny – o zawieszeniu lub przerwaniu egzaminu. Odwołanie lub przerwanie egzaminu będzie wtakim przypadku traktowane jako usprawiedliwione niestawienie się na egzamin.
 18. Odwołanie, zawieszenie lub przerwanie egzaminu pisemnego możliwe jest w uzgodnieniu z Przewodniczącym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 19. Zespół egzaminacyjny może zdecydować o przerwaniu egzaminu osoby, która nie stosuje się do zasad postępowania określonych niniejszą procedurą, wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lub nie wykonuje poleceń i instrukcji, o których mowa w ust. 1 pkt 3. Przerwanie egzaminu będzie w takim przypadku traktowane jako nieusprawiedliwione niestawienie się na egzamin.
 • 2.

Zasady szczegółowe dotyczące przeprowadzania egzaminu pisemnego

 1. Egzamin pisemny przeprowadza się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym czasie, z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych według następującej zasady:
 • o godzinie 9:00 – rozpoczyna się egzamin na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach);
 • o godzinie 14:00 – rozpoczyna się egzamin na uprawnienia w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).
 1. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego, w tym wietrzenia sal między egzaminami oraz zasady dezynfekcji stolików, przy których zasiadają osoby egzaminowane oraz członkowie zespołów egzaminacyjnych, ustala się z wynajmującym salę, w której odbywa się egzamin.
 2. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej w zawiadomieniu o terminie egzaminu określa numer stolika przyporządkowany do osoby dopuszczonej do egzaminu pisemnego.
 3. Zestawy pytań na egzamin pisemny należy włożyć w koperty i zakleić. Koperty powinny zostać opisane imieniem i nazwiskiem osoby egzaminowanej oraz numerem stolika.
 4. Stolik osoby egzaminowanej oznacza się numerem.
 5. Stoliki na sali, w której przeprowadzany jest egzamin, ustawione są w porządku określonym przez kolejność numerów, którymi są oznaczone.
 6. Zestawy pytań układa się na stolikach przed wpuszczeniem na salę osób egzaminowanych.
 7. Na każdym stoliku powinien znaleźć się zestaw pytań właściwy dla rodzaju uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się osoba egzaminowana przyporządkowana do tego stolika.
 8. Rozmieszczenie stolików z określeniem ich numerów porządkowych powinno być przedstawione graficznie przed wejściem na salę, w której odbywa się egzamin, w kilku miejscach, w sposób gwarantujący możliwość zapoznania się z nim przez osoby egzaminowane.
 9. Przed wejściem na salę przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza w określonych odstępach czasu 10 kolejnych numerów. Osoby, którym przyporządkowane są te numery wchodzą kolejno na salę zachowując odstępy, o których mowa w § 1 ust. 8.
 10. Osoby egzaminowane przystępują do rozwiązywania testu w jednym czasie, z chwilą wskazaną przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę. Osoba egzaminowana podpisuje imieniem i nazwiskiem kopertę oraz każdą stronę testu.
 11. Osoba egzaminowana ma obowiązek zakrywania maseczką lub przyłbicą ust i nosa do momentu zajęcia miejsca na sali, w której przeprowadzany jest egzamin. Po zajęciu właściwego miejsca na sali, osoba egzaminowana ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niej członek zespołu egzaminacyjnego, aby odpowiedzieć na zadane przez nią pytanie;
 • wychodzi do toalety;
 • zakończyła egzamin i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Po zakończeniu egzaminu pisemnego osoby egzaminowane wkładają wypełniony przez siebie test do koperty i odkładają do kartonu ustawionego na stole oddalonym co najmniej 2,5 metra od miejsc siedzących członków komisji lub innych osób egzaminowanych.
 2. Wyznaczeni przez przewodniczącego członkowie zespołu egzaminacyjnego w jednorazowych rękawiczkach ochronnych zabezpieczają kartony z zestawami pytań, a następnie niezwłocznie dostarczają je do biura okręgowej izby inżynierów budownictwa i zamykają w sejfie.
 3. Zespoły egzaminacyjne mogą rozpocząć sprawdzanie testów po upływie co najmniej 24 godzin od zakończenia egzaminu pisemnego.

 

 • 3.

Zasady szczegółowe dotyczące przeprowadzania egzaminu ustnego

 1. Osoba przystępująca do egzaminu ustnego oraz członkowie zespołu egzaminacyjnego, podczas egzaminu ustnego, powinni mieć zakryte maseczką lub przyłbicą usta i nos oraz założone jednorazowe rękawiczki ochronne.
 2. Po dokonaniu przez osobę egzaminowaną wyboru zestawu pytań, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w jednorazowych rękawiczkach ochronnych udostępnia osobie egzaminowanej zestaw pytań, papier do sporządzania notatek wraz z pustą kopertą, do której po udzieleniu odpowiedzi należy odłożyć notatki sporządzone podczas przygotowywania się do odpowiedzi i zestaw pytań.
 3. Osoba przygotowująca się do udzielenia odpowiedzi powinna znajdować się w odpowiedniej odległości od członków zespołu egzaminacyjnego oraz innych osób egzaminowanych.
 4. Osoba egzaminowana podczas przygotowywania się do odpowiedzi może posługiwać się własnymi tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami, w tym Eurokodami, w postaci papierowej.
 5. Podczas udzielania odpowiedzi, przewodniczący i członkowie zespołu egzaminacyjnego powinni być oddzieleni od osoby egzaminowanej przezroczystą przesłoną.
 6. Po zakończonym egzaminie osoba egzaminowana wkłada do koperty swoje notatki oraz zestaw pytań, a także oznacza kopertę imieniem i nazwiskiem. Koperty odkłada się do kartonu ustawionego na stole oddalonym co najmniej 2,5 metra od miejsc siedzących członków komisji lub innych osób egzaminowanych.
 7. Wyznaczeni przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członkowie zespołu w jednorazowych rękawiczkach ochronnych zabezpieczają kartony z kopertami, a następnie niezwłocznie dostarczają je do biura okręgowej izby inżynierów budownictwa i zamykają w sejfie.
 8. Przygotowywanie decyzji można rozpocząć po upływie co najmniej 24 godzin od zakończenia egzaminu ustnego.

 

 • 4.

Postanowienia końcowe

Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej upoważniony jest do podejmowania innych, dodatkowych działań w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa sanitarnego mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników izb okręgowych, członków organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz osób dopuszczonych do egzaminów na uprawnienia budowlane.

 

PLIK OŚWIADCZENIA DO POBRANIA (należy podpisany dokument złożyć przed przystąpieniem do Egzaminu)

Od poniedziałku 15 czerwca dla Państwa wygody Biuro MOIIB jest dostępne w standardowych godzinach, tj.: 

Poniedziałek 9:00-18:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 9:00-18:00
Piątek 8:00-14:00

Uwzględniając sytuację i obowiązujące przepisy sanitarne podejmujemy działania mające zapewnić Państwu i Pracownikom bezpieczeństwo.

Pozostawiamy ułatwienia ( w szczególności polecamy je dla osób z grup "ryzyka" ) :

- całodobowa skrzynka podawcza przy głównym wejściu w siedzibie na ul.  1 Sierpnia 36B, umieszczona po prawej stronie głównego wejścia (pod filarami), można tam w sposób bezpieczny składać dokumenty papierowe.

- oddzielne konto pocztowe email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. związane z Kwalifikacjami i Egzaminem.

- dla spraw członkowskich   jest możliwość składania wniosków na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą -> https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
 Nie jest obsługiwany wniosek o  Wpis Tymczasowy  oraz Wpis na listę członków dla  osób mających uprawnienia nie wydane przez MOIIB ( dokumenty muszą być przedstawione papierowo z uwagi na konieczność dostarczenia poświadczonych notarialnie kopii uprawnień/dyplomów).
Podczas składania pisma jako załącznik należy dołączyć odpowiedni druk  (Formularze wniosków - Dział Członkowski), jako podmiot wskazujemy -> Mazowiecka Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa i podpisać cyfrowo dokument w celu przekazania do ESP. Funkcjonalność ta wymaga konta ePUAP oraz posiadania profilu zaufanego/e-dowodu.

Więcej informacji w zakładce "Działamy on-line"

Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją zamówienia

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, w oparciu postanowienia Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (załącznik do uchwały nr 17/PR/2014 Prezydium Rady MOIIB z dn. 4 grudnia 2014 r.; dalej: Regulamin) zwraca się w trybie postępowania ofertowego (§ 2 ust. 1 pkt. 4) w zw. z §5 ust. 4 Regulaminu) z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na:
„Zakup działki lub działek budowlanych położonych w granicach administracyjnych  m. st. Warszawy, uzbrojonych, stanowiących niezabudowaną nieruchomość gruntową z dostępem do drogi publicznej, o łącznej powierzchni min. 5500m2, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego umożliwiającym wybudowanie budynku biurowego o min. pow. użytkowej 2400 m2  wraz z minimum 70 miejscami parkingowymi”.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
1 Sierpnia 36 B,
02 – 134 Warszawa
NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Użyte w zapytaniu ofertowym terminy mają następujące znaczenie:

1) „Zamawiający” – Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego oraz Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (załącznik do uchwały nr 17/PR/2014 Prezydium Rady MOIIB z dn. 4 grudnia 2014 r.),

3) „Regulamin” - Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (załącznik do uchwały
nr 17/PR/2014 Prezydium Rady MOIIB z dn. 4 grudnia 2014 r.,

4) „Oferent”  - podmiot przedstawiający ofertę sprzedaży działki.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I POUFNOŚĆ

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu z negocjacjami
i zachowaniem konkurencji przez Komisję ds. zamówień
na podstawie przepisów Regulaminu dla wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwoty 450.000 zł.

Oferent i Zamawiający zobowiązują się do zachowania pełnej poufności w zakresie niniejszego postępowania ofertowego. Oferent zobowiązuje się zachować pełną poufność i nie wykorzystywać w jakimkolwiek zakresie oraz nie rozpowszechniać oraz nie kopiować w celach innych, niż związane z niniejszym postępowaniem ofertowym, treści Zapytania Ofertowego oraz innych dokumentów i informacji uzyskanych w toku postępowania.

 

 1. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną i uzbrojoną (woda, prąd, kanalizacja, gaz lub przyłącze do m.s.c, dostęp do infrastruktury teletechnicznej) działkę lub działki o min. łącznej pow. 5500m2, z dostępem do drogi publicznej, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego umożliwiającym wybudowanie budynku biurowego o min. pow. użytkowej 2400 m2 wraz z minimum 70 miejscami parkingowymi, z przeznaczeniem na siedzibę Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przedmiotowa działka lub działki muszą znajdować się w granicach administracyjnych m. st. Warszawy.

 

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OERENT W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
 • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny oferenta do działki,
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów nie starszy niż 3 miesiące,
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę/ki nie starszy niż 3 miesiące,
 • Aktualny, nie starszy niż 30 dni wypis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji oferenta na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją oferenta, w tym z możliwością zaciągania w imieniu oferenta zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 • Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być  złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • W przypadku braku możliwości dostarczenia aktualnych oryginałów wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 2 - 5 w terminie wskazanym w pkt. 9 ppkt. 2, w związku z ograniczeniami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 49) Oferent może przedstawić dokumenty starsze niż wymagane, jednocześnie  składając oświadczenie, że w przypadku wybrania jego Oferty dostarczy aktualne dokumenty w terminie 14 dni od dnia wybrania Oferty.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
  Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.
 • Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna lub e-mail.
 • Jeżeli zamawiający lub oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Łukasz Koroluk w dniach roboczych w poniedziałek od 10-18, od wtorku do czwartku w godzinach 8.00-16.00, w piątek od godz. 8.00-14.00, tel. (22) 8683535, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.
 • Cena nieruchomości powinna być podana w złotych polskich z wyodrębnioną wartością należnego podatku,
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy – winno być dołączone do oferty w oryginale lub kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Treść dokumentu pełnomocnictwa musi określać zakres czynności do jakich mocodawca udzielił upoważnienia.  
 • Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
 • Oferty należy wysłać do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa,
 • Termin składania ofert: do dnia 29.06. 2020 roku, do godz. 14:00
 • UWAGA! Decyduje data i godzina wpływu oferty do MOIIB, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie, zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania wyboru którejkolwiek z ofert, unieważnienia postępowania ofertowego lub odstąpienia od niego w każdej chwili, bez podawania przyczyn swojej decyzji.

Czytaj więcej...O godz.11:00  Zakończył się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy w Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie obiegowym z wykorzystaniem do głosowania portalu Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Frekwencja wyniosła 95,38% - zjazd jest prawomocny.

Czytaj więcej...Zostały wygenerowane raporty z poszczególnych głosowań.

Okręgowa Rada uzyskała absolutorium uchwalono budżet i plan pracy na rok 2020, o szczegółach poinformujemy wkrótce.

 


Raporty/wyniki są dostępne na kontach Delegatów na Portalu PIIB oraz informacje zostały przesłane do Delegatów emailem.


Przewodniczący Zjazdu Roman Lulis        Sekretarz Zjazdu Mariusz Okuń