ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją zamówienia

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, w oparciu postanowienia Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (załącznik do uchwały nr 17/PR/2014 Prezydium Rady MOIIB z dn. 4 grudnia 2014 r.; dalej: Regulamin) zwraca się w trybie postępowania ofertowego (§ 2 ust. 1 pkt. 4) w zw. z §5 ust. 4 Regulaminu) z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty na:
„Zakup działki lub działek budowlanych położonych w granicach administracyjnych m. st. Warszawy, uzbrojonych, stanowiących nieruchomość gruntową z dostępem do drogi publicznej (dopuszczalna służebność dojazdu drogami prywatnymi lub nabycie udziałów w drodze prywatnej), o łącznej powierzchni około 5000m2, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ważnymi warunkami zabudowy umożliwiającymi wybudowanie budynku biurowego o min. pow. użytkowej 2400 m wraz z minimum 70 miejscami parkingowymi”.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
1 Sierpnia 36 B,
02 – 134 Warszawa
NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Użyte w zapytaniu ofertowym terminy mają następujące znaczenie:

1) „Zamawiający” – Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego oraz Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (załącznik do uchwały nr 17/PR/2014 Prezydium Rady MOIIB z dn. 4 grudnia 2014 r.),

3) „Regulamin” - Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (załącznik do uchwały
nr 17/PR/2014 Prezydium Rady MOIIB z dn. 4 grudnia 2014 r.,

4) „Oferent”  - podmiot przedstawiający ofertę sprzedaży działki.

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I POUFNOŚĆ

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu z negocjacjami i zachowaniem konkurencji przez Komisję ds. zamówień na podstawie przepisów Regulaminu dla wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia powyżej kwoty 450.000 zł.

Oferent i Zamawiający zobowiązują się do zachowania pełnej poufności w zakresie niniejszego postępowania ofertowego. Oferent zobowiązuje się nie wykorzystywać w jakimkolwiek zakresie oraz nie rozpowszechniać w celach innych, niż związane z niniejszym postępowaniem ofertowym dokumentów i informacji uzyskanych od Zamawiającego.

 

 1. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup nieruchomości gruntowej stanowiącej uzbrojoną (woda, prąd, kanalizacja, gaz lub przyłącze do m.s.c, dostęp do infrastruktury teletechnicznej) działkę lub działki o powierzchni około 5000m2, z dostępem do drogi publicznej (dopuszczalna służebność dojazdu lub nabycie udziałów w drodze prywatnej), objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ważnymi warunkami zabudowy umożliwiającymi wybudowanie budynku biurowego o min. pow. użytkowej 2400 mwraz z minimum 70 miejscami parkingowymi, z przeznaczeniem na siedzibę Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przedmiotowa działka lub działki muszą znajdować się w granicach administracyjnych m. st. Warszawy.

 

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ OERENT W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
 • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny oferenta do działki,
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów nie starszy niż 3 miesiące,
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę/ki nie starszy niż 3 miesiące lub ważne warunki zabudowy wydane przez odpowiedni organ samorządu terytorialnego umożliwiające wybudowanie budynku zgodnego z zapytaniem,
 • Aktualny, nie starszy niż 30 dni wypis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji oferenta na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją oferenta, w tym z możliwością zaciągania w imieniu oferenta zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 • Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być  złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • W przypadku braku możliwości dostarczenia aktualnych oryginałów wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 2 - 5 w terminie wskazanym w pkt. 9 ppkt. 2, w związku z ograniczeniami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 49) Oferent może przedstawić dokumenty starsze niż wymagane, jednocześnie  składając oświadczenie, że w przypadku wybrania jego Oferty dostarczy aktualne dokumenty w terminie 14 dni od dnia wybrania Oferty.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
  Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.
 • Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna lub e-mail.
 • Jeżeli zamawiający lub oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Łukasz Koroluk w dniach roboczych w poniedziałek od 10-18, od wtorku do czwartku w godzinach 8.00-16.00, w piątek od godz. 8.00-14.00, tel. (22) 8683535, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na daną nieruchomość. Złożenie większej liczby ofert dotyczących jednej nieruchomości lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie tych ofert. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.
 • Cena nieruchomości powinna być podana w złotych polskich z wyodrębnioną wartością należnego podatku,
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy – winno być dołączone do oferty w oryginale lub kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Treść dokumentu pełnomocnictwa musi określać zakres czynności do jakich mocodawca udzielił upoważnienia.  
 • Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
 • Oferty należy wysłać lub złożyć w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa,
 • Termin składania ofert: do dnia 15.12. 2020 roku, do godz. 15:00
 • UWAGA! Decyduje data i godzina wpływu oferty do MOIIB, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 • Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie, zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania wyboru którejkolwiek z ofert, unieważnienia postępowania ofertowego lub odstąpienia od niego w każdej chwili, bez podawania przyczyn swojej decyzji.

 

Lista Członków jest aktualnie dostępna tylko bezpośrednio  pod adresem:

https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow

Czytaj więcej...W połowie października Biuro Terenowe w Ostrołęce odwiedził Przewodniczący Rady Roman Lulis sprawdzając stan przeprowadzki do nowej lokalizacji oraz dostarczając do Biuro materiały ochronne.

Podczas  spotkania z pracownikami BT Ostrołęka poruszono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Biura Terenowego w Ostrołęce, m. in. zmianę terminu  XI Międzynarodowych Zawodów Pływackich "Masters" o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB. Zawody odbędą się w po podaniu nowego terminu.  Na stronie Polskiego Związku Pływackiego w megatiming.pl dalej pozostaje aktywny link z dokumentami dot.XI MZP "Masters" w oczekiwaniu na ustalenie nowego terminu http://megatiming.pl/contest/8e59b361-c2d6-4a12-9204-c04f97072ee5. Omówiono zasady pracy Biura w aktualnych warunkach zagrożenia pandemicznego oraz przygotowania na dalsze obostrzenia (m.in dostarczano maseczki ochronne).

Przewodniczący zwizytował nową siedzibę Biura Terenowego, zapoznał się z aktualną sytuacją związaną z przeprowadzką w nowe miejsce: ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 9, 07-410 Ostrołęka, pok. 49.

Czytaj więcej...Pracownicy  BT Ostrołęka przedstawili możliwości  w zakresie technicznej obsługi telewizji oraz transmisji online, organizacji szkoleń zdalnie. Przewodniczący Roman Lulis zaprezentował koncepcję realizacji filmów z budów z obszernym techniczno-prawno-organizacyjnym specjalistycznym komentarzem. Celem filmów byłaby m.in. promocja członków MOIIB, prezentacja procesu budowlanego, prezentacja obiektów budowlanych. Wszystko to stanowiłoby  rozszerzenie oferty zajęć doskonalenia zawodowego MOIIB.

 

Od listopada Biuro Terenowe w Ostrołęce już przyjmuje w nowej lokalizacji ale z uwagi na zmianę sytuacji epidemiologicznej zachęcamy do kontaktów on-line.

Czytaj więcej...Adres: Biuro Terenowe MOIIB w Ostrołęce ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 9, pok. 49, 07-410 Ostrołęka
Tel.  693 933 033
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.