ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Katedra Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  zaprasza na studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne”.
Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
-    Podstawy prawne projektowania geotechnicznego
-    Eurokod 7 projektowanie geotechniczne
-    Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych
-    Metodyka i interpretacja badań terenowych
-    Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne
-    Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich
-    Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych
-    Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych
-    Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów
-    Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko
-    Seminaria dyplomowe

Szczegółowa informacja o studiach znajdują się na stronie internetowej
http://kg.sggw.pl/stud9/studia.htm