ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 201709MDB oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 201709MDB oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

b_250_170_16777215_00_images_stories_MDB_SALA_0032.jpgInżynierowie Mazowsza tegoroczny Dzień Budowlanych obchodzili 28 września, wspólnie z pracownikami i studentami Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Warszawskiej, w ich siedzibie. W tym uroczystym dniu przestronny holl Wydziału wypełnił się znamienitymi gośćmi i licznymi reprezentantami  Uczelni i Izby mazowieckiej.

Mieczysław Grodzki, przewodniczący MOIIB przywitał gości, którzy swoją obecnością uświetnili obchody Mazowieckiego Dnia Budowlanych. Wśród nich znaleźli się m.in. Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Anita Oleksiak – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Elżbieta Lanc – wicemarszałek województwa mazowieckiego, Zbigniew Janowski – przewodniczący ZZ „Budowlani”, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT wraz z sekretarzem Jackiem Kubielskim, Wiktor Piwkowski – sekretarz generalny Zarządu Głównego PZITB, prof. Zbigniew Kledyński wiceprezes i prof. Zbigniew Grabowski – prezes honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Robert Gieryło – p.o. dyrektora Instytutu  Techniki Budowlanej, prof. J.Rymsza - z-ca dyrektora Instytutu Budowy Dróg i Mostów, Roman Nowicki – były prezes Kongresu Budownictwa. Przybyli przedstawiciele władz wyższych uczelni: doc. dr Monika Madej – rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, prof. nzw. Dr inż. Sławomir Czepielewski - rektor Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński  i prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński - prorektorzy Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż.  Adam Podhorecki – prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - przewodniczący Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz izb okręgowych samorządów zawodowych zrzeszonych w Mazowieckim FORUM Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Na koniec zostali szczególnie serdecznie powitani reprezentanci kierownictw bratnich izb okręgowych: prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer - przewodniczący Zachodniopomorskiej OIIB i dr inż. Jan Bobkiewicz – z-ca przewodniczącego, dr hab. inż. Adam Rak – przewodniczący Opolskiej OIIB, mgr. inż. Agnieszka Jońca – z-ca przewodniczącej Łódzkiej OIIB, Roman Karwowski – członek prezydium Rady Śląskiej OIIB, Janusz Szczepański – skarbnik Dolnośląskiej OIIB, Jarosław Kukliński – z-ca przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej OIIB, Renata Staszak – członek Rady i dyrektor Biura Kujawsko – Pomorskiej OIIB  Tomasz Marcinowski – z-ca przewodniczącego Świętokrzyskiej OIIB oraz  Marek Walicki – dyrektor Biura PIIB. Dalej wymieniono liczne okolicznościowe adresy, odczytując niektóre z nich. Były to listy: od Marszałka Senatu RP i Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezes Zarządu Głównego PZITS, Dyrektora Gabinetu Głównego Inspektora Pracy, Prezesa PIIB i liczne od współpracujących instytucji, organizacji, samorządów zawodowych i terytorialnych oraz Redakcji.

Następnie prorektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński nawiązał w swoim wystąpieniu do historii Wydziału Inżynierii Lądowej. Wydział powstał w 1915 roku, jako jeden z czterech wydziałów Politechniki Warszawskiej, ale jego tradycje sięgają 1826 roku. Na WIL studiuje ok. 1800 studentów i zatrudnionych jest 150 pracowników naukowo-dydaktycznych i jest wiodącą jednostką naukową i dydaktyczną w dziedzinie budownictwa. Na Wydziale prowadzone są studia inżynierskie (I i II stopnia) na kierunku “Budownictwo” (akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej) w zakresie specjalności: Budownictwo Zrównoważone, Drogi Szynowe, Inżynieria Komunikacyjna, Inżynieria Produkcji Budowlanej, Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie ze specjalizacjami: Konstrukcje Budowlane, Mosty i Budowle Podziemne oraz Teoria Konstrukcji. Wydział ma podpisaną umowę z Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, ParisTech, umożliwiającą uzyskanie podwójnego dyplomu studiów II stopnia.  Wydział bierze aktywny udział w wymianie studentów w ramach programu Erasmus+ i ma podpisane na stałe umowy umożliwiające wielu polskim studentom wyjazdy za granicę oraz przyjazd zagranicznych studentów w celu odbycia studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej. 

Z kolei prof. Andrzej Garbacz, dziekan WIL PW, podkreślił, że jest to wspólny dzień współpracujących na co dzień instytucji, z których MOIIB obchodzi XV rocznicę powstania, a WIL – 102.lecie odnowienia tradycji i prawie 200.lecie istnienia. Dziekan poinformował o działalności Wydziału, który jest jednostką badawczą, kształcącą młodzież z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć światowej nauki i techniki. Wspomniał też, że dobie dynamicznego rozwoju budownictwa, w tym postępującej digitalizacji świata przed uczelniami stoją nowe wyzwania, które sprawią że przyszłością uczelni staną się wydziały interdyscyplinarne, i być może takim stanie się obecny WIL. Na koniec podziękował Izbie za owocną współpracę, kierując szczególne słowa podziękowania pod adresem przewodniczącego Mieczysława Grodzkiego za wspieranie działań Wydziału i udział w Zespole Doradców Dziekana.

Następnie Mieczysław Grodzki w bogatej wypowiedzi opatrzonej hasłem Samorząd to dobro wspólne”, stwierdził, że tegoroczny Dzień Budowlanych Mazowsza, to tradycyjna uroczystość podkreślająca dorobek i znaczenie naszych profesji. Tym razem jest również okazją do świętowania jubileuszu 15. lat istnienia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w stolicy i województwie.

W dokonaniach środowiska budowlanego, warto podkreślić udział Izby.  Wpisała się ona chwalebnie, w te działania środowiska - podkreślił przewodniczący - które zdążają do unowocześnienia pracy budowlanych, podniesienia poziomu kadry, poprawę jakości realizowanych obiektów i lepszego wykorzystania potencjału inżynierów i techników. 

W samorządzie zawodowym, budownictwo zyskało fachową organizację, godnego przedstawiciela wobec władz państwowych i samorządów terytorialnych. Samorząd staje się trzecią siłą – po rządzie i samorządzie lokalnym – wpływającą na kształtowanie relacji w budownictwie i na racjonalne postrzeganie zawodu inżyniera budownictwa w społeczeństwie.  

 Z okazji Dnia Budowlanych i rocznicy samorządu, spróbujmy podsumować miniony okres i ostatni rok. Co się zmieniło? Co robimy dobrze, a co można jeszcze poprawić, jak działać skuteczniej? – pytał przewodniczący. I stwierdził, że największe atuty minionego okresu to: ustabilizowanie się stanu liczbowego członków w Izbie, zwiększające się zatrudnienie w firmach budowlanych, aktywizacja działań Izby na rzecz członków w tym szczególnie w zakresie doskonalenia zawodowego.  

Cieszą nas – dodał - wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej, ponieważ liczba inżynierów, którzy pomyślnie przeszli procedurę kwalifikacyjną, to najliczniejsza grupa posiadających uprawnienia młodych inżynierów w kraju. Ściśle współpracujemy z uczelniami wyższymi, kształcącymi na kierunkach budowlanych, dążąc do wzmocnienia nauczania praktycznego w programach studiów i przekazania młodzieży świadomości, jak ważna jest praktyka w ich edukacji.

Kończąc swoje wystąpienie Mieczysław Grodzki złożył z okazji święta budowlanych najserdeczniejsze życzenia wszystkim inżynierom i technikom, załogom budowlanym, oraz środowisku naukowo-badawczemu, pomyślności w realizowaniu ich zadań. Życzył wielu wygranych przetargów, sukcesów zawodowych, oraz szeroko pojętej „dobrej pogody” dla budownictwa!

Zarówno jubileusz jak i doroczny Dzień Budowlanych są okazją do uhonorowania licznego grona inżynierów i techników, szczególnie zasłużonych dla realizacji obiektów w ich wszystkich fazach, działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, prawnej.  Tych wyrazów uznania było szczególnie wiele w tym roku.

 Złote Odznaki Honorowe „Za zasługi dla budownictwa” nadane przez ministra Infrastruktury  i Budownictwa  Andrzeja Adamczyka otrzymali: Jerzy Idzikowski, Roman Lulis, Ryszard Rak i Stanisław Wojtaś. Wręczali je: wiceminister Tomasz Żuchowski i Mieczysław Grodzki.

Odznaki „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”  nadane przez ministra Ochrony Środowiska, Jana Szyszko otrzymali: Irena Churska, Mieczysław Grodzki, Edward Groniecki, Józef Heliński, Jerzy Kotowski,  Daniel Kózka i Leonard Szczygielski.

Sejmik Województwa Mazowieckiego odznaczył Izbę Inżynierów Budownictwa najwyższą odznaką honorową „Zasłużony dla Mazowsza”, którą z rąk Pani wicemarszałek Elżbiety Lanc odebrał Pan Mieczysław Grodzki.

Z kolei Marszałek Województwa Pan Adam Struzik uhonorował działaczy Izby  Dyplomami  uznania za zasługi dla rozwoju organizacji, które wraz z życzeniami sukcesów w pracy zawodowej przekazała Pani wicemarszałek.

 Zbigniew Janowski przekazał na ręce Mieczysława Grodzkiego medal ZZ „Budowlani”  i dedykował go wszystkim tym samorządowcom, którzy wyróżniają się w działaniach na rzecz Izby i budownictwa.

Nie zabrakło też wyróżnień dla najaktywniejszych członków Mazowieckiej Izby

Złote Odznaki Honorowe nadane przez Radę Krajową PIIB otrzymali:  Grażyna Lendzion, Paweł Król, Juliusz Talarczyk, Waldemar Witkowski, Andrzej Zajbert i Wiktor Ząbkiewicz, a srebrne Regina Katner, Jan Baćmaga, Józef Heliński, Andrzej Piekarski, Lechosław Piotrowski, Jan Świerczyński i Rafał Wowkonowicz.

Odznaki wręczali: wiceminister Tomasz Żuchowski, wiceprezes prof. Zbigniew Kledyński, prezes honorowy PIIB prof. Zbigniew Grabowski i nasz przewodniczący Mieczysław Grodzki.

Kolejna uroczysta część Dnia Budowlanych – to wręczenie statuetek  „Złoty  Promotor Budownictwa” - przyznanych przez Radę MOIIB. W tym roku wyróżnienia te przyznano trzem osobom: doc. dr inż. Ksaweremu Krassowskiemu, obecnemu prezesowi Izby Projektowania Budowlanego, wielce zasłużonemu dla środowiska projektowania  budowlanego, Andrzejowi Lejkowi – prezesowi zarządu Metra Warszawskiego i dr inż. Annie Jankowskiej – od lat przewodniczącej komisji przygotowującej Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Dwaj pierwsi laureaci nie przybyli na uroczystość z przyczyn losowych. Natomiast laudację o Annie Jankowskiej wygłosił z-ca przewodniczącego Rady MOIIB Stanisław Wojtaś, który podkreślił jej wielkie zasługi w krzewieniu wiedzy o budownictwie wśród młodzieży. Prowadzona przez lata przez dr Jankowską Olimpiada przyczynia się do pogłębiania wiedzy o budownictwie, budząc zainteresowanie studiami inżynierskimi wśród młodzieży średnich szkół budowlanych.

Zgromadzeni nagrodzili panią Annę rzęsistymi brawami a laureatka nie zdołała ukryć wzruszenia dziękując za wyróżnienie. Podkreśliła, że cały wysiłek ponoszony przez organizatorów Olimpiady jest czyniony z myślą o młodych o wskazaniu im zawodu szczególnie ważnego dla społeczeństwa i gospodarki narodowej.

Uroczystość była również okazją do rozstrzygnięcia VII Konkursu MOIIB „Firma Inżynierska Mazowsza 2017 roku”. Sam przebieg konkursu oraz jego wyniki zaprezentował Jerzy Kotowski, zastępca przewodniczącego MOIIB. Poinformował o zasadach decydujących o rozstrzygnięciach konkursowych zwracając uwagę na, udział w nim firm o bardzo zróżnicowanym potencjale wytwórczym. Tym razem wygrały firmy duże, ale nie jest to regułą w decyzjach jury naszego Konkursu. Małe i średnie firmy zaznaczają swoją obecność, skutecznie rywalizując o zamówienia  i uzyskując dobre wyniki gospodarcze. Prezentacje laureatów zakończył gratulacjami.

Oto wyniki konkursu

 Kategoria wykonawcza:

  1. Soletanche Polska sp. z o.o. Warszawa
  2. Zakład Instalacji Sanitarnych Mróz Sp. J., Ostrołęka
  3. Firma Remontowo-Budowlana- Ryszard Warchulski, Michałowice

Kategoria konsultingowa, projektowa, inna

  1. Prochem S.A., Warszawa
  2. Ekoprojekt Sp. z o.o., Warszawa
  3. Bako sp. z o.o. Płock

Kategoria firma zarządzająca

  1. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Płocku
  2. Projekt Kawęczyńska Sp z o.o. Sp. K.
  3. ADAPTEQ ENGINEERING Jolanta Piasecka

  W tym numerze „IM” prezentujemy dokonania jednego z laureatów – Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” z Płocka, kolejnych o ile takie będzie ich życzenie, przedstawimy w następnych numerach, „IM”.

Druga część uroczystości poświęcona była WIL Politechniki Warszawskiej.   Wręczono m.in. Dyplomy Dziekana: za wyróżniające wspieranie inicjatyw studenckich i wydziałowych (dla Budimexu, PERI i RDbud-u); za wyróżniające wspieranie procesu dydaktycznego i organizacji praktyk (dla Budimexu, REESCO i UNIBEPu); za wyróżniające zaangażowanie w pozyskiwanie wspólnych projektów badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych (dla Budimexu, PERI i TPA); za wyróżniające wspieranie działalności Wydziału przez instytucje samorządowe, zawodowe i jednostki administracji publicznej (Metro Warszawskie MOIIB i PZITB). Przyznano również dyplomy za wyróżniającą opiekę medialną służącą propagowaniu działalności Wydziału. Obok „Materiałów Budowlanych” i „Inżynierii i Budownictwa” dyplom otrzymał także nasz „Inżynier Mazowsza”.

Na WIL dużą uwagę przywiązuje się do aktywności młodych i pracy w ramach kół naukowych. Funkcjonuje ich 12 i mają poważne osiągnięcia. Trzy z nich zaprezentowały swój dorobek podczas uroczystości.

Po nich historię działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału przedstawił prof. dr hab. inż. Henryk Zobel – dziekan w minionej kadencji, zwracając uwagę, iż uczelnia przywiązuje duże znaczenie do rekrutacji nowych studentów. Ostatnio, po hossie, kiedy na jedno miejsca kandydowało 6,4 osób, zainteresowanie spadło. Biorąc pod uwagę rekrutację kandydatów spośród roczników niżu demograficznego, to tegoroczne przyjęcia są na zadowalającym poziomie. Przyczyniła się zapewne do tego akcja propagującą i zachęcająca do studiowania na jednym z najlepszych wydziałów (drugim, w rankingu Perspektyw) kierunku budowlanym w Polsce.

Po części oficjalnej uroczystości, na uczestników czekało „przyjęcie” przygotowane na placu przed wydziałem przez zespół Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szadku, znany z serwowania zdrowej wyśmienitej żywności i dań regionalnych. Atmosfera spotkania sprzyjała nawiązaniu przyjacielskich relacji między zawodowymi praktykami, naukowcami i studentami. Oprawę muzyczną zabezpieczali członkowie politechnicznego zespołu „The Engineers Band”.

 {gallery}201709MDB{/gallery}