ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_kolo_2016.12_1.jpgPrzyglądając się dzisiejszej Pradze, można zauważyć coraz więcej odna­wianych kamienic. Inwestorzy realizując swoje inwestycje starają się zachować w nich niezwykły klimat i ducha starej war­szawskiej Pragi. Jednym z takich przed­sięwzięć jest „Fabryka na Pradze”, którą w grudniu 2016r. odwiedzili członkowie Koła Młodych MOIIB

b_250_170_16777215_00_images_kolo_2016.12_2.jpgProjekt realizowany jest przez spółkę „Projekt Kawęczyńska”. Obiekt mieści się przy ul. Kawęczyńskiej 9/11/13. Budynek powstał jeszcze przed I woj­ną światową. Początkowo mieściła się w nim wytwórnia produkująca farby dla armii niemieckiej. Po odzyskaniu nie­podległości budynek przejęła Fabryka Farb Drukarskich „Pigment”, produku­jąca farby drukarskie, offsetowe, gazeto­we, afiszowe oraz barwniki chemiczne. W prawym skrzydle dwukondygnacyj­nego, ceglanego budynku, mieściła się wytwórnia „Pastificio Moderno Napoli” produkująca różnego rodzaju makarony, sosy i musztardy, znana ze stosowania nowoczesnych procesów technologicz­nych. W latach 30., aż do 1938 r. obiekt był zagospodarowany przez firmę inż. Adolfa Horkiewicza, zajmującą się produkcją sprzętu elektrotechnicznego i radiofonicznego. Budynek przetrwał czasy okupacji w bardzo dobrym stanie. Od 1962 r. powrócono do pierwotnej produkcji realizowanej w tym obiekcie i został on przejęty przez Warszawską Fa­brykę Farb Graficznych. Było to ostatnie przemysłowe wykorzystanie kompleksu fabrycznego przy ul. Kawęczyńskiej. Obecny właściciel postanowił wy­remontować zabytkowy budynek z za­chowaniem klimatu starej warszawskiej Pragi nadając mu funkcję mieszkalną. Ta brzemienna w skutki decyzja, oprócz totalnej zmiany rozwiązań budowlanych, pociąga za sobą konieczność wykonanie wszystkich instalacji niezbędnych w Bu­downictwie mieszkaniowym, a w tym wielofunkcyjną elektrykę, teletechnikę, wodę zimną i ciepłą, kanalizację desz­czową i sanitarną, ogrzewanie i wenty­lację

Obecny właściciel postanowił wy­remontować zabytkowy budynek z za­chowaniem klimatu starej warszawskiej Pragi nadając mu funkcję mieszkalną. Ta brzemienna w skutki decyzja, oprócz totalnej zmiany rozwiązań budowlanych, pociąga za sobą konieczność wykonanie wszystkich instalacji niezbędnych w Bu­downictwie mieszkaniowym, a w tym wielofunkcyjną elektrykę, teletechnikę, wodę zimną i ciepłą, kanalizację desz­czową i sanitarną, ogrzewanie i wenty­lację

Obecnie w budynku rozbierane są stare stropy Kleina oraz klatki scho­dowe, które będą zastę­powane żelbetowymi. Wykonywane są także podbicia fundamentów w części budynku. Kolej­ność wykonywanych prac jest niezwykle ważna, ponieważ ma decydujące znaczenie dla zachowania stabilności budynku oraz wielkości późniejszych osiadań, które jak wiado­mo są nieuniknione.

b_250_170_16777215_00_images_kolo_2016.12_3.jpgW ramach wycieczki zwiedzający mie­li możliwość zapoznać się z technologią podbicia fundamentów, kolejnością wy­konywania poszczególnych etapów prac
i wymaganiami jakościowymi używanych materiałów przy realizacji tego trudnego zadania. Nie często można spotkać tego typu realizacje, dlatego możliwość zetknię­cia się młodych adeptów sztuki budowla­nej z problemami nie łatwej rewitalizacji obiektu, objętego ochrona zabytkową, na konkretnym przykładzie, była doświadcze­niem, dającym liczne wskazówki dla ich działalności zawodowej.

Modernizacja zabytkowego budynku fa­bryki jest częścią kompleksu „Fabryka na Pradze”, w którego skład wchodzą także dwie nowobudowane inwestycje (112+39 mieszkań) które członkowie koła odwie­dzili w czerwcu 2016 r.

Bardzo dziękujemy Zarządowi „Pro­jekt Kawęczyńska” w szczególności panu Michałowi Wilczewskiemu, za możliwość odwiedzenia Inwestycji. Grupę wizytują­cych oprowadzał inspektor nadzoru inwe­storskiego Radosław Cichocki oraz kierow­nik robót Sebastian Walczak.